banner
ตัววิ่ง << สระบัว รั้วปูน ดอกคูณ และทิวสน >>                         << ปรัชญา : สร้างผู้นำทางเทคโนโลยี  สร้างคนดีสู่สังคม >>                         << คติพจน์ : วินัย คือปัจจัยแห่งประสิทธิภาพ >>                   <<อัตลักษณ์ : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำเทคโนโลยี>>                       <<เอกลักษณ์ : จิตอาสาบริการชุมชน>>                        << สถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2549, 2558>>                       <<นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2554 >>
เมนูหลัก

  หน้าหลัก
  ประวัติวิทยาลัย
  ฝ่ายบริหาร
  ปรัชญา,คติพจน์,วิสัยทัศน์
  เอกลักษณ์,อัตลักษณ์
  พันธกิจ,เป้าประสงค์
  ยุทธศาสตร์,กลยุทธ์
  ตราวิทยาลัย
  สีประจำวิทยาลัย
  เพลงมาร์ชวิทยาลัย
  บุคลากร

  แผนภูมิบุคลากร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  แผนผังวิทยาลัย
  แผนที่การเดินทาง
  หมายเลขโทรศัพท์บุคลากร
  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

  หนังสือรับรองการจัดตั้งวิทยาลัยฯ


  1. ข้อมูลสถานศึกษา
  2. ข้อมูลบุคลากร
  3. ข้อมูลนักศึกษา
  4. ข้อมูลหลักสูตร
  5. ข้อมูลงบประมาณ
  6. ข้อมูลครุภัณฑ์
  7. ข้อมูลอาคารสถานที่
  8. ข้อมูลสถานประกอบการ
  9. ข้อมูลจังหวัด


  ฝ่ายวิชาการ
      -  งานวิทยบริการและห้องสมุด
      -  งานวัดผลและประเมินผล
      -  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
      -  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
      -  งานสื่อการเรียนการสอน
  ฝ่ายบริหารทรัพยากร
      -  งานบริหารงานทั่วไป
      -  งานประชาสัมพันธ์
      -  งานบุคลากร
      -  งานการเงิน
      -  งานการบัญชี
      -  งานพัสดุ
      -  งานอาคารสถานที่
      -  งานทะเบียน
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
      -  งานปกครอง
      -  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
      -  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
      -  งานครูที่ปรึกษา
      -  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
      -  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
      -  งานวางแผนและงบประมาณ
      -  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
      -  งานความร่วมมือ
      -  งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
      -  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
      -  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


  สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
  สาขาวิชาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  สาขาวิชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  สาขาวิชาวิชาช่างกลโรงงานและสาขาวิชาเทคนิคการผลิต
  สาขาวิชช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
  สาขาวิชาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
  สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สาขาวิชาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการตลาด
  สาขาวิชาวิชายานยนต์
  สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  สาขาวิชาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์


 
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
 
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
  วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
  วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี


  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  สำนักอำนวยการ
  สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
  จังหวัดสระบุรี
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี-สระบุรี)
  ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สระบุรี
  กศน.สระบุรี


  คู่มือสำหรับประชาชนในการสมัคร คัดเลือก และขึ้นทะเบียนเข้าเป็น นักศึกษา
  แผ่นพับวิทยาลัย
  ข้อมูลงานทะเบียน
       - จำนวนนักเรียน-นักศึกษา 2554
       - จำนวนนักเรียน-นักศึกษา 2555
       - จำนวนนักเรียน-นักศึกษา 2556
       - จำนวนนักเรียน-นักศึกษา 2557
       - จำนวนนักเรียน-นักศึกษา 2558
       - สรุปรวมจำนวนนักเรียน-นักศึกษา 2554-2558
       - สรุปข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา 2559-2563
  แผนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา ระยะ 5 ปี พ.ศ.2563-2567
  แผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2567
  ข้อมูลงานหลักสูตรและการสอน
       - หลักสูตรที่เปิดสอน
  ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียน
       - วิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1/2564
       - วิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 2/2564
       - วิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1/2565
  แผนปฏิบัติราชการ
       - ปีงบประมาณ 2559
       - ปีงบประมาณ 2560
       - ปีงบประมาณ 2561
       - ปีงบประมาณ 2562
       - ปีงบประมาณ 2563
       - ปีงบประมาณ 2564
       - ปีงบประมาณ 2565
       - ปีงบประมาณ 2566
  รายงานผลการดำเนินงาน
       - ปีงบประมาณ 2561
       - ปีงบประมาณ 2562
       - ปีงบประมาณ 2563
       - ปีงบประมาณ 2564
       - ปีงบประมาณ 2565
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
       - ปีการศึกษา 2553
       - ปีการศึกษา 2554
       - ปีการศึกษา 2555
       - ปีการศึกษา 2562
  รายงานการประเมินตนเอง
       - ปีการศึกษา 2555
       - ปีการศึกษา 2556
       - ปีการศึกษา 2558
       - ปีการศึกษา 2559
       - ปีการศึกษา 2560
       - ปีการศึกษา 2561
       - ปีการศึกษา 2562
       - ปีการศึกษา 2563
       - ปีการศึกษา 2564
       - ปีการศึกษา 2565
  รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
       - ปี 2547
       - ปี 2550
       - ปี 2556
       - รอบสาม
       - รอบสี่
       - หนังสือรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  แผนการเรียนสาขาวิชาต่าง ๆ
  หลักสูตรการอาชีวศึกษา
       - ปวช. 2545
       - ปวช. 2556
       - ปวช. 2562
       - ปวส. 2546
       - ปวส. 2557
       - ปวส. 2563
  ข้อมูลสถานประกอบการ
  คู่มือนักเรียนนักศึกษา


  ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
  มาตรฐานและราคากลางของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
  คู่มือระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2012
  คู่มือระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา V-COP
  เอกสารฝ่ายวิชาการ
       - บันทึกขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้
       - วช.1 แบบฟอร์มสอนแทน (ชุดที่1 ชุดที่2)
       - วช.2 แบบฟอร์มสอนชดเชย
       - วช.3 ใบมอบหมายงานสอน
       - แบบขอจัดตั้งกลุ่ม PLC
       - แบบฟอร์มขอส่งโครงการสอน
       - ตารางสอนเปล่า
  เอกสารฝ่ายแผนและความร่วมมือ
       - แบบฟอร์ม SAR บุคคล
       - แบบฟอร์ม ปย.1
       - แบบฟอร์ม ปย.2
       - ประเมินภายใน
          1. ประเด็นการพิจารณา
          2. ตัวอย่างแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล
  เอกสารการดำเนินโครงการ
       - แบบฟอร์มเสนอโครงการ
       - แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ
  เอกสารงานประชาสัมพันธ์
       - แผ่นพับวิทยาลัย
  เอกสารงานสื่อการเรียนการสอน
       - โครงการพัฒนาและจัดทำสื่อการเรียนการสอนสาหรับครูผู้สอน
       - ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ
       - แบบฟอร์มโครงการพัฒนาและจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอน
  เอกสารงานทะเบียน
       - ใบรายชื่อนักศึกษา
       -  แบบฟอร์มงานทะเบียน
  เอกสารงานวัดผลและประเมินผล
       - กำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2561-2564
       - กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ ประจำปีการศึกษา 2561-2564
       - เกณฑ์การวัดผล
       - ตัวอย่างการกำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินแผนการสอน
  เอกสารงานพัสดุ
       - แบบประมาณการค่าใช้จ่าย(งาน)
       - แบบโครงการฝึกและประมาณการค่าใช้จ่าย(สผ.1)
       - รายการแนบท้าย รายงานขอซื้อขอจ้าง
  เอกสารงานบุคลากร
       - คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ
         { ปีการศึกษา 2555}
         { ปีการศึกษา 2556}
         { ปีการศึกษา 2557}
         { ปีการศึกษา 2558}
         { ปีการศึกษา 2559}
         { ปีการศึกษา 2560}
         { ปีการศึกษา 2561}
         { ปีการศึกษา 2562}
         { ปีการศึกษา 2563}
         { ปีการศึกษา 2564}
         { ปีการศึกษา 2565}
         { ปีการศึกษา 2566}
       - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
       - ใบรายชื่อบุคลากร
       - แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานครู
       - แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานครูพิเศษสอน
       - แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานเจ้าหน้าที่
       - ประกาศวิทยาลัย เรื่อง จรรยาบรรณครู
       - ประกาศวิทยาลัย เรื่อง จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน
       - คู่มือจรรยาบรรณครู
       - คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน
       - แบบฟอร์มรายงานผลการไปประชุม/การอบรม/การสัมมนา/การศึกษาดูงาน
       - คำนวณอายุ
       - คำนวณช่วงเวลา
       - ตรวจสอบสถานะการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  เอกสารงานการเงิน
       - ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
       - ใบสำคัญรับเงิน
       - สัญญาการยืมเงิน 
  เอกสารงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
       - เอกสาร สผ.2 และ สผ.3
  เอกสารงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
       - สรุปทุนปีการศึกษา 2553-2555
  เอกสารงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
       - แบบฟอร์มขอนำข้อมูลขี้นบนเว็บไซต์
       - นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
       - แผนป้องกันและดูแลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
  เอกสารการทำโครงการของชมรมวิชาชีพต่าง ๆ
  Fonts SarabunNEW
  Fonts SarabunPSK
  Fonts SarabunIT๙
  โปรแกรม Acrobat Reader 11
  โปรแกรมระบบห้องสมุด OpenBiblio
  โปรแกรม Slideworks
  โปรแกรม ZoomIT 4.5
  อินเทอร์เน็ต

+38
°
C
+40°
+25°
สระบุรี
, 25
+41° +25°
+40° +25°
+39° +25°
+40° +25°
+40° +26°
+40° +26°
ดูพยากรณ์ใน 7 วัน


 

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

หมายเลขโทรศัพท์
ส่วน/งาน
หมายเหตุ
101
ประชาสัมพันธ์
ครูเฉลิมพล, คุณรัตน์ฐิตา
102
ผู้อำนวยการ
ผอ.เฉลิมชนม์  เวทสรากุล
103
หน้าห้องผู้อำนวยการ
คุณณวพร
104
รอง ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองสราวุธ  สุดสงวน
105
แผนกช่างเชื่อม
ครูสันติ และคณะ
106
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูนันท์ณภัสร
107
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
คุณศิริพร,คุณอุทุมพร
108
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
รองนันทวุฒิ  ภู้มณี
109
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและความร่วมมือ
รองอนันต์  สุขดี
110
งานแผน และความร่วมมือ
ครูเอกชัย,คุณเบญจวรรณ,คุณลลิตา
111
งานเอกสารการพิมพ์
คุณสังเวียน
112
งานทะเบียน
ครูเยาวลักษณ์,คุณวรรณวิภา, คุณปุณฑรี
113
งานบัญชี
คุณรุจิรา,คุณวรรณญา
114
งานศูนย์ข้อมูล,แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูวิศรุต
115
งานการเงิน
ครูสุภัชชา,คุณบรรจง,คุณนันทพร
116
งานบุคลากร,งานสารบรรณ
ครูชาตรี,คุณระพีพร,คุณจันทนา
117
แผนกเมคคาทรอนิกส์
ครูโรมรัน และคณะ
118
แผนกพาณิชยการ
ครูเริงสันต์ และคณะ
119
งานแนะแนว,งานทวิภาคี
ครูดำรง,คุณสมยศ
120
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
รองวิศาล  เพ็ชรมุณี
121
งานห้องสมุด
ครูมนูภัณฑ์ ,คุณไฉน, คุณอัญชลี
122
แผนกสามัญสัมพันธ์สัมพันธ์
ครูวิชัย และคณะ
123
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
ครูชาตรีและคณะ
124
ร้านสหการ
เจ้าหน้าที่สหการ
125
แผนกเทคนิคการผลิต
ครูดำรง และคณะ
126
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
ครูณรงค์และคณะ
127
งานวัดผล วิชาการ
ครูศิริลักษณ์, คุณธันย์ณภัทร
128
งานพัสดุ
ครูณรงค์ และคณะ
129
แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
ครูปรีชา และคณะ
130
แผนกไฟฟ้ากำลัง
ครูเริงฤทธิ์ และคณะ
131
งานพยาบาล
คุณช่อเพชร
132
ป้อมยาม
ยาม
133
ห้องพักครูแผนกการขาย
ครูเบญจวรรณ และคณะ
134
ห้องพักครูแผนกการบัญชี
ครูกชรัตน์,ครูสวจี,ครูลลิตา
136
ห้องพักครูแผนกการบัญชี
ครูนัฐชวนันท์ และคณะ
137
ห้องพักครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูสุภัชชา และคณะ
140
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูอภิชาติ, คุณมยุรี
 
footer
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
เลขที่ 290 หมู่ 8 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270
โทรศัพท์ 0-3628-1295,  โทรสาร 0-3628-3532

e-mail :thaluang.ce@ovec.moe.go.th