บทคัดย่อ สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากร
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดย นายนันทวุฒิ ภู้มณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

บทคัดย่อ การศึกษาความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดย นายวิศาล  เพ็ชรมุณี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

เอกสารประกอบการสอรายวิชา งานฝึกฝีมือ (Bench Works ) รหัสวิชา 20100-1003 โดยครูณรงค์  องอาจ สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หน่วยที่ 1 สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
หน่วยที่ 2 เครื่องมือทั่วไป
หน่วยที่ 3 งานวัดและตรวจสอบ
หน่วยที่ 4 งานร่างแบบ


เอกสารประกอบการสอนรายวิชาโปรแกรมซีเอ็นซี รหัสวิชา 3102-2003  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 โดยครูฉัตรชัย   สมพงศ์ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องจักรกลซีเอ็นซี
หน่วยที่ 2 หลักการทางานของเครื่องจักรกลซีเอ็นซีและความปลอดภัยในการใช้งาน
หน่วยที่ 3 เครื่องมือตัด และเงื่อนไขการตัดเฉือนสาหรับงานซีเอ็นซี
หน่วยที่ 4 การวางแผนการขึ้นรูปสาหรับเครื่องจักรกลซีเอ็นซี
หน่วยที่ 5 การใช้งานชุดควบคุม และการบารุงรักษาเครื่องจักรกลซีเอ็นซี
หน่วยที่ 6 การเขียนโปรแกรมเอ็นซีกับชุดจาลองการปฏิบัติงานเสมือนจริง
หน่วยที่ 7 การเขียนโปรแกรมเอ็นซีงานกัด
หน่วยที่ 8 การเขียนโปรแกรมเอ็นซีงานกลึง


เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการระบบคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2901-2102 โดยครูวิศรุต    ไวโสภา  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 2.องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 3.ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 4.เมนบอร์ด
หน่วยที่ 5.การประกอบคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 6.การตั้งค่าไบออสเบื้องต้น
หน่วยที่ 7.กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 8.การเลือกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 9.ลักษณะการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
หน่วยที่ 10.มาตรฐานผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยที่ 11.การจัดชุดคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 12.การประมาณราคาเครื่องคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 13.การอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 14.การแก้ปัญหาฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์


เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเครื่องเสียง  รหัสวิชา 2105-2008 โดยครูเมาลี กลิ่นหอม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1) แผนจัดการเรียนรู้ วิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008
2) เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

-
ปก คำนำ สารบัญ
1
การใช้งานเครื่องขยายเสียง
2
วงจรเพาเวอร์ซัพพลาย
3
วงจรเพาเวอร์แอมป์
4
วงจรโทนคอนโทรล และวงจรปรีแอมปลิฟายเออร์
5
การประกอบลงแท่นเครื่องเสียง
6
ลำโพง
-
เอกสารประกอบการเรียนการสอนเครื่องเสียง (รวมเล่ม)

3) ใบงาน (Job Sheet) วิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008

ใบงานที่
(หน่วยที่)

ชื่อใบงาน / ใบงานย่อย
-
ปก คำนำ สารบัญ
1

1.0 การใช้งานเครื่องขยายเสียง
1.1 ต่อและใช้งานเครื่องขยายเสียงร่วมกับอุปกรณ์ประกอบ
1.2 ต่อและใช้งานเครื่องขยายเสียงร่วมกับระบบอื่น ๆ
2
2.0 วงจรเพาเวอร์ซัพพลาย
2.1 สร้าง PCB วงจรเพาเวอร์ซัพพลาย
2.2 ประกอบวงจรเพาเวอร์ซัพพลาย
2.3 วัดและทดสอบวงจรเพาเวอร์ซัพพลาย

3

3.0 วงจรเพาเวอร์แอมป์
3.1 สร้าง PCB วงจรเพาเวอร์แอมป์
3.2 ประกอบวงจรเพาเวอร์แอมป์ภาคอินพุทและวัดการทำงาน
3.3 ประกอบวงจรเพาเวอร์แอมป์ภาคขยายแรงดัน วัดและทดสอบการทำงาน
3.4 ประกอบวงจรเพาเวอร์แอมป์ภาคเอาท์พุท วัดและปรับแต่งการทำงาน
3.5 วัดและทดสอบคุณสมบัติของวงจรเพาเวอร์แอมป์
4
4.0 วงจรโทนคอนโทรล และวงจรปรีแอมปลิฟายเออร์
4.1 สร้าง PCB วงจรโทนคอนโทรลและวงจรปรีไมโครโฟน
4.2 ประกอบวงจรโทนคอนโทรลและวงจรปรีไมโครโฟน
4.3 วัดและทดสอบวงจรโทนคอนโทรล
4.4 วัดและทดสอบเสียงวงจรปรีไมโครโฟน

5

5.0 การประกอบลงแท่นเครื่องเสียง
5.1 สร้างแท่นเครื่องเสียง
5.2 ติดตั้งส่วนประกอบลงภายในแท่นเครื่องเสียง พร้อมทั้งติดตั้งส่วนประกอบสำหรับหน้าปัดด้านหน้าและด้านหลังแท่นเครื่องเสียง
5.3 เดินสายภายในแท่นเครื่องเสียง วัดและทดสอบเสียง

6

6.0 ลำโพง
6.1 ประกอบอุปกรณ์เข้ากับตู้ลำโพง
6.2 วัดและทดสอบลำโพง
-
ใบงาน (Job Sheet) วิชาเครื่องเสียง (รวมเล่ม)

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005  โดยครูศิริพงศ์    ชาลีน้อย สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส
หน่วยที่ 1.สารกึ่งตัวนำและไดโอด
หน่วยที่ 2.ซีเนอร์ไดโอด
หน่วยที่ 3.ทรานซิสเตอร
หน่วยที่ 4.เจเฟต
หน่วยที่ 5.มอสเฟต
หน่วยที่ 6.วงจรคอมมอนแบบต่างๆของทรานซิสเตอร์และเฟต
หน่วยที่ 7.เอสซีอาร์
หน่วยที่ 8.ไดแอกและไตรแอก
หน่วยที่ 9.วงจรขยายกำลัง
หน่วยที่ 10.การต่อวงจรขยายแบบต่างๆ
หน่วยที่ 11.การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรต่างๆ

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาระบบส่งกำลังเครื่องมือกล รหัสวิชา 2102-2110 โดย ครูดำรง สัพโส สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
หน่วยที่ 1 งานพื้นฐานการคำนวณระบบส่งกำลังเครื่องมือกล
หน่วยที่ 2 งานคำนวณระบบส่งกำลังเครื่องมือกลด้วยสายพาน
หน่วยที่ 3 งานคำนวณระบบส่งกำลังเครืองมือกลด้วยโซ่
หน่วยที่ 4 งานคำนวณระบบส่งกำลังเครื่องมือกลด้วยเฟือง
หน่วยที่ 5 งานคำนวณระบบส่งกำลังเครืองมือกลด้วยเพลา
หน่วยที่ 6 งานคำนวณระบบส่งกำลังเครืองมือกลด้วยคลัตช์
หน่วยที่ 7 งานคำนวณระบบส่งกำลังเครื่องมือกลด้วยคัปปลิ้ง
หน่วยที่ 8 งานคำนวณระบบขัดตัวส่งกำลังเครืองมือกลด้วยลิ่ม
หน่วยที่ 9 งานคำนวณระบบขัดตัวส่งกำลังเครื่องมือกลด้วยสลักเกลียว
หน่วยที่ 10 งานคำนวณระบบขัดตัวส่งกำลังด้วยสลักอัด
หน่วยที่ 11 งานคำนวณระบบส่งกำลังเครื่องมือกลด้วยลูกเบี้ยว
หน่วยที่ 12 งานคำนวณระบบส่งกำลังเครื่องมือกลด้วยระบบไฮดรอลิกส์


เอกสารประกอบการสอน วิชาพื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า รหัสวิชา 3105-2020  โดย ครูพงษ์ศักดิ์  นิลผาย
-
คำนำ
- บทที่ 1 การวิเคราะห์เวกเตอร์
- บทที่ 2 ระบบพิกัด
- บทที่ 3 การแปลงระบบพิกัด
- บทที่ 4 เวกเตอร์แคลคูลัส
- บทที่ 5 สนามไฟฟ้าสถิตย์
- บทที่ 6 สนามไฟฟ้าในวัสดุ
- บทที่ 7 สนามแม่เหล็กสถิต
- บทที่ 8 แรงในสนามแม่เหล็ก
- บทที่ 9 วัสดุและอุปกรณ์แม่เหล็ก
- บทที่ 10 สมการแมกซ์เวลล์
- บทที่ 11 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า


เอกสารประกอบการสอน วิชา วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2104 - 2206  โดย ครูชาตรี   เริงชัยภูมิ
- การวิเคราะห์รายวิชา
- หน่วยวงจรไบอัสทรานซิสเตอร์

ผลงานวิชาการ ครูสนาม  สุขารมณ์
1. การพัฒนารูปแบบการสอนตามโครงสร้างเนื้อหานิยมใหม่ เรื่องเทอร์มอคัปเปิล
2. หนังสือประกอบการสอนวิชาเซนเซอร์ และทรานส์ดิวเซอร์ เรื่องคุณลักษณะทรานส์ดิวเซอร์

เอกสารประกอบการสอน วิชาการวัดและตรวจสอบในงานบำรุงรักษา โดยครูณรงค์   องอาจ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
- หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นของการวัดและตรวจสอบ
- หน่วยที่ 2 มาตรฐานหน่วยการวัดและตรวจสอบ
- หน่วยที่ 3 การวัดด้วยบรรทัดเหล็ก
- หน่วยที่ 4 การวัดด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
- หน่วยที่ 5 การวัดด้วยไมโครมิเตอร์
- หน่วยที่ 6 การวัดด้วยนาฬิกาวัด