banner
ตัววิ่ง << สระบัว รั้วปูน ดอกคูณ และทิวสน >>                         << ปรัชญา : สร้างผู้นำทางเทคโนโลยี  สร้างคนดีสู่สังคม >>                         << คติพจน์ : วินัย คือปัจจัยแห่งประสิทธิภาพ >>                   <<อัตลักษณ์ : ทักษะเยี่ยม>>                       <<เอกลักษณ์ : จิตอาสาบริการชุมชน>>                        << สถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2549, 2558>>                       <<นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2554 >>
เมนูหลัก

  หน้าหลัก
  ประวัติวิทยาลัย
  ฝ่ายบริหาร
  ปรัชญา,คติพจน์
  เอกลักษณ์,อัตลักษณ์
  ตราวิทยาลัย
  สีประจำวิทยาลัย
  พันธกิจ,นโยบาย
  วิสัยทัศน์
  เพลงมาร์ชวิทยาลัย
  บุคลากร

  แผนภูมิบุคลากร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  แผนผังวิทยาลัย
  แผนที่การเดินทาง
  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

  หนังสือรับรองการจัดตั้งวิทยาลัยฯ


  1. ข้อมูลสถานศึกษา
  2. ข้อมูลบุคลากร
  3. ข้อมูลนักศึกษา
  4. ข้อมูลหลักสูตร
  5. ข้อมูลงบประมาณ
  6. ข้อมูลครุภัณฑ์
  7. ข้อมูลอาคารสถานที่
  8. ข้อมูลสถานประกอบการ
  9. ข้อมูลจังหวัด


  ฝ่ายวิชาการ
      -  งานวิทยบริการและห้องสมุด
      -  งานวัดผลและประเมินผล
      -  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
      -  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
      -  งานสื่อการเรียนการสอน
  ฝ่ายบริหารทรัพยากร
      -  งานบริหารงานทั่วไป
      -  งานประชาสัมพันธ์
      -  งานบุคลากร
      -  งานการเงิน
      -  งานการบัญชี
      -  งานพัสดุ
      -  งานอาคารสถานที่
      -  งานทะเบียน
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
      -  งานปกครอง
      -  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
      -  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
      -  งานครูที่ปรึกษา
      -  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
      -  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
      -  งานวางแผนและงบประมาณ
      -  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
      -  งานความร่วมมือ
      -  งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
      -  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
      -  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


  สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
  สาขาวิชาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  สาขาวิชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  สาขาวิชาวิชาเทคนิคการผลิต
  สาขาวิชาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
  สาขาวิชาวิชาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
  สาขาวิชาวิชาโลหะการ
  สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สาขาวิชาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  สาขาวิชาวิชายานยนต์
  สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  สาขาวิชาวิชาเมคคาทรอนิกส์


 
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
 
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
  วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
  วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี


  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  สำนักอำนวยการ
  สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
  จังหวัดสระบุรี
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี-สระบุรี)
  ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สระบุรี
  กศน.สระบุรี


  คู่มือสำหรับประชาชนในการสมัคร คัดเลือก และขึ้นทะเบียนเข้าเป็น นักศึกษา
  แผ่นพับวิทยาลัย
  ข้อมูลงานทะเบียน
       - จำนวนนักเรียน-นักศึกษา 2554
       - จำนวนนักเรียน-นักศึกษา 2555
       - จำนวนนักเรียน-นักศึกษา 2556
       - จำนวนนักเรียน-นักศึกษา 2557
       - จำนวนนักเรียน-นักศึกษา 2558
       - สรุปรวมจำนวนนักเรียน-นักศึกษา 2554-2558
       - สรุปข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา 2559-2563
  แผนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา ระยะ 5 ปี พ.ศ.2563-2567
  ข้อมูลงานหลักสูตรและการสอน
       - หลักสูตรที่เปิดสอน
  ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียน
       - วิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1/2564
  แผนปฏิบัติราชการ
       - ปีงบประมาณ 2559
       - ปีงบประมาณ 2560
       - ปีงบประมาณ 2561
       - ปีงบประมาณ 2562
       - ปีงบประมาณ 2563
       - ปีงบประมาณ 2564
       - ปีงบประมาณ 2565
  รายงานผลการดำเนินงาน
       - ปีงบประมาณ 2561
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
       - ปีการศึกษา 2553
       - ปีการศึกษา 2554
       - ปีการศึกษา 2555
  รายงานการประเมินตนเอง
       - ปีการศึกษา 2555
       - ปีการศึกษา 2556
       - ปีการศึกษา 2558
       - ปีการศึกษา 2559
       - ปีการศึกษา 2560
       - ปีการศึกษา 2561
       - ปีการศึกษา 2562
       - ปีการศึกษา 2563
       - ปีการศึกษา 2564
  รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
       - ปี 2547
       - ปี 2550
      
- ปี 2556
      
- รอบสาม
       - รอบสี่
       - หนังสือรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  แผนการเรียนสาขาวิชาต่าง ๆ
  หลักสูตรการอาชีวศึกษา
       - ปวช. 2545
       - ปวช. 2556
       - ปวช. 2562
       - ปวส. 2546
       - ปวส. 2557
       - ปวส. 2563
  ข้อมูลสถานประกอบการ
  คู่มือนักเรียนนักศึกษา


  ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
  มาตรฐานและราคากลางของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
  คู่มือระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2007
  คู่มือระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2012
  คู่มือระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา V-COP
  เอกสารฝ่ายแผนและความร่วมมือ
       - แบบฟอร์ม SAR บุคคล
       - แบบฟอร์ม ปย.1
       - แบบฟอร์ม ปย.2
       - ประเมินภายใน
          1. ประเด็นการพิจารณา
          2. ตัวอย่างแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล
  เอกสารการดำเนินโครงการ
       - แบบฟอร์มเสนอโครงการ
       - แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ
  เอกสารงานประชาสัมพันธ์
       - แผ่นพับวิทยาลัย
  เอกสารงานสื่อการเรียนการสอน
       - โครงการพัฒนาและจัดทำสื่อการเรียนการสอนสาหรับครูผู้สอน
       - ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ
       - แบบฟอร์มโครงการพัฒนาและจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอน
  เอกสารงานทะเบียน
       - ใบรายชื่อนักศึกษา
       -  แบบฟอร์มงานทะเบียน
  เอกสารงานวัดผลและประเมินผล
       - กำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2561-2564
       - กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ ประจำปีการศึกษา 2561-2564
       - เกณฑ์การวัดผล
       - ตัวอย่างการกำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินแผนการสอน
  เอกสารงานพัสดุ
       - ประมาณการค่าใช้จ่าย (แผนก)
       - ประมาณการค่าใช้จ่าย (งาน)
  เอกสารงานบุคลากร
       - คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ
         { ปีการศึกษา 2555}
         { ปีการศึกษา 2556}
         { ปีการศึกษา 2557}
         { ปีการศึกษา 2558}
         { ปีการศึกษา 2559}
         { ปีการศึกษา 2560}
         { ปีการศึกษา 2561}
         { ปีการศึกษา 2562}
         { ปีการศึกษา 2563}
         { ปีการศึกษา 2564}
         { ปีการศึกษา 2565}
       - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
       - ใบรายชื่อบุคลากร
       - แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานครู
       - แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานครูพิเศษสอน
       - แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานเจ้าหน้าที่
       - ประกาศวิทยาลัย เรื่อง จรรยาบรรณครู
       - ประกาศวิทยาลัย เรื่อง จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน
       - คู่มือจรรยาบรรณครู
       - คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน
       - แบบฟอร์มรายงานผลการไปประชุม/การอบรม/การสัมมนา/การศึกษาดูงาน
       - คำนวณอายุ
       - คำนวณช่วงเวลา
       - ตรวจสอบสถานะการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  เอกสารงานการเงิน
       - ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
       - ใบสำคัญรับเงิน
       - สัญญาการยืมเงิน 
  เอกสารงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
       - เอกสาร สผ.2 และ สผ.3
  เอกสารงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
       - สรุปทุนปีการศึกษา 2553-2555
  เอกสารงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
       - แบบฟอร์มขอนำข้อมูลขี้นบนเว็บไซต์
       - นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
       - แผนป้องกันและดูแลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
  เอกสารงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
       - แบบฟอร์มขอสอนชดเชย
  เอกสารการทำโครงการของชมรมวิชาชีพต่าง ๆ
  Fonts SarabunNEW
  Fonts SarabunPSK
  Fonts SarabunIT๙
  โปรแกรม Acrobat Reader 11
  โปรแกรมระบบห้องสมุด OpenBiblio
  โปรแกรม Slideworks
  โปรแกรม ZoomIT 4.5
  อินเทอร์เน็ต

  

พันธกิจ
 
พันธกิจที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือทำงานในสถานประกอบการจนเป็นที่ยอมรับ
   
พันธกิจที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน / ในประเทศ และสังคมโลก / โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   
พันธกิจที่ 3 : การบริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานและพัฒนาตามเอกลักษณ์
   
พันธกิจที่ 4 : มีจิตอาสา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน
   
พันธกิจที่ 5 : ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนมีการเผยแพร่

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของสถานศึกษา
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และวิชาชีพสาขา
     
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และวิชาชีพสาขา
     
     
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ และในกลุ่มภาษาต่างประเทศ
     
  กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับสถานประกอบการ หน่วยงาน และชุมชน
     
  กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ
และสถาบันการศึกษา
     
  กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้เรียนโดยจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรรวมถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     
  กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
     
  กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
     
  กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการในการฝึกงานในสถานประกอบการ
     
  กลยุทธ์ที่ 9 จัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     
  กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดและเข้าร่วมโครงการกิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     
  กลยุทธ์ที่ 11 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดและเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ
   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
     
  กลยุทธ์ที่ 12 จัดกิจกรรมประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
     
  กลยุทธ์ที่ 13 ส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
     
  กลยุทธ์ที่ 14 ส่งเสริมการวิเคราะห์และจัดทำโครงการบริหารความเสี่ยง
     
  กลยุทธ์ที่ 15 ส่งเสริมการพัฒนาระบบดูแลผู้เรียน
     
  กลยุทธ์ที่ 16 ส่งเสริมการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการ ใช้อาคารสถานที่
     
  กลยุทธ์ที่ 17 ส่งเสริมการบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
     
  กลยุทธ์ที่ 18 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
     
  กลยุทธ์ที่ 19 พัฒนาคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ และการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
     
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการมีจิตอาสา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริการวิชาการและวิชาชีพที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และชุมชน
     
  กลยุทธ์ที่ 20 ส่งเสริมโครงการ กิจกรรม จิตอาสา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริการวิชาการ และวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรทุกฝ่ายและนักเรียนนักศึกษา ทุกสาขางาน ตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน
     
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม และการวิจัย
     
  กลยุทธ์ที่ 21 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษามีการจัดทำโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย มีการแสดงผลงาน การเผยแพร่ และการนำไปใช้ประโยชน์
     
  กลยุทธ์ที่ 22 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัยมีการแสดงผลงาน การเผยแพร่ และการนำไปใช้ประโยชน์
     

footer
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
เลขที่ 290 หมู่ 8 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270
โทรศัพท์ 0-3628-1295,  โทรสาร 0-3628-3532

e-mail :thaluang.ce@ovec.moe.go.th