banner
ตัววิ่ง << สระบัว รั้วปูน ดอกคูณ และทิวสน >>                         << ปรัชญา : สร้างผู้นำทางเทคโนโลยี  สร้างคนดีสู่สังคม >>                         << คติพจน์ : วินัย คือปัจจัยแห่งประสิทธิภาพ >>                   <<อัตลักษณ์ : ทักษะเยี่ยม>>                       <<เอกลักษณ์ : จิตอาสาบริการชุมชน>>                        << สถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2549 >>                       <<นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2554 >>
เมนูหลัก

  >> หน้าหลัก
  >> ประวัติวิทยาลัย
  >> ฝ่ายบริหาร
  >> ปรัชญา,คติพจน์
  >> เอกลักษณ์,อัตลักษณ์
  >> ตราวิทยาลัย
  >> สีประจำวิทยาลัย
  >> พันธกิจ,นโยบาย
  >> วิสัยทัศน์
  >> เพลงมาร์ชวิทยาลัย
  >> บุคลากร

  >> หลักสูตรที่เปิดสอน
  >> แผนผังวิทยาลัย
  >> แผนที่การเดินทาง
  >> หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

  >> ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ


  >> ฝ่ายวิชาการ
      -  งานวิทยบริการและห้องสมุด
      -  งานวัดผลและประเมินผล
      -  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
      -  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
      -  งานสื่อการเรียนการสอน
  >> ฝ่ายบริหารทรัพยากร
      -  งานบริหารงานทั่วไป
      -  งานประชาสัมพันธ์
      -  งานบุคลากร
      -  งานการเงิน
      -  งานการบัญชี
      -  งานพัสดุ
      -  งานอาคารสถานที่
      -  งานทะเบียน
  >> ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
      -  งานปกครอง
      -  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
      -  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
      -  งานครูที่ปรึกษา
      -  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
      -  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
  >> ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
      -  งานวางแผนและงบประมาณ
      -  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
      -  งานความร่วมมือ
      -  งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
      -  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
      -  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


  >> สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
  >> สาขาวิชาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  >> สาขาวิชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  >> สาขาวิชาวิชาเทคนิคการผลิต
  >> สาขาวิชาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
  >> สาขาวิชาวิชาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
  >> สาขาวิชาวิชาโลหะการ
  >> สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  >> สาขาวิชาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  >> สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  >> สาขาวิชาวิชายานยนต์


  >> กระทรวงศึกษาธิการ
  >> สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  >> สำนักอำนวยการ
  >> จังหวัดสระบุรี
  >> ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สระบุร
  >> กศน.สระบุรี


  >> ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
  >> แผ่นพับวิทยาลัย
  >> มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
       - ปีการศึกษา 2553
       - ปีการศึกษา 2554
       - ปีการศึกษา 2555
  >> รายงานการประเมินตนเอง
       - ปีการศึกษา 2552
       - ปีการศึกษา 2553
       - ปีการศึกษา 2554
       - ปีการศึกษา 2555
  >> รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
       - ปีการศึกษา 2555
       - ปีการศึกษา 2556
  >> รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
       - รายงานการประเมินคุณภาพภายในรอบสาม
  >> ตรวจสอบผลการเรียน
 
>> ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2557
  >> แผนการเรียนสาขาวิชาต่าง ๆ
  >> หลักสูตรการอาชีวศึกษา
       - ปวช. 2556
       - ปวส. 2557
  >> ข้อมูลสถานประกอบการ


  >> คู่มือระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2007
  >> คู่มือระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา V-COP
  >> เอกสารฝ่ายแผนและความร่วมมือ
       - แบบฟอร์ม SAR บุคคล
       - แบบฟอร์ม ปย.1
       - แบบฟอร์ม ปย.2
       - ประเมินภายใน
          1. ประเด็นการพิจารณา
          2. ตัวอย่างแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล
  >> เอกสารการดำเนินโครงการ
       - แบบฟอร์มเสนอโครงการ
       - แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ
  >> เอกสารงานประชาสัมพันธ์
       - แผ่นพับวิทยาลัย
  >> เอกสารงานทะเบียน
       - ใบรายชื่อนักศึกษา
       -  แบบฟอร์มงานทะเบียน
  >> เอกสารงานวัดผลและประเมินผล
       - เกณฑ์การวัดผล
       - ตัวอย่างการกำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินแผนการสอน
  >> เอกสารงานพัสดุ
       - ประมาณการค่าใช้จ่าย (แผนก)
       - ประมาณการค่าใช้จ่าย (งาน)
  >> เอกสารงานบุคลากร
       - คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ
         { ปีการศึกษา 2555}
         { ปีการศึกษา 2556}
         { ปีการศึกษา 2557}
       - แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานครู
       - แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานครูพิเศษสอน
       - แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานเจ้าหน้าที่
       - ประกาศวิทยาลัย เรื่อง จรรยาบรรณครู
       - ประกาศวิทยาลัย เรื่อง จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน
       - คู่มือจรรยาบรรณครู
       - คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน
       - แบบฟอร์มรายงานผลการไปประชุม/การอบรม/การสัมมนา/การศึกษาดูงาน
  >> เอกสารงานการเงิน
       - ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
       - ใบสำคัญรับเงิน
       - สัญญาการยืมเงิน
 >> เอกสารงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
       - สรุปทุนปีการศึกษา 2553-2555
 >> เอกสารงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
       - แบบฟอร์มขอนำข้อมูลขี้นบนเว็บไซต์
       - นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
       - แผนป้องกันและดูแลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
  >> เอกสารงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
       - แบบฟอร์มขอสอนชดเชย
  >> Fonts งานสารบรรณ
  >> โปรแกรม Acrobat Reader 11


Untitled Document

IP Address ของคุณคือ
54.204.68.123

มีผู้ใช้ขณะนี้ 4 คน

ผู้เยี่ยมชม : 766959 คน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาโควตาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2558

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ขอเปลี่ยนแปลงวันมอบตัวนักเรียน และนักศึกษา โควตา
ประจำปีการศึกษา 2558

        ตามที่วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ส่งเอกสาร รับนักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับสถานศึกษาต่าง ๆ และกำหนดวันมอบตัวลงทะเบียนในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 แล้วนั้น วิทยาลัยฯ ขอเปลี่ยนแปลงวันมอบตัวลงทะเบียนเป็น  วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558

 

    วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับการตรวจประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 21 มกราคม 2558


 

     คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมงานวันครู ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมรวมใจ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ในวันที่ 16 มกราคม 2558


 

     วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดสระบุรี ดำเนินโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ หอประชุมอดิเรกสาร


 

    วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าลาน จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 โดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมแจกของขวัญ และซุ้มคอมพิวเตอร์ และในงานนี้ชมรม b-boy วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ร่วมแสดงบนเวทีกลางด้วย


   

    วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี จัดโครงการส่งเสริมการมีงานทำอย่างยั่งยืน ในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ


 

   วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดย นายเรวัช  ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เข้าร่วมพิธีมอบทุนนักเรียน ทุนครูศึกษาต่อปริญญาโท และทุนสนับสนุนสถานศึกษา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 จากมูลนิธิเอสซีจี โดยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี และนายศิระ  ศรีศุกรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด เป็นตัวแทนมอบทุนจากมูลนิธิเอสซีจี ในการนี้ นักศึกษา และวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ได้รับทุนนักเรียน และทุนสนับสนุนสถานศึกษาด้วย


   

     วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับการประเมินหน่วยลูกเสือวิสามัญ หน่วยวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557


 

     วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี สาขาบ้านหมอ จัดโครงการอบรมทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้กับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ภาคเรียนที่ 2/2557 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557


 

     วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนโครงการกิจกรรมของ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หน่วยวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา สมาชิก อวท. หน่วยวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557


 

      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2557 ระดับจังหวัด ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557

 

เอกสารประกอบการสอน วิชา วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2104 - 2206  โดย ครูชาตรี   เริงชัยภูมิ
- การวิเคราะห์รายวิชา
- หน่วยวงจรไบอัสทรานซิสเตอร์


ผลงานวิชาการ ครูสนาม  สุขารมณ์
1. การพัฒนารูปแบบการสอนตามโครงสร้างเนื้อหานิยมใหม่ เรื่องเทอร์มอคัปเปิล
2. หนังสือประกอบการสอนวิชาเซนเซอร์ และทรานส์ดิวเซอร์ เรื่องคุณลักษณะทรานส์ดิวเซอร์


เอกสารประกอบการสอน วิชาการวัดและตรวจสอบในงานบำรุงรักษา โดยครูณรงค์   องอาจ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
- หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นของการวัดและตรวจสอบ
- หน่วยที่ 2 มาตรฐานหน่วยการวัดและตรวจสอบ
- หน่วยที่ 3 การวัดด้วยบรรทัดเหล็ก
- หน่วยที่ 4 การวัดด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
- หน่วยที่ 5 การวัดด้วยไมโครมิเตอร์
- หน่วยที่ 6 การวัดด้วยนาฬิกาวัด
นายเรวัช   ศรีแสงอ่อน
ผู้อำนวยการ

รหัสประจำตัว 


ข้อมูล ณ วันที่ 16 ต.ค. 57


footer
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270
โทรศัพท์ 0-3628-1295, 0-3633-1001  โทรสาร 0-3633-1004

e-mail : thaluang.cementhaianusorn@gmail.com