banner
ตัววิ่ง << สระบัว รั้วปูน ดอกคูณ และทิวสน >>                         << ปรัชญา : สร้างผู้นำทางเทคโนโลยี  สร้างคนดีสู่สังคม >>                         << คติพจน์ : วินัย คือปัจจัยแห่งประสิทธิภาพ >>                   <<อัตลักษณ์ : ทักษะเยี่ยม>>                       <<เอกลักษณ์ : จิตอาสาบริการชุมชน>>                        << สถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2549 >>                       <<นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2554 >>
เมนูหลัก

  >> หน้าหลัก
  >> ประวัติวิทยาลัย
  >> ฝ่ายบริหาร
  >> ปรัชญา,คติพจน์
  >> เอกลักษณ์,อัตลักษณ์
  >> ตราวิทยาลัย
  >> สีประจำวิทยาลัย
  >> พันธกิจ,นโยบาย
  >> วิสัยทัศน์
  >> เพลงมาร์ชวิทยาลัย
  >> บุคลากร

  >> แผนภูมิบุคลากร
  >> หลักสูตรที่เปิดสอน
  >> แผนผังวิทยาลัย
  >> แผนที่การเดินทาง
  >> หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


  >> 1. ข้อมูลสถานศึกษา
  >> 2. ข้อมูลบุคลากร
  >> 3. ข้อมูลนักศึกษา
  >> 4. ข้อมูลหลักสูตร
  >> 5. ข้อมูลงบประมาณ
            - ปีงบประมาณ 2558
            - ปีงบประมาณ 2559
  >> 6. ข้อมูลครุภัณฑ์
  >> 7. ข้อมูลอาคารสถานที่
  >> 8. ข้อมูลสถานประกอบการ
  >> 9. ข้อมูลจังหวัด


  >> ฝ่ายวิชาการ
      -  งานวิทยบริการและห้องสมุด
      -  งานวัดผลและประเมินผล
      -  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
      -  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
      -  งานสื่อการเรียนการสอน
  >> ฝ่ายบริหารทรัพยากร
      -  งานบริหารงานทั่วไป
      -  งานประชาสัมพันธ์
      -  งานบุคลากร
      -  งานการเงิน
      -  งานการบัญชี
      -  งานพัสดุ
      -  งานอาคารสถานที่
      -  งานทะเบียน
  >> ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
      -  งานปกครอง
      -  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
      -  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
      -  งานครูที่ปรึกษา
      -  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
      -  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
  >> ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
      -  งานวางแผนและงบประมาณ
      -  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
      -  งานความร่วมมือ
      -  งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
      -  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
      -  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


  >> สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
  >> สาขาวิชาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  >> สาขาวิชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  >> สาขาวิชาวิชาเทคนิคการผลิต
  >> สาขาวิชาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
  >> สาขาวิชาวิชาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
  >> สาขาวิชาวิชาโลหะการ
  >> สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  >> สาขาวิชาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  >> สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  >> สาขาวิชาวิชายานยนต์
  >> สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  >> สาขาวิชาวิชาเมคคาทรอนิกส์


 
>> วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
 
>> วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
  >> วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
  >> วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
  >> วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
  >> วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
  >> วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี


  >> กระทรวงศึกษาธิการ
  >> สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  >> สำนักอำนวยการ
  >> สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  >> สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  >> สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  >> ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
  >> ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  >> สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
  >> จังหวัดสระบุรี
  >> สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี-สระบุรี)
  >> ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สระบุร
  >> กศน.สระบุรี


  >> คู่มือสำหรับประชาชนในการสมัคร คัดเลือก และขึ้นทะเบียนเข้าเป็น นักศึกษา
  >> แผ่นพับวิทยาลัย
  >> ข้อมูลงานทะเบียน
       - จำนวนนักเรียน-นักศึกษา 2554
       - จำนวนนักเรียน-นักศึกษา 2555
       - จำนวนนักเรียน-นักศึกษา 2556
       - จำนวนนักเรียน-นักศึกษา 2557
       - จำนวนนักเรียน-นักศึกษา 2558
       - สรุปรวมจำนวนนักเรียน-นักศึกษา
  >> แผนปฏิบัติราชการ
       - ปีงบประมาณ 2559
  >> มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
       - ปีการศึกษา 2553
       - ปีการศึกษา 2554
       - ปีการศึกษา 2555
  >> รายงานการประเมินตนเอง
       - ปีการศึกษา 2558
  >> รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
       - ปีการศึกษา 2555
       - ปีการศึกษา 2556
  >> รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
       - รายงานการประเมินคุณภาพภายในรอบสาม
  >> ตรวจสอบผลการเรียน
 
>> ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2558
  >> แผนการเรียนสาขาวิชาต่าง ๆ
  >> หลักสูตรการอาชีวศึกษา
       - ปวส. 2545
       - ปวช. 2556
       - ปวส. 2546
       - ปวส. 2557
  >> ข้อมูลสถานประกอบการ
  >> คู่มือนักเรียนนักศึกษา 2558


  >> คู่มือระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2007
  >> คู่มือระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2012
  >> คู่มือระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา V-COP
  >> เอกสารฝ่ายแผนและความร่วมมือ
       - แบบฟอร์ม SAR บุคคล
       - แบบฟอร์ม ปย.1
       - แบบฟอร์ม ปย.2
       - ประเมินภายใน
          1. ประเด็นการพิจารณา
          2. ตัวอย่างแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล
  >> เอกสารการดำเนินโครงการ
       - แบบฟอร์มเสนอโครงการ
       - แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ
  >> เอกสารงานประชาสัมพันธ์
       - แผ่นพับวิทยาลัย
  >> เอกสารงานทะเบียน
       - ใบรายชื่อนักศึกษา
       -  แบบฟอร์มงานทะเบียน
  >> เอกสารงานวัดผลและประเมินผล
       - เกณฑ์การวัดผล
       - ตัวอย่างการกำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินแผนการสอน
  >> เอกสารงานพัสดุ
       - ประมาณการค่าใช้จ่าย (แผนก)
       - ประมาณการค่าใช้จ่าย (งาน)
  >> เอกสารงานบุคลากร
       - คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ
         { ปีการศึกษา 2555}
         { ปีการศึกษา 2556}
         { ปีการศึกษา 2557}
         { ปีการศึกษา 2558}
         { ปีการศึกษา 2559}
       - แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานครู
       - แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานครูพิเศษสอน
       - แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานเจ้าหน้าที่
       - ประกาศวิทยาลัย เรื่อง จรรยาบรรณครู
       - ประกาศวิทยาลัย เรื่อง จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน
       - คู่มือจรรยาบรรณครู
       - คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน
       - แบบฟอร์มรายงานผลการไปประชุม/การอบรม/การสัมมนา/การศึกษาดูงาน
       - คำนวณอายุ
  >> เอกสารงานการเงิน
       - ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
       - ใบสำคัญรับเงิน
       - สัญญาการยืมเงิน 
 >> เอกสารงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
       - เอกสาร สผ.2 และ สผ.3
 >> เอกสารงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
       - สรุปทุนปีการศึกษา 2553-2555
 >> เอกสารงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
       - แบบฟอร์มขอนำข้อมูลขี้นบนเว็บไซต์
       - นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
       - แผนป้องกันและดูแลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
  >> เอกสารงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
       - แบบฟอร์มขอสอนชดเชย
  >> เอกสารการทำโครงการของชมรมวิชาชีพต่าง ๆ
       1.คำชี้แจง
       2.ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติโครงการ
       3.ตัวอย่างบันทึกขอจัดทำโครงการ
       4.ตัวอย่างบันทึกคำสั่ง
       5.ตัวอย่างคำสั่ง
       6.ตัวอย่างเอกสารการประชุม
       7.ตัวอย่างประชาสัมพันธ์โครงการ
       8.แบบรายงานการทำโครงการ
       9.รูปภาพโครงการ
       10.แบบขออนุญาตใช้จ่ายเงินตามโครงการ อวท.20
       11.ปฏิทินการจัดทำแผนงาน
  >> Fonts งานสารบรรณ
  >> Fonts งานสารบรรณ พิมพ์เลขไทยอัตโนมัติ
  >> โปรแกรม Acrobat Reader 11
  >> โปรแกรมระบบห้องสมุด OpenBiblio
  >> โปรแกรม Slideworks
  >> โปรแกรม ZoomIT 4.5
  >> อินเทอร์เน็ต


Untitled Document

IP Address ของคุณคือ
54.91.11.11

มีผู้ใช้ขณะนี้ 4 คน

ผู้เยี่ยมชม : 399087 คน

 

      คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ครูอดิศักดิ์ ตรีพิษจักร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 15 กันยายน 2559 เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 15 กันยายน 2559


 

     วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2559 โดยจัดพิธีเปิด และปิดในวันที่ 9 กันยายน 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านวีระพล  อดิเรกสาร ประธานกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก คุณกวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ และคุณดัสกร ทองเหลา นักฟุตบอลจากทีม เอสซีจี เมืองทองยูไนเต็ต มอบรางวัลให้กับนักกีฬาด้วย


 

      คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เข้าร่วมโครงการ ช่อสะอาดวัยใส จังหวัดสระบุรี รุ่นที่ 7 ในวันที่ 7 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 3 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ซึ่งจัดโดยจังหวัดสระบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด


 

     วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรสำหรับครูผู้สอน โดยมีคณะครูจากสาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม และสาขาวิชาซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  ในวันที่ 8 กันยายน 2559 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ


 

     คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย เทศบาลท่าลาน ประจำปี 2559 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลท่าลาน และบริเวณคันคลองชลปทาน หลังสวนเฉลิมพระเกียรติ สะพานชลประทาน 12


 

      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์จัดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมอดิเรกสาร


 

    วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดยผู้อำนวยการ เรวัช ศรีแสงอ่อน ร่วมพิธีมอบบ้านประชารัฐ (เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่) ให้กับ นางลำพึง กลมเกลี้ยง เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (88 พรรษา) และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (84 พรรษา) เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งดำเนินงานโดย บริษัทแมททีเรียล เวิลด์ จำกัด วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ และเทศบาลตำบลดอนพุด ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559


 

        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559


 

      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทำพิธีถวายพระพร  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559


 

     วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน


 

   วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยสาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานกลึง กัด ไส ชิ้นงาน ระดับหน่วย ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการ เรวัช   ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน


 

      คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดยผู้อำนวยการ เรวัช  ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมพิธีเชิดชุเกียรติองค์กรความร่วมมือ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาอาชีวศึกษาไทย ปีที่ 3" ณ ห้องประชุมปทุมรัตน์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559


 

      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ขอแสดงความชื่นชม และยินดีกับ นักศึกษาตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ในการร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ โดยตัวแทนจากวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดังนี้
               รางวัลชนะเลิศ
                    - ฟุตบอลชาย
                    - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง
                    - วิ่งผลัดเมดเมล์ หญิง
                    - วิ่งผลัด 4 x 400 หญิง
                    - พุ่งแหลนหญิง
                    - วิ่ง 100 เมตรชาย
                    - วิ่ง 200 เมตรชาย
                    - วิ่ง 400 เมตรชาย
                  
                    - วิ่งข้ามรั่ว 400 เมตรชาย
              
                    - วิ่งผลัดเมดเมล์ชาย
            
                    - วิ่งข้ามรั่ว 4 x 400 เมตรชาย              
                  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
                    - วิ่งผลัด 4 x 100 ชาย
                  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
             
                    - วอลเล่ย์บอลชาย
                    - วิ่ง 200 เมตร หญิง

               - ทุ่มน้ำหนักชาย

 

เอกสารประกอบการสอน วิชา วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2104 - 2206  โดย ครูชาตรี   เริงชัยภูมิ
- การวิเคราะห์รายวิชา
- หน่วยวงจรไบอัสทรานซิสเตอร์

ผลงานวิชาการ ครูสนาม  สุขารมณ์
1. การพัฒนารูปแบบการสอนตามโครงสร้างเนื้อหานิยมใหม่ เรื่องเทอร์มอคัปเปิล
2. หนังสือประกอบการสอนวิชาเซนเซอร์ และทรานส์ดิวเซอร์ เรื่องคุณลักษณะทรานส์ดิวเซอร์


เอกสารประกอบการสอน วิชาการวัดและตรวจสอบในงานบำรุงรักษา โดยครูณรงค์   องอาจ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
- หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นของการวัดและตรวจสอบ
- หน่วยที่ 2 มาตรฐานหน่วยการวัดและตรวจสอบ
- หน่วยที่ 3 การวัดด้วยบรรทัดเหล็ก
- หน่วยที่ 4 การวัดด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
- หน่วยที่ 5 การวัดด้วยไมโครมิเตอร์
- หน่วยที่ 6 การวัดด้วยนาฬิกาวัด

 

 
นายเรวัช   ศรีแสงอ่อน
ผู้อำนวยการ

รหัสประจำตัว 


ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 59
footer
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270
โทรศัพท์ 0-3628-1295, 0-3633-1001  โทรสาร 0-3633-1004

e-mail : thaluang.cementhaianusorn@gmail.com