เอกสารประกอบการสอนรายวิชาระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ รหัสวิชา 20901-1005 โดยครูวิศรุต    ไวโสภา  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน
หน่วยที่ 1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สื่อ pptx
หน่วยที่ 2.องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ สื่อ pptx
หน่วยที่ 3.ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ สื่อ pptx
หน่วยที่ 4.เมนบอร์ด สื่อ pptx
หน่วยที่ 5.การประกอบคอมพิวเตอร์ สื่อ pptx
หน่วยที่ 6.การตั้งค่าไบออสเบื้องต้น สื่อ pptx
หน่วยที่ 7.กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ สื่อ pptx
หน่วยที่ 8.การเลือกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สื่อ pptx
หน่วยที่ 9.ลักษณะการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สื่อ pptx
หน่วยที่ 10.มาตรฐานผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ pptx
หน่วยที่ 11.การจัดชุดคอมพิวเตอร์ สื่อ pptx
หน่วยที่ 12.การประมาณราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ สื่อ pptx
หน่วยที่ 13.การอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ สื่อ pptx
หน่วยที่ 14.การแก้ปัญหาฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ สื่อ pptx

เอกสารประกอบการสอน  วิชาการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์  โดยครูชาตรี  เริงชัยภูมิ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน
หน่วยที่ 1 คุณสมบัติของไดโอด สื่อ ppt
หน่วยที่ 2 วงจรใช้งานไดโอด สื่อ ppt
หน่วยที่ 3 คุณสมบัติของทรานซิสเตอร์ สื่อ ppt
หน่วยที่ 4 วงจรไบแอสทรานซิสเตอร์ สื่อ ppt
หน่วยที่ 5 คุณสมบัติของเฟต สื่อ ppt
หน่วยที่ 6 วงจรไบแอสเฟต สื่อ ppt
หน่วยที่ 7 การออกแบบวงจรแหล่งจ่ายกำลัง สื่อ ppt
หน่วยที่ 8 วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กด้วยทรานซิสเตอร์ สื่อ ppt
หน่วยที่ 9 วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กด้วยเฟต สื่อ ppt
หน่วยที่ 10 วงจรขยายสัญญาณหลายภาค สื่อ ppt
หน่วยที่ 11 วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับลบ สื่อ ppt


เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 2 โดยครูกชรัตน์   แหวนทับทิม สาขาวิชาการบัญชี

เอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน
หน่วยที่ 1 การจัดทำรายงานต้นทุนการผลิตกรณีไม่มีงานระหว่างทำต้นงวด สื่อ ppt
หน่วยที่ 2 การจัดทำรายงานต้นทุนการผลิต กรณีมีงานระหว่างทำต้นงวด สื่อ ppt
หน่วยที่ 3 การจัดทำรายงานต้นทุนการผลิตกรณีหน่วยผลิตสูญหายและหน่วยผลิตเพิ่มขึ้น สื่อ ppt
หน่วยที่ 4 ผลิตภัณฑ์พลอยได้และผลิตร่วม สื่อ ppt
หน่วยที่ 5 การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน
สื่อ ppt
หน่วยที่ 6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ต้นทุน ปริมาณ กำไร           สื่อ ppt

บทคัดย่อ สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากร
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดย นายนันทวุฒิ ภู้มณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

บทคัดย่อ การศึกษาความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดย นายวิศาล  เพ็ชรมุณี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

เอกสารประกอบการสอรายวิชา งานฝึกฝีมือ (Bench Works ) รหัสวิชา 20100-1003 โดยครูณรงค์  องอาจ สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หน่วยที่ 1 สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
หน่วยที่ 2 เครื่องมือทั่วไป
หน่วยที่ 3 งานวัดและตรวจสอบ
หน่วยที่ 4 งานร่างแบบ


เอกสารประกอบการสอนรายวิชาโปรแกรมซีเอ็นซี รหัสวิชา 3102-2003  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 โดยครูฉัตรชัย   สมพงศ์ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องจักรกลซีเอ็นซี
หน่วยที่ 2 หลักการทางานของเครื่องจักรกลซีเอ็นซีและความปลอดภัยในการใช้งาน
หน่วยที่ 3 เครื่องมือตัด และเงื่อนไขการตัดเฉือนสาหรับงานซีเอ็นซี
หน่วยที่ 4 การวางแผนการขึ้นรูปสาหรับเครื่องจักรกลซีเอ็นซี
หน่วยที่ 5 การใช้งานชุดควบคุม และการบารุงรักษาเครื่องจักรกลซีเอ็นซี
หน่วยที่ 6 การเขียนโปรแกรมเอ็นซีกับชุดจาลองการปฏิบัติงานเสมือนจริง
หน่วยที่ 7 การเขียนโปรแกรมเอ็นซีงานกัด
หน่วยที่ 8 การเขียนโปรแกรมเอ็นซีงานกลึง


เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการระบบคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2901-2102 โดยครูวิศรุต    ไวโสภา  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 2.องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 3.ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 4.เมนบอร์ด
หน่วยที่ 5.การประกอบคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 6.การตั้งค่าไบออสเบื้องต้น
หน่วยที่ 7.กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 8.การเลือกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 9.ลักษณะการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
หน่วยที่ 10.มาตรฐานผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยที่ 11.การจัดชุดคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 12.การประมาณราคาเครื่องคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 13.การอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 14.การแก้ปัญหาฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์


เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเครื่องเสียง  รหัสวิชา 2105-2008 โดยครูเมาลี กลิ่นหอม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1) แผนจัดการเรียนรู้ วิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008
2) เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

-
ปก คำนำ สารบัญ
1
การใช้งานเครื่องขยายเสียง
2
วงจรเพาเวอร์ซัพพลาย
3
วงจรเพาเวอร์แอมป์
4
วงจรโทนคอนโทรล และวงจรปรีแอมปลิฟายเออร์
5
การประกอบลงแท่นเครื่องเสียง
6
ลำโพง
-
เอกสารประกอบการเรียนการสอนเครื่องเสียง (รวมเล่ม)

3) ใบงาน (Job Sheet) วิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008

ใบงานที่
(หน่วยที่)

ชื่อใบงาน / ใบงานย่อย
-
ปก คำนำ สารบัญ
1

1.0 การใช้งานเครื่องขยายเสียง
1.1 ต่อและใช้งานเครื่องขยายเสียงร่วมกับอุปกรณ์ประกอบ
1.2 ต่อและใช้งานเครื่องขยายเสียงร่วมกับระบบอื่น ๆ
2
2.0 วงจรเพาเวอร์ซัพพลาย
2.1 สร้าง PCB วงจรเพาเวอร์ซัพพลาย
2.2 ประกอบวงจรเพาเวอร์ซัพพลาย
2.3 วัดและทดสอบวงจรเพาเวอร์ซัพพลาย

3

3.0 วงจรเพาเวอร์แอมป์
3.1 สร้าง PCB วงจรเพาเวอร์แอมป์
3.2 ประกอบวงจรเพาเวอร์แอมป์ภาคอินพุทและวัดการทำงาน
3.3 ประกอบวงจรเพาเวอร์แอมป์ภาคขยายแรงดัน วัดและทดสอบการทำงาน
3.4 ประกอบวงจรเพาเวอร์แอมป์ภาคเอาท์พุท วัดและปรับแต่งการทำงาน
3.5 วัดและทดสอบคุณสมบัติของวงจรเพาเวอร์แอมป์
4
4.0 วงจรโทนคอนโทรล และวงจรปรีแอมปลิฟายเออร์
4.1 สร้าง PCB วงจรโทนคอนโทรลและวงจรปรีไมโครโฟน
4.2 ประกอบวงจรโทนคอนโทรลและวงจรปรีไมโครโฟน
4.3 วัดและทดสอบวงจรโทนคอนโทรล
4.4 วัดและทดสอบเสียงวงจรปรีไมโครโฟน

5

5.0 การประกอบลงแท่นเครื่องเสียง
5.1 สร้างแท่นเครื่องเสียง
5.2 ติดตั้งส่วนประกอบลงภายในแท่นเครื่องเสียง พร้อมทั้งติดตั้งส่วนประกอบสำหรับหน้าปัดด้านหน้าและด้านหลังแท่นเครื่องเสียง
5.3 เดินสายภายในแท่นเครื่องเสียง วัดและทดสอบเสียง

6

6.0 ลำโพง
6.1 ประกอบอุปกรณ์เข้ากับตู้ลำโพง
6.2 วัดและทดสอบลำโพง
-
ใบงาน (Job Sheet) วิชาเครื่องเสียง (รวมเล่ม)

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005  โดยครูศิริพงศ์    ชาลีน้อย สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส
หน่วยที่ 1.สารกึ่งตัวนำและไดโอด
หน่วยที่ 2.ซีเนอร์ไดโอด
หน่วยที่ 3.ทรานซิสเตอร
หน่วยที่ 4.เจเฟต
หน่วยที่ 5.มอสเฟต
หน่วยที่ 6.วงจรคอมมอนแบบต่างๆของทรานซิสเตอร์และเฟต
หน่วยที่ 7.เอสซีอาร์
หน่วยที่ 8.ไดแอกและไตรแอก
หน่วยที่ 9.วงจรขยายกำลัง
หน่วยที่ 10.การต่อวงจรขยายแบบต่างๆ
หน่วยที่ 11.การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรต่างๆ

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาระบบส่งกำลังเครื่องมือกล รหัสวิชา 2102-2110 โดย ครูดำรง สัพโส สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
หน่วยที่ 1 งานพื้นฐานการคำนวณระบบส่งกำลังเครื่องมือกล
หน่วยที่ 2 งานคำนวณระบบส่งกำลังเครื่องมือกลด้วยสายพาน
หน่วยที่ 3 งานคำนวณระบบส่งกำลังเครืองมือกลด้วยโซ่
หน่วยที่ 4 งานคำนวณระบบส่งกำลังเครื่องมือกลด้วยเฟือง
หน่วยที่ 5 งานคำนวณระบบส่งกำลังเครืองมือกลด้วยเพลา
หน่วยที่ 6 งานคำนวณระบบส่งกำลังเครืองมือกลด้วยคลัตช์
หน่วยที่ 7 งานคำนวณระบบส่งกำลังเครื่องมือกลด้วยคัปปลิ้ง
หน่วยที่ 8 งานคำนวณระบบขัดตัวส่งกำลังเครืองมือกลด้วยลิ่ม
หน่วยที่ 9 งานคำนวณระบบขัดตัวส่งกำลังเครื่องมือกลด้วยสลักเกลียว
หน่วยที่ 10 งานคำนวณระบบขัดตัวส่งกำลังด้วยสลักอัด
หน่วยที่ 11 งานคำนวณระบบส่งกำลังเครื่องมือกลด้วยลูกเบี้ยว
หน่วยที่ 12 งานคำนวณระบบส่งกำลังเครื่องมือกลด้วยระบบไฮดรอลิกส์


เอกสารประกอบการสอน วิชาพื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า รหัสวิชา 3105-2020  โดย ครูพงษ์ศักดิ์  นิลผาย
-
คำนำ
- บทที่ 1 การวิเคราะห์เวกเตอร์
- บทที่ 2 ระบบพิกัด
- บทที่ 3 การแปลงระบบพิกัด
- บทที่ 4 เวกเตอร์แคลคูลัส
- บทที่ 5 สนามไฟฟ้าสถิตย์
- บทที่ 6 สนามไฟฟ้าในวัสดุ
- บทที่ 7 สนามแม่เหล็กสถิต
- บทที่ 8 แรงในสนามแม่เหล็ก
- บทที่ 9 วัสดุและอุปกรณ์แม่เหล็ก
- บทที่ 10 สมการแมกซ์เวลล์
- บทที่ 11 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า


เอกสารประกอบการสอน วิชา วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2104 - 2206  โดย ครูชาตรี   เริงชัยภูมิ
- การวิเคราะห์รายวิชา
- หน่วยวงจรไบอัสทรานซิสเตอร์

ผลงานวิชาการ ครูสนาม  สุขารมณ์
1. การพัฒนารูปแบบการสอนตามโครงสร้างเนื้อหานิยมใหม่ เรื่องเทอร์มอคัปเปิล
2. หนังสือประกอบการสอนวิชาเซนเซอร์ และทรานส์ดิวเซอร์ เรื่องคุณลักษณะทรานส์ดิวเซอร์

เอกสารประกอบการสอน วิชาการวัดและตรวจสอบในงานบำรุงรักษา โดยครูณรงค์   องอาจ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
- หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นของการวัดและตรวจสอบ
- หน่วยที่ 2 มาตรฐานหน่วยการวัดและตรวจสอบ
- หน่วยที่ 3 การวัดด้วยบรรทัดเหล็ก
- หน่วยที่ 4 การวัดด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
- หน่วยที่ 5 การวัดด้วยไมโครมิเตอร์
- หน่วยที่ 6 การวัดด้วยนาฬิกาวัด