banner

วิจัยในชั้นเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ลำดับ ชื่อวิจัย ผู้วิจัย
1 รายงานการวิจัยในชั้นเรียนการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัดละเอียดเรื่องเวอรเนียรคาลิปเปอรของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 1/2564
นายประเสริฐ บรรจง
2 การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชาออปแอปและลิเนียรไอซี เรื่อง การเรียนรู Summing Amplifier แบบ ออนไลน์โดยอาศัยการจํารองการทํางานดวยโปรแกรม
นายเมาลี กลิ่นหอม
3 การใช้ชุดฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคําศัพท์ ภาษาอังกฤษระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขาวิชาเมคคา ทรอนิกส์ ชม.63.1
นายอดิเรก สีสายัณห์
4 การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา ชั้น ปวช.ปีที่ 1 สาขาวิชา การตลาดในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน วิชา การขายเบื้องต้น
นางสาวเบญจวรรณ ชูมงคล
5 ศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.ชฟ 64.3-4 แผนกไฟฟ้ากําลังวิชางานฝึกฝนมือ (20100 1003)
นายณันฐกานต์ โมธินา
6 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชางานเชื่อมและ โลหะแผ่น
นายคมสัน ปิ่นมั่น
7 ปัจจัยทางจิต-สังคม กับพฤติกรรมความก้าวร้าวของนักศึกษา ระดับ ปวช.1 แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
นายภาณุพงศ์ พุแค
8 การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักศึกษาต่อการ เรียนการสอนแบบออนไลน์ในรายวิชา ไอซีและการประยุกต์ใช้งาน รหัสวิชา 20105 - 20104
นายชาตรี เริงชัยภูมิ
9 การพัฒนาผู้เรียนด้านความมีวินัยในตนเองด้านการตรงต่อเวลา ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ จัดการอาชีพสาขาวิชาเทคนิคการผลิต
นายมนูภัณฑ์ อยู่ยั่งยืน
10 ศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งการบ้านของนักเรียนระดับชั้น ชก. 64.3 แผนกวิชา เทคนิคการผลิต วิชาเครื่องมือกลเบื้องต้น เป็น นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
นายตะวัน ขุนวิเศษ
11 คุณภาพของสื่อการสอนเรื่องเกลียวและงานกลึงเกลียวระดับชั้น ปวช.1แผนกวิชา เทคนิคการผลิต วิชาเทคนิคผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 2 รหัส 20102 – 2102
นางกาญจนา มีสุวรรณ์
12 ความพึงพอใจในการเรียนการสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น 20100-1007
นายวรวุฒิ ศรีมะโน
13 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์วิชาเครื่องวัดไฟฟ้า ด้วยวิธีการจัดการ เรียนรู้ด้วยตนเอง กับการเรียนการสอนแบบปกติ
นางธัญญารัตน์ พูลทรัพย์
14 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์วิชาเครื่องกลไฟฟ้า 1 ด้วยวิธีการเรียนด้วย กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP กับการเรียนการสอนแบบปกติ
นายพีรพงค์ มีแก้ว
15 ศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานในคลาสรูมระดับชั้น ชก.64 แผน วิชาเทคนิคการผลิต
นายวิษณุ แจ้งธรรม
16 พฤติกรรมการแต่งกายที่ไม่คํานึงถึงความปลอดภัยในการปฎิบัติงานของนักเรียน
นายนพพร บัวแก้ว
17 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยการอ่าน เรื่องสั้นเทศกาลสําคัญของนักเรียนชั้น ปวช.3 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
นางสาวกมลวรรณ หาญลํายวง
18 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและ การผลิตโดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่องแรงและสมดุลของแรงสาขาวิชาสามัญ สัมพันธ์
นางสาวอ่อนนุช ทองพูน
19 การเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์วิชาทักษะภาษาไทยเชิง วิชาชีพ โดยใช้ T5 Model และ google classroom
นางรัชนีวรรณ ศิลป์สมบูรณ์
20 การแก้ปัญหานักศึกษาไม่ส่งงานในรายวิชาการประยุกต์ใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
นายกนก ทองเนื้อดี
21 การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานตรงเวลาวิชามนุษย์สัมพันธ์ในการ ทํางานศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ปวส.
นายพรหม สอนมาลี
22 การศึกษาปัญหาการเข้าสายในรายวิชาหน้าที่พลเมืองและ ศีลธรรมของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาการตลาด
นายนนทนันท์ เวทสรากุล
23 การแก้ปัญหานักศึกษา มีพฤติกรรมการเข้าเรียนออนไลน์ไม่ตรง เวลาด้วยวิธีตัดคะแนนการเข้าเรียนสาย
นายฉัตรชัย สมพงศ์
24 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้ระบบ ห้องเรียน ออนไลน์ google Classroom ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ปีที่2
นางกิติมาภรณ์ เขียวตื้ออินทร์
25 การแก้ปัญหาการใช้งานเครื่องมัลติมิเตอร์ของนักเรียนระดับชั้นปวช.2 กลุ่มที่ 5 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายวรกร พรมจิ๋ว
26 การใช้บทเรียนออนไลน์ในรายวิชานิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ เบื้องต้น เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์หลังเรียน ของนักเรียน กลุ่ม ชม63.1
นายนิพนธ์ ศรีเอียง
27 ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media)รายวิชาโปรแกรมกราฟิกของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ปวช.ปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวธัณย์นิชา เชาว์เจริญวิเศษ
28 การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน อาชีพโดยการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งจังตระกูล
29 การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์ กําลัง 1 ของนักศึกษาชั้น ปวส.2
นายอานันท์ ธัญญานนท์
30 ศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งการบ้านของนักเรียนระดับชั้น ชก.64.4 แผนกช่างกลโรงงานวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา 20100 - 1007 เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
นายชายชาญ รอสูงเนิน
31 การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใช้ สัญญาการเรียนกับนักเรียนชั้น ชก.63.1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์รายวิชางานเชื่อมและ โลหะแผ่นเบื้องต้น (20100-1004)
นายวัชรากร อุทะดารา
32 การพัฒนาความรู้ทักษะวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นของ นักศึกษาระดับ ปวช.ชก.64.5
นายชาติชาย หัวดอน
33 การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ปวช.1 การไม่ส่งงาน ปีการศึกษา 1/2564
นางสาวเกษร เทศสวัสดิ์
34 การศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความ ขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
นายเฉลิมพล นามปัดถา
35 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยการอ่าน เรื่องสั้นเทศกาลสําคัญของนักเรียนชั้น ปวช.3 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ว่าที่ ร.ต.รัตนวิทย์ ชัยเสนา
36 การรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้ระบบ ห้องเรียน ออนไลน์ google Classroom ของนักเรียนระดับชั้นปวช.1
นางสาวเรณู กองคําฟู
37 การพัฒนาทักษะการพูดด้วยแบบฝึกสนทนาภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวส.สาขาการบัญชี
นางสาวศิริกมล มณีฉาย
38 การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนก วิชาช่างเชื่อมโลหะ ประจําปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
นางสาวกฤตยาภรณ์ ต้องประสงค์
39 การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
นายมงคล ผลพุด
40 เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทน ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเครื่องรับ วิทยุของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2
นายศิริพงศ์ ชาลีน้อย
41 เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทน ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาชั้น ปวส.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
นางสาวผ่องพรรณ จันทร์สมร
42 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนออนไลน์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาบัญชี
นางสาวกชรัตน์ แหวนทับทิม
43 เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทน ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาพื้นฐาน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
นายเอกราช เขียวทอง
44 การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1เรื่อง การไม่ส่งงาน/การบ้าน
นางสาวศิรินทร์ คําหนัน
45 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องหลักการทํางานเบื้องต้น ของระบบไฮดรอลิกซ์ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นแผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์โดยการใช้สื่อประสม
นายเชษฐา ส่งพุ่ม
46 การทดลองใช้สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ ผ่านแอปปลิเคชั้น เรื่อง ก็าซ ของเหลวและของแข็ง ในการพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาเครื่องทํา ความเย็นของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง
นายกฤษฎา โชติวงษ์
47 การศึกษาเจตคติต่อความมีวินัย ความขยันอดทน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวส.1 รหัส 64 สาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
นายสันติ ปรางแก้ว
48 การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 จย.64.1 ที่มีต่อการ จัดการเรียนการสอนวิชางานไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์
นายวิษณุ ทองมา
49 การพัฒนาพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาเรียนในรายวิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
นางสาวขวัญชนก ทองย่น
50 การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง
นายเอกชัย สร้างคํา
51 การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1แผนก วิชาช่างไฟฟ้ากําลัง
นายภณ พุ่มคุ้ม
52 สื่อการสอนวิชาวงจรไฟฟ้า 1 รหัส 30104 - 1002
นายเริงฤทธิ์ กิจไพบูลทวี
53 การใช้กระบวนการสอนแบบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถ ด้านการอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนในวิชาวิทยาสตร์ ของ นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่1/5 สาขาไฟฟ้ากําลัง
นางสาวณัฐฐาพร อุทัยศรี
54 รายงานการวิจัยแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยพื้นฐาน (20000- 1101) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
นางสาววิภาวี สุวรรณรัตน์
55 เรื่องการสร้างสื่อการสอนออนไลน์เรื่องเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ขนาด 0.02 มม.และขนาด 0.001 นิ้ว
นางสาวรัตนาวดี ทองประเสริฐ
56 เรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แอปพลิเคชัน Google meet วิชา พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล
นางสาวเมธาวี สุมโมจิตราภรณ์
57 เรื่องจริยธรรมที่พึ่งประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา กลุ่ม สธ.64.1
นางสุภัชชา เครื่องเทศ
58 ผลของการใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอน วิชา 30901 – 2303 โปรแกรมเว็บในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
นายพงษ์ศักดิ์ นิลผาย
59 การแก้ปัญหาพฤติกรรมด้านวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง ในวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารของนักเรียนระดับ ปวช.1 กลุ่ม ชฟ. 64.5
นายศุภเลิศ ฉายา
60 การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกวิชาระบบควบคุมในงาน อุตสาหกรรมเรื่องการต่อการใช้งานอินพุตแบบอนาล็อก
นายธนวัฒน์ ทรัพย์ศรีเกื้อกูล
61 การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนออนไลน์ให้ตรงเวลา
นางสาววราภรณ์ ภิรมยา
62 การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกวิชาการติดตั้งไฟฟ้านอก อาคารเรื่องการต่อสายไฟฟ้าปีการศึกษา 1/2564
ว่าที่ร้อยตรีมนตรี คําหารพล
63 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเขียนแบบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนกช่างกลโรงงานโดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ และการสอนแบบปกติ
นายตะวัน สวนนฤทธิ์
64 การศึกษาพฤติกรรมการขาดเรียน เข้าเรียนสาย ในรูปแบบการเรียน การสอนออนไลน์ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 กลุ่ม ชย.63.1-2 แผนกวิชาช่างยนต์
นายภาคภูมิ ทับสีหา
65 เรื่องศึกษาการแก้ไขปัญหาการเข้าเรียนไม่ต่อเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2
นายรักเกียรติ พุ่มคุ้ม
66 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการพ่นสีทับหน้ารถยนต์วิชางานตัวถังพ่นสีรถยนต์
นายสมเกียรติ์ พันธุ์ น้อย
67 การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักศึกษา ระดับ ปวช1แผนกวิชาช่างยนต์โดยใช้กิจกรรมคู่ฝึกปฎิบัติ
นายชิตมงคล พงษ์สิงห์
68 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะปฏิบัติวิชางาน เครื่องยนต์แก๊สโซลีนของนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพปีที่1สาขาวิชาช่างยนต์ โดยใช้ใบงานแบบมีสีสันสวยงาม
นายยุทธพล โสวัตร์
69 การศึกษาผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบการกําหนดขนาดของ นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.สมค.64.3สาขางานเมคคาทรอนิกส์ ที่เรียน วิชาการเขียนแบบเพื่อการสื่อสารทางการเทคนิค
นายโรมรัน ลาดเหลา
70 การใช้โปรแกรม Virtual breadboard 4.46 เพื่อแก้ปัญหาทักษะการ ต่อวงจรดิจิตอลของนักศึกษาชั้น ปวช.2
นายวิศรุต ไวโสภา
71 การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงานของนักเรียนประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช) วิชาบัญชีเบื้องต้น
นางสาวสุภาวดี ผดุงเวช
72 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบบัญชี ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ชั้นปีที่1 สาขาวิชาการบัญชี
นางสาวลลิตา นาพุทธา
73 การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าในวิชาการ บัญชีเบื้องต้น
นางวทันยา พลายละหาร
74 การเปลี่ยนพฤติกรรมการเขียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม ชท.63.1
นางสาวสุนิสา อยู่สินธุ์
75 การพัฒนาสื่อการสอนวิชาดิจิทัลประยุกต์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
นายอภิชาติ เกษม
76 การศึกษาเจตคติการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับปวส.1ที่ เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพของชีวิต
นางสาวกานต์ชนก บุญน้อม
77 ผลการฝึกโยคะที่ดีต่อสุขภาพของนักศึกษาระดับ ปวส.1
นายซานาดู หว่านพืช
78 สํารวจการเข้าเรียนสายของนักศึกษากลุ่ม สม.63.2
นายศักดิ์ดา นิ่มสําอาง
79 การพัฒนาทักษะการคํานวณหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์ใน ระบบแรง 2 มิติของนักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
นายกิตติศักดิ์ ทองศักดิ์
80 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน การใช้เครื่องมือช่าง พื้นฐานโดยการสอนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ วิชาฝึกฝีมือ 1 รหัสวิชา 2100 - 1003
นายณรงค์ องอาจ
81 การแก้ปัญหานักเรียนรายวิชางาน เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม เบื้องต้นรหัสวิชา 20127 -2116 ของนักเรียนกลุ่ม ซม 64.1 ที่ไม่ สามารถอ่านค่าเวอร์คาลิปเปอร์ ระบบอังกฤษแบบ 1/128นิ้วภายใน เวลาที่กําหนดโดยใช้กิจกรรมสอนเสริมเทคนิคการการบอกเลข เศษส่วน
นายรัตนชัย กองวงศ์
82 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบของ นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 ใน รายวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทย อนุสรณ์
นางภัทราภรณ์ แก้วเกษการณ์
83 การศึกษาการมีทักษะการคิดและการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2564
นางมยุรี อําพลพร
footer
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
เลขที่ 290 หมู่ 8 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270
โทรศัพท์ 0-3628-1295,  โทรสาร 0-3628-3532

e-mail : thaluang.ce@ovec.moe.go.th