คู่มือการสมัคร                                          เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัย

สาขาวิชาที่เปิดรับ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม (ทวิภาคี) - สาขาเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) รับผู้จบสายตรง และรับผู้จบ ม.6 หรือต่างสาขา
- สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ - สาขาเทคนิคการผลิต (ทวิภาคี) รับผู้จบสายตรง
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง - สาขาเทคนิคการผลิต รับผู้จบ ม.6 หรือต่างสาขา
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ - สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ทวิภาคี) รับผู้จบ ม.6 หรือต่างสาขา
- สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ - สาขาไฟฟ้าควบคุม รับผู้จบสายตรง
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - สาขาไฟฟ้าควบคุม (ทวิภาคี) รับผู้จบสายตรง และผู้จบ ม.6 หรือต่างสาขา
- สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ - สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รับผู้จบสายตรง และผู้จบ ม.6 หรือต่างสาขา
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ทวิภาคี) รับผู้จบสายตรง และรับผู้จบ ม.6 หรือต่างสาขา
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - สาขาคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ รับผู้จบสายตรง และรับผู้จบ ม.6 หรือต่างสาขา
- สาขาวิชาการตลาด - สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา รับผู้จบสายตรง และรับผู้จบ ม.6 หรือต่างสาขา
- สาขาการบัญชี รับผู้จบสายตรง และรับผู้จบ ม.6 หรือต่างสาขา
- สาขาการตลาด รับผู้จบสายตรง และรับผู้จบ ม.6 หรือต่างสาขา
- สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับผู้จบสายตรง และรับผู้จบ ม.6 หรือต่างสาขา
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผู้จบสายตรง และรับผู้จบ ม.6 หรือต่างสาขา