banner
ตัววิ่ง << สระบัว รั้วปูน ดอกคูณ และทิวสน >>                         << ปรัชญา : สร้างผู้นำทางเทคโนโลยี  สร้างคนดีสู่สังคม >>                         << คติพจน์ : วินัย คือปัจจัยแห่งประสิทธิภาพ >>                   <<อัตลักษณ์ : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำเทคโนโลยี>>                       <<เอกลักษณ์ : จิตอาสาบริการชุมชน>>                        << สถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2549, 2558>>                       <<นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2554 >>
เมนูหลัก

  หน้าหลัก
  ประวัติวิทยาลัย
  ฝ่ายบริหาร
  ปรัชญา,คติพจน์,วิสัยทัศน์
  เอกลักษณ์,อัตลักษณ์
  พันธกิจ,เป้าประสงค์
  ยุทธศาสตร์,กลยุทธ์
  ตราวิทยาลัย
  สีประจำวิทยาลัย
  เพลงมาร์ชวิทยาลัย
  บุคลากร

  แผนภูมิบุคลากร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  แผนผังวิทยาลัย
  แผนที่การเดินทาง
  หมายเลขโทรศัพท์บุคลากร
  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

  หนังสือรับรองการจัดตั้งวิทยาลัยฯ


  1. ข้อมูลสถานศึกษา
  2. ข้อมูลบุคลากร
  3. ข้อมูลนักศึกษา
  4. ข้อมูลหลักสูตร
  5. ข้อมูลงบประมาณ
  6. ข้อมูลครุภัณฑ์
  7. ข้อมูลอาคารสถานที่
  8. ข้อมูลสถานประกอบการ
  9. ข้อมูลจังหวัด


  ฝ่ายวิชาการ
      -  งานวิทยบริการและห้องสมุด
      -  งานวัดผลและประเมินผล
      -  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
      -  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
      -  งานสื่อการเรียนการสอน
  ฝ่ายบริหารทรัพยากร
      -  งานบริหารงานทั่วไป
      -  งานประชาสัมพันธ์
      -  งานบุคลากร
      -  งานการเงิน
      -  งานการบัญชี
      -  งานพัสดุ
      -  งานอาคารสถานที่
      -  งานทะเบียน
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
      -  งานปกครอง
      -  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
      -  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
      -  งานครูที่ปรึกษา
      -  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
      -  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
      -  งานวางแผนและงบประมาณ
      -  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
      -  งานความร่วมมือ
      -  งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
      -  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
      -  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


  สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
  สาขาวิชาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  สาขาวิชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  สาขาวิชาวิชาช่างกลโรงงานและสาขาวิชาเทคนิคการผลิต
  สาขาวิชช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
  สาขาวิชาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
  สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สาขาวิชาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการตลาด
  สาขาวิชาวิชายานยนต์
  สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  สาขาวิชาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์


 
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
 
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
  วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
  วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี


  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  สำนักอำนวยการ
  สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
  จังหวัดสระบุรี
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี-สระบุรี)
  ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สระบุรี
  กศน.สระบุรี


  คู่มือสำหรับประชาชนในการสมัคร คัดเลือก และขึ้นทะเบียนเข้าเป็น นักศึกษา
  แผ่นพับวิทยาลัย
  ข้อมูลงานทะเบียน
       - จำนวนนักเรียน-นักศึกษา 2554
       - จำนวนนักเรียน-นักศึกษา 2555
       - จำนวนนักเรียน-นักศึกษา 2556
       - จำนวนนักเรียน-นักศึกษา 2557
       - จำนวนนักเรียน-นักศึกษา 2558
       - สรุปรวมจำนวนนักเรียน-นักศึกษา 2554-2558
       - สรุปข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา 2559-2563
  แผนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา ระยะ 5 ปี พ.ศ.2563-2567
  แผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2567
  ข้อมูลงานหลักสูตรและการสอน
       - หลักสูตรที่เปิดสอน
  ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียน
       - วิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1/2564
       - วิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 2/2564
       - วิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1/2565
       - วิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 2/2565
  แผนปฏิบัติราชการ
       - ปีงบประมาณ 2559
       - ปีงบประมาณ 2560
       - ปีงบประมาณ 2561
       - ปีงบประมาณ 2562
       - ปีงบประมาณ 2563
       - ปีงบประมาณ 2564
       - ปีงบประมาณ 2565
       - ปีงบประมาณ 2566
       - ปีงบประมาณ 2567
  รายงานผลการดำเนินงาน
       - ปีงบประมาณ 2561
       - ปีงบประมาณ 2562
       - ปีงบประมาณ 2563
       - ปีงบประมาณ 2564
       - ปีงบประมาณ 2565
       - ปีงบประมาณ 2566
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
       - ปีการศึกษา 2553
       - ปีการศึกษา 2554
       - ปีการศึกษา 2555
       - ปีการศึกษา 2562
  รายงานการประเมินตนเอง
       - ปีการศึกษา 2555
       - ปีการศึกษา 2556
       - ปีการศึกษา 2558
       - ปีการศึกษา 2559
       - ปีการศึกษา 2560
       - ปีการศึกษา 2561
       - ปีการศึกษา 2562
       - ปีการศึกษา 2563
       - ปีการศึกษา 2564
       - ปีการศึกษา 2565
  รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
       - ปี 2547
       - ปี 2550
       - ปี 2556
       - รอบสาม
       - รอบสี่
       - หนังสือรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  แผนการเรียนสาขาวิชาต่าง ๆ
  หลักสูตรการอาชีวศึกษา
       - ปวช. 2545
       - ปวช. 2556
       - ปวช. 2562
       - ปวส. 2546
       - ปวส. 2557
       - ปวส. 2563
  ข้อมูลสถานประกอบการ
  คู่มือนักเรียนนักศึกษา


  ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
  มาตรฐานและราคากลางของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
  คู่มือระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2012
  คู่มือระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา V-COP
  เอกสารฝ่ายวิชาการ
       - บันทึกขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้
       - วช.1 แบบฟอร์มสอนแทน (ชุดที่1 ชุดที่2)
       - วช.2 แบบฟอร์มสอนชดเชย
       - วช.3 ใบมอบหมายงานสอน
       - แบบขอจัดตั้งกลุ่ม PLC
       - แบบฟอร์มขอส่งโครงการสอน
       - ตารางสอนเปล่า
       - แบบนิเทศการสอนของครูผู้สอน
       - บันทึกขอส่งบันทึกหลังการสอน
       - แบบฟอร์มบันทึกหลังการสอน
       - แบบเสนอรายชื่อหนังสือเรียน (สมอ.1)
       - แบบรายงานการเลือกซื้อหนังสือเรียน (สมอ.2)
  เอกสารฝ่ายแผนและความร่วมมือ
       - แบบฟอร์ม SAR บุคคล
       - แบบฟอร์ม ปย.1
       - แบบฟอร์ม ปย.2
       - ประเมินภายใน
          1. ประเด็นการพิจารณา
          2. ตัวอย่างแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล
       - คู่มือการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในด้านการอาชีวศึกษา
       - คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง
       - การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
  เอกสารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
       - บันทึกส่งแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ
  เอกสารการดำเนินโครงการ
       - แบบฟอร์มเสนอโครงการ
       - แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ
  เอกสารงานประชาสัมพันธ์
       - แผ่นพับวิทยาลัย
  เอกสารงานสื่อการเรียนการสอน
       - โครงการพัฒนาและจัดทำสื่อการเรียนการสอนสาหรับครูผู้สอน
       - ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ
       - แบบฟอร์มโครงการพัฒนาและจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอน
  เอกสารงานทะเบียน
       - ใบรายชื่อนักศึกษา
       -  แบบฟอร์มงานทะเบียน
  เอกสารงานวัดผลและประเมินผล
       - กำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2561-2564
       - กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ ประจำปีการศึกษา 2561-2564
       - เกณฑ์การวัดผล
       - ตัวอย่างการกำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินแผนการสอน
       - วผ.9 (แก้ 0) ส่งผลการเรียน ตามแบบฟอร์ม (กระดาษสีเหลือง)
       - วผ.10 (แก้ ม.ส.) ส่งผลการเรียน ตามแบบฟอร์ม (กระดาษสีฟ้า)
       - วผ.12 (นศ.ตกค้าง) ใบส่งผลการเรียน ฤดูร้อน(เพิ่มเติม) (กระดาษสีชมพู)
       - วผ.12 (ม.6) ใบส่งผลการเรียน ฤดูร้อน ม.6 (กระดาษสีส้ม)
       - วผ.13 ส่งผลการเรียนนักเรียนตกค้างลงเรียนเพิ่ม ตามแบบฟอร์ม (กระดาษสีเขียว)
       - วผ.13 (นศ.พ้นสภาพไม่มีชื่อ) นักเรียนไม่ลงทะเบียน ตามแบบฟอร์ม (กระดาษสีม่วง)
       - วผ.15 ใบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน (ขร.)
  เอกสารงานพัสดุ
       - แบบประมาณการค่าใช้จ่าย(งาน)
       - แบบโครงการฝึกและประมาณการค่าใช้จ่าย(สผ.1)
       - รายการแนบท้าย รายงานขอซื้อขอจ้าง
  เอกสารงานบุคลากร
       - คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ
         { ปีการศึกษา 2562}
         { ปีการศึกษา 2563}
         { ปีการศึกษา 2564}
         { ปีการศึกษา 2565}
         { ปีการศึกษา 2566}
       - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
       - ใบรายชื่อบุคลากร
       - แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานครู
       - แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานครูพิเศษสอน
       - แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานเจ้าหน้าที่
       - ประกาศวิทยาลัย เรื่อง จรรยาบรรณครู
       - ประกาศวิทยาลัย เรื่อง จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน
       - คู่มือจรรยาบรรณครู
       - คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน
       - แบบฟอร์มรายงานผลการไปประชุม/การอบรม/การสัมมนา/การศึกษาดูงาน
       - คำนวณอายุ
       - คำนวณช่วงเวลา
       - ตรวจสอบสถานะการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  เอกสารงานการเงิน
       - ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
       - ใบสำคัญรับเงิน
       - สัญญาการยืมเงิน 
  เอกสารงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
       - เอกสาร สผ.2 และ สผ.3
  เอกสารงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
       - สรุปทุนปีการศึกษา 2553-2555
  เอกสารงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
       - แบบฟอร์มขอนำข้อมูลขี้นบนเว็บไซต์
       - นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
       - แผนป้องกันและดูแลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
  เอกสารการทำโครงการของชมรมวิชาชีพต่าง ๆ
  Fonts SarabunNEW
  Fonts SarabunPSK
  Fonts SarabunIT๙
  โปรแกรม Acrobat Reader 11
  โปรแกรมระบบห้องสมุด OpenBiblio
  โปรแกรม Slideworks
  โปรแกรม ZoomIT 4.5
  อินเทอร์เน็ต

+38
°
C
+40°
+25°
สระบุรี
, 25
+41° +25°
+40° +25°
+39° +25°
+40° +25°
+40° +26°
+40° +26°
ดูพยากรณ์ใน 7 วันUntitled Document

มีผู้ใช้ขณะนี้ 2 คน

เยี่ยมชม : 0 ครั้ง

 

 
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี กับวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยนายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นผู้ลงนาม และได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมหัวหน้าหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) รวมทั้งได้ให้เกียรติมอบใบอนุญาตและป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 2 ศูนย์ คือ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และสาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ,ช่างเชื่อมแม็ก ให้กับวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในวันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสักทอง วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

 
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดยนางนันทวัน อุบลวัตร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านหมอ ที่ว่าการอำเภอบ้านหมอ

 

 

 
      คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นำโดย ผู้อำนวยการเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

 

 
       คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด นำโดยนายนันทวุฒิ ภู้มณี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองเด็กในระดับตำบลและโรงเรียน จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี ในวันอังคารชที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

 
       คณะครู พร้อมนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการเข้าสู่กระบวนการค้าประเวณีเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566 จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

 
       คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมพิธีลงนามใบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" กับ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยงานลูกเสือวิสามัญ ดำเนินโครงการขยายผลการลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายนันทวุฒิ ภู้มณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธี

 
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยงานลูกเสือวิสามัญ ดำเนินโครงการประดับแถบ 2 สี เตรียมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับเตรียมลูกเสือวิสามัญ กองวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ โดมอเนกประสงค์ วีระพล อดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายนันทวุฒิ ภู้มณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธี

 

 
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยนายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับมอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ในเขตจังหวัดสระบุรี ในวันที่ 27 มิถุนายน 2566 โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ สามารถดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานได้จำนวน 3 สาขา คือสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ สาขาช่างเชื่อมแม็ก

 

 

 

 
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ในสถานศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด

 

 
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2-3 และปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด

 

 
       คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดยนายนันทวุฒิ ภู้มณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

 
       คณะลูกเสือวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดยนายนันทวุฒิ ภู้มณี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาลูกเสือช่อสะอาด ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2) วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ ค่ายลูกเสือไร่หวานสนิท ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

 

 
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา สานสัมพันธ์บ้าน-สถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด


       - ปีการศึกษา 2564
- ปีการศึกษา 2565


 

เอกสารประกอบการสอน วิชาระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ รหัสวิชา 20901-1005 โดยครูวิศรุต  ไวโสภา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกสารประกอบการสอน  วิชาการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์  โดยครูชาตรี  เริงชัยภูมิ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 2 โดยครูกชรัตน์   แหวนทับทิม สาขาวิชาการบัญชี
บทคัดย่อ การศึกษาความต้องการจำเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดย นางนันทวัน  อุบลวัตร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
บทคัดย่อ การศึกษาความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดย นายวิศาล  เพ็ชรมุณี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
เอกสารประกอบการสอรายวิชา งานฝึกฝีมือ (Bench Works ) รหัสวิชา 20100-1003 โดยครูณรงค์  องอาจ สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาโปรแกรมซีเอ็นซี รหัสวิชา 3102-2003  โดยครูฉัตรชัย   สมพงศ์ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการระบบคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2901-2102 โดยครูวิศรุต    ไวโสภา  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005  โดยครูศิริพงศ์    ชาลีน้อย สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาระบบส่งกำลังเครื่องมือกล โดย ครูดำรง  สัพโส สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
เอกสารประกอบการสอน วิชาวิชาพื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า รหัสวิชา 3105-2020  โดย ครูพงษ์ศักดิ์  นิลผาย สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารประกอบการสอน วิชา วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2104 - 2206  โดย ครูชาตรี   เริงชัยภูมิ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ผลงานวิชาการ ครูสนาม สุขารมณ์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
1. การพัฒนารูปแบบการสอนตามโครงสร้างเนื้อหานิยมใหม่ เรื่องเทอร์มอคัปเปิล
2. หนังสือประกอบการสอนวิชาเซนเซอร์ และทรานส์ดิวเซอร์ เรื่องคุณลักษณะทรานส์ดิวเซอร์
เอกสารประกอบการสอน วิชาการวัดและตรวจสอบในงานบำรุงรักษา โดยครูณรงค์ องอาจ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
นายเฉลิมชนม์  เวทสรากุล
ผู้อำนวยการ

footer
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
เลขที่ 290 หมู่ 8 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270
โทรศัพท์ 0-3628-1295,  โทรสาร 0-3628-3532

e-mail : saraban@tl.ac.th