banner
ตัววิ่ง << สระบัว รั้วปูน ดอกคูณ และทิวสน >>                         << ปรัชญา : สร้างผู้นำทางเทคโนโลยี  สร้างคนดีสู่สังคม >>                         << คติพจน์ : วินัย คือปัจจัยแห่งประสิทธิภาพ >>                   <<อัตลักษณ์ : ทักษะเยี่ยม>>                       <<เอกลักษณ์ : จิตอาสาบริการชุมชน>>                        << สถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2549 >>                       <<นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2554 >>
เมนูหลัก

  >> หน้าหลัก
  >> ประวัติวิทยาลัย
  >> ฝ่ายบริหาร
  >> ปรัชญา,คติพจน์
  >> เอกลักษณ์,อัตลักษณ์
  >> ตราวิทยาลัย
  >> สีประจำวิทยาลัย
  >> พันธกิจ,นโยบาย
  >> วิสัยทัศน์
  >> เพลงมาร์ชวิทยาลัย
  >> บุคลากร

  >> หลักสูตรที่เปิดสอน
  >> แผนผังวิทยาลัย
  >> แผนที่การเดินทาง
  >> หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

  >> ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ


  >> ฝ่ายวิชาการ
      -  งานวิทยบริการและงานห้องสมุด
      -  งานวัดผลและประเมินผล
      -  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
      -  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
      -  งานสื่อการเรียนการสอน
  >> ฝ่ายบริหารทรัพยากร
      -  งานบริหารงานทั่วไป
      -  งานประชาสัมพันธ์
      -  งานบุคลากร
      -  งานการเงิน
      -  งานการบัญชี
      -  งานพัสดุ
      -  งานอาคารสถานที่
      -  งานทะเบียน
  >> ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
      -  งานปกครอง
      -  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
      -  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
      -  งานครูที่ปรึกษา
      -  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
      -  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
  >> ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
      -  งานวางแผนและงบประมาณ
      -  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
      -  งานความร่วมมือ
      -  งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
      -  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
      -  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


  >> แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  >> แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
  >> แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  >> แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
  >> แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
  >> แผนกวิชาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
  >> แผนกวิชาโลหะการ
  >> แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  >> แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  >> คณะวิชาบริหารธุรกิจ
  >> แผนกวิชายานยนต์


  >> กระทรวงศึกษาธิการ
  >> สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  >> สำนักอำนวยการ
  >> จังหวัดสระบุรี
  >> ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สระบุร
  >> กศน.สระบุรี


  >> ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
  >> แผ่นพับวิทยาลัย
  >> มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
       - ปีการศึกษา 2553
       - ปีการศึกษา 2554
       - ปีการศึกษา 2555
  >> รายงานการประเมินตนเอง
       - ปีการศึกษา 2552
       - ปีการศึกษา 2553
       - ปีการศึกษา 2554
       - ปีการศึกษา 2555
  >> ตรวจสอบผลการเรียน
 
>> ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2557
  >> แผนการเรียนสาขาวิชาต่าง ๆ
  >> หลักสูตรการอาชีวศึกษา
       - ปวช. 2556
  >> ข้อมูลสถานประกอบการ


  >> คู่มือระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2007
  >> คู่มือระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา V-COP
  >> เอกสารฝ่ายแผนและความร่วมมือ
       - แบบฟอร์ม SAR บุคคล
       - แบบฟอร์ม ปย.1
       - แบบฟอร์ม ปย.2
       - ประเมินภายใน
          1. ประเด็นการพิจารณา
          2. ตัวอย่างแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล
       - นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
       - แผนป้องกันและดูแลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
  >> เอกสารการดำเนินโครงการ
       - แบบฟอร์มเสนอโครงการ
       - แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ
  >> เอกสารงานทะเบียน
       - ใบรายชื่อนักศึกษา
       -  แบบฟอร์มงานทะเบียน
  >> เอกสารงานวัดผลและประเมินผล
       - เกณฑ์การวัดผล
       - ตัวอย่างการกำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินแผนการสอน
  >> เอกสารงานพัสดุ
       - ประมาณการค่าใช้จ่าย (แผนก)
       - ประมาณการค่าใช้จ่าย (งาน)
  >> เอกสารงานบุคลากร
       - ประกาศวิทยาลัย เรื่อง จรรยาบรรณครู
       - ประกาศวิทยาลัย เรื่อง จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน
       - คู่มือจรรยาบรรณครู
       - คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน
       - แบบฟอร์มรายงานผลการไปประชุม/การอบรม/การสัมมนา/การศึกษาดูงาน
  >> เอกสารงานการเงิน
       - ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
       - ใบสำคัญรับเงิน
       - สัญญาการยืมเงิน
  >> เอกสารงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
       - สรุปทุนปีการศึกษา 2553-2555
  >> แบบฟอร์มขอสอนชดเชย
  >> Fonts งานสารบรรณ
  >> โปรแกรม Acrobat Reader 11


Untitled Document

IP Address ของคุณคือ
54.211.157.103

มีผู้ใช้ขณะนี้ 3 คน

ผู้เยี่ยมชม : 685389 คน


       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/ 2557 ระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน 2557
ตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
- ระดับ ปวช.1
- ระดับ ปวช.2
- ระดับ ปวช.3
- ระดับ ปวส.1
- ระดับ ปวส.2

 

          วิทยาลัย เทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทำพิธีถวายพระพร  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557


 

      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีประดับแถบ 2 สี เตรียมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557


 

       คณะครู วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสอบแบบ Project Based Learning ในวันเสาร์ที่  26 กรกฏาคม 2557 ณ ไร่อรุณวิทย์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี


  

          วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการฟังเทศน์ฟังธรรมสถานศึกษา ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ


 

            วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2557 โดยมี ผู้อำนวยการ ไสว  สีบูจันดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เป็นประธานคณะการ รองผู้อำนวยการ อุดมศักดิ์   มีสุข รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  รองประธานกรรมการ ครูสุรชัย  บุณยโสภณ กรรมการ  และครูนงนุช เดชพิทักษ์ กรรมการและเลขานุการ 

        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าลาน จัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557 ณ วัดบางขวัญ ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายวรชัย ลิขิตายน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา


 

      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายวรชัย   ลิขิตายน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธี       

 

การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาเพื่อคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา สำหรับวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดย ผอ.วรชัย  ลิขิตายน
- บทความงานวิจัย
- กรอบแนวคิดและขั้นตอนการวิจัย
- แผนงานวิจัย
- ตัวอย่างการดำเนินโครงการ


การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทิวภาคี แบบอิงฐานสมรรถนะสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างอุสาหกรรม บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดย ผอ.วรชัย  ลิขิตายน
- กรอบแนวคิด
- ขั้นตอนการวิจัย
- สรุปผลการดำเนินงาน


เอกสารประกอบการสอน วิชา วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2104 - 2206  โดย ครูชาตรี   เริงชัยภูมิ
- การวิเคราะห์รายวิชา
- หน่วยวงจรไบอัสทรานซิสเตอร์


ผลงานวิชาการ ครูสนาม  สุขารมณ์
1. การพัฒนารูปแบบการสอนตามโครงสร้างเนื้อหานิยมใหม่ เรื่องเทอร์มอคัปเปิล
2. หนังสือประกอบการสอนวิชาเซนเซอร์ และทรานส์ดิวเซอร์ เรื่องคุณลักษณะทรานส์ดิวเซอร์

 นายวรชัย   ลิขิตายน
ผู้อำนวยการ

รหัสประจำตัว 


ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 57
footer
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270
โทรศัพท์ 0-3628-1295, 0-3633-1001  โทรสาร 0-3633-1004