เอกสารประกอบการสอนรายวิชาระบบส่งกำลังเครื่องมือกล รหัสวิชา 2102-2110 โดย ครูดำรง สัพโส สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
หน่วยที่ 1 งานพื้นฐานการคำนวณระบบส่งกำลังเครื่องมือกล
หน่วยที่ 2 งานคำนวณระบบส่งกำลังเครื่องมือกลด้วยสายพาน
หน่วยที่ 3 งานคำนวณระบบส่งกำลังเครืองมือกลด้วยโซ่
หน่วยที่ 4 งานคำนวณระบบส่งกำลังเครื่องมือกลด้วยเฟือง
หน่วยที่ 5 งานคำนวณระบบส่งกำลังเครืองมือกลด้วยเพลา
หน่วยที่ 6 งานคำนวณระบบส่งกำลังเครืองมือกลด้วยคลัตช์
หน่วยที่ 7 งานคำนวณระบบส่งกำลังเครื่องมือกลด้วยคัปปลิ้ง
หน่วยที่ 8 งานคำนวณระบบขัดตัวส่งกำลังเครืองมือกลด้วยลิ่ม
หน่วยที่ 9 งานคำนวณระบบขัดตัวส่งกำลังเครื่องมือกลด้วยสลักเกลียว
หน่วยที่ 10 งานคำนวณระบบขัดตัวส่งกำลังด้วยสลักอัด
หน่วยที่ 11 งานคำนวณระบบส่งกำลังเครื่องมือกลด้วยลูกเบี้ยว
หน่วยที่ 12 งานคำนวณระบบส่งกำลังเครื่องมือกลด้วยระบบไฮดรอลิกส์


เอกสารประกอบการสอน วิชาพื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า รหัสวิชา 3105-2020  โดย ครูพงษ์ศักดิ์  นิลผาย
-
คำนำ
- บทที่ 1 การวิเคราะห์เวกเตอร์
- บทที่ 2 ระบบพิกัด
- บทที่ 3 การแปลงระบบพิกัด
- บทที่ 4 เวกเตอร์แคลคูลัส
- บทที่ 5 สนามไฟฟ้าสถิตย์
- บทที่ 6 สนามไฟฟ้าในวัสดุ
- บทที่ 7 สนามแม่เหล็กสถิต
- บทที่ 8 แรงในสนามแม่เหล็ก
- บทที่ 9 วัสดุและอุปกรณ์แม่เหล็ก
- บทที่ 10 สมการแมกซ์เวลล์
- บทที่ 11 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า


เอกสารประกอบการสอน วิชา วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2104 - 2206  โดย ครูชาตรี   เริงชัยภูมิ
- การวิเคราะห์รายวิชา
- หน่วยวงจรไบอัสทรานซิสเตอร์

ผลงานวิชาการ ครูสนาม  สุขารมณ์
1. การพัฒนารูปแบบการสอนตามโครงสร้างเนื้อหานิยมใหม่ เรื่องเทอร์มอคัปเปิล
2. หนังสือประกอบการสอนวิชาเซนเซอร์ และทรานส์ดิวเซอร์ เรื่องคุณลักษณะทรานส์ดิวเซอร์

เอกสารประกอบการสอน วิชาการวัดและตรวจสอบในงานบำรุงรักษา โดยครูณรงค์   องอาจ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
- หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นของการวัดและตรวจสอบ
- หน่วยที่ 2 มาตรฐานหน่วยการวัดและตรวจสอบ
- หน่วยที่ 3 การวัดด้วยบรรทัดเหล็ก
- หน่วยที่ 4 การวัดด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
- หน่วยที่ 5 การวัดด้วยไมโครมิเตอร์
- หน่วยที่ 6 การวัดด้วยนาฬิกาวัด