banner
ตัววิ่ง << สระบัว รั้วปูน ดอกคูณ และทิวสน >>                         << ปรัชญา : สร้างผู้นำทางเทคโนโลยี  สร้างคนดีสู่สังคม >>                         << คติพจน์ : วินัย คือปัจจัยแห่งประสิทธิภาพ >>                   <<อัตลักษณ์ : ทักษะเยี่ยม>>                       <<เอกลักษณ์ : จิตอาสาบริการชุมชน>>                        << สถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2549 >>                       <<นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2554 >>
เมนูหลัก

  >> หน้าหลัก
  >> ประวัติวิทยาลัย
  >> ฝ่ายบริหาร
  >> ปรัชญา,คติพจน์
  >> เอกลักษณ์,อัตลักษณ์
  >> ตราวิทยาลัย
  >> สีประจำวิทยาลัย
  >> พันธกิจ,นโยบาย
  >> วิสัยทัศน์
  >> เพลงมาร์ชวิทยาลัย
  >> บุคลากร

  >> หลักสูตรที่เปิดสอน
  >> แผนผังวิทยาลัย
  >> แผนที่การเดินทาง
  >> หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

  >> ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ


  >> ฝ่ายวิชาการ
      -  งานวิทยบริการและห้องสมุด
      -  งานวัดผลและประเมินผล
      -  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
      -  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
      -  งานสื่อการเรียนการสอน
  >> ฝ่ายบริหารทรัพยากร
      -  งานบริหารงานทั่วไป
      -  งานประชาสัมพันธ์
      -  งานบุคลากร
      -  งานการเงิน
      -  งานการบัญชี
      -  งานพัสดุ
      -  งานอาคารสถานที่
      -  งานทะเบียน
  >> ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
      -  งานปกครอง
      -  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
      -  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
      -  งานครูที่ปรึกษา
      -  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
      -  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
  >> ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
      -  งานวางแผนและงบประมาณ
      -  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
      -  งานความร่วมมือ
      -  งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
      -  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
      -  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


  >> สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
  >> สาขาวิชาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  >> สาขาวิชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  >> สาขาวิชาวิชาเทคนิคการผลิต
  >> สาขาวิชาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
  >> สาขาวิชาวิชาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
  >> สาขาวิชาวิชาโลหะการ
  >> สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  >> สาขาวิชาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  >> สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  >> สาขาวิชาวิชายานยนต์


  >> กระทรวงศึกษาธิการ
  >> สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  >> สำนักอำนวยการ
  >> จังหวัดสระบุรี
  >> ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สระบุร
  >> กศน.สระบุรี


  >> ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
  >> แผ่นพับวิทยาลัย
  >> มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
       - ปีการศึกษา 2553
       - ปีการศึกษา 2554
       - ปีการศึกษา 2555
  >> รายงานการประเมินตนเอง
       - ปีการศึกษา 2552
       - ปีการศึกษา 2553
       - ปีการศึกษา 2554
       - ปีการศึกษา 2555
  >> รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
       - ปีการศึกษา 2555
       - ปีการศึกษา 2556
  >> รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
       - รายงานการประเมินคุณภาพภายในรอบสาม
  >> ตรวจสอบผลการเรียน
 
>> ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2557
  >> แผนการเรียนสาขาวิชาต่าง ๆ
  >> หลักสูตรการอาชีวศึกษา
       - ปวช. 2556
       - ปวส. 2557
  >> ข้อมูลสถานประกอบการ


  >> คู่มือระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2007
  >> คู่มือระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา V-COP
  >> เอกสารฝ่ายแผนและความร่วมมือ
       - แบบฟอร์ม SAR บุคคล
       - แบบฟอร์ม ปย.1
       - แบบฟอร์ม ปย.2
       - ประเมินภายใน
          1. ประเด็นการพิจารณา
          2. ตัวอย่างแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล
  >> เอกสารการดำเนินโครงการ
       - แบบฟอร์มเสนอโครงการ
       - แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ
  >> เอกสารงานประชาสัมพันธ์
       - แผ่นพับวิทยาลัย
  >> เอกสารงานทะเบียน
       - ใบรายชื่อนักศึกษา
       -  แบบฟอร์มงานทะเบียน
  >> เอกสารงานวัดผลและประเมินผล
       - เกณฑ์การวัดผล
       - ตัวอย่างการกำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินแผนการสอน
  >> เอกสารงานพัสดุ
       - ประมาณการค่าใช้จ่าย (แผนก)
       - ประมาณการค่าใช้จ่าย (งาน)
  >> เอกสารงานบุคลากร
       - คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ
         { ปีการศึกษา 2555}
         { ปีการศึกษา 2556}
         { ปีการศึกษา 2557}
       - แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานครู
       - แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานครูพิเศษสอน
       - แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานเจ้าหน้าที่
       - ประกาศวิทยาลัย เรื่อง จรรยาบรรณครู
       - ประกาศวิทยาลัย เรื่อง จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน
       - คู่มือจรรยาบรรณครู
       - คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน
       - แบบฟอร์มรายงานผลการไปประชุม/การอบรม/การสัมมนา/การศึกษาดูงาน
       - คำนวณอายุ
  >> เอกสารงานการเงิน
       - ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
       - ใบสำคัญรับเงิน
       - สัญญาการยืมเงิน
 >> เอกสารงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
       - สรุปทุนปีการศึกษา 2553-2555
 >> เอกสารงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
       - แบบฟอร์มขอนำข้อมูลขี้นบนเว็บไซต์
       - นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
       - แผนป้องกันและดูแลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
  >> เอกสารงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
       - แบบฟอร์มขอสอนชดเชย
  >> Fonts งานสารบรรณ
  >> โปรแกรม Acrobat Reader 11
  >> โปรแกรมระบบห้องสมุด OpenBiblio


Untitled Document

IP Address ของคุณคือ
54.167.171.79

มีผู้ใช้ขณะนี้ 2 คน

ผู้เยี่ยมชม : 794197 คน

รายชื่อนักศึกษากู้ยืม กรอ. ที่ต้องคืนเงิน

      นักศึกษากู้ยืม กรอ. ปี 2549 และ 2550 ที่มีรายชื่อดังเอกสาร ให้ติดต่อคืนเงินกู้ กรอ. ตามจำนวนในเอกสาร โดยโอนเงินเข้าบัญชีวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ 2 บัญชีคือ

บัญชีที่ 1
ชื่อบัญชี : กรอ.วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
เลขที่บัญชี : 136-0-05631-9
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ท่าลาน

บัญชีที่ 2 ในระบบ Teller Peyment ต้องจ่ายที่เคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น
Comp Code : TTC206
ชื่อบัญชี : วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
เลขที่บัญชี : 136-6-00286-5
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ท่าลาน

      หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่แผนกวิชา หรือครูศิริพงศ์  ชาลีน้อย โทรศัพท์ 0892422188

หมายเหตุ กรุณาส่ง fax เอกสารการโอนเงินมาที่วิทยาลัยฯ ที่โทรสาร 0-3633-1004


    รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าใน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางานเครื่องมือกล สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  

ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์


สมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

     วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการจริง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์


 

     วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับมอบตัวนักศึกษาโควตานักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 


 

      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 


 

       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "ผู้ว่าฯ ผู้การทหาร ผู้การตำรวจ พานักเรียนเยี่ยมเรือนจำ" จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558


  

    วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำคณะกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายลูกเสืออิทธิณัฐ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2558


 

  คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดงาน Business Funfair 2014 ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อแสดงผลงาน โครงการต่าง ๆ ของนักศึกษา ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ เรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธี 


 

     วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเข้าสู่การทำงานสายอาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2/2557 ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณจักรกฤษ บุญพันธ์ เจ้าหน้าที่บุคคล ส่วนการบุคคล บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้


 

     วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพผู้เรียน และบุคลากรสู่สถานประกอบการ และประชาคมอาเซียน โดยวิทยากรจากสมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 3 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์


 

    วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2558 โดยทำพิธีเปิด และปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ในวันที่ 30 มกราคม 2558 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายวีระพล  อดิเรกสาร ประธานกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธ

 

เอกสารประกอบการสอน วิชา วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2104 - 2206  โดย ครูชาตรี   เริงชัยภูมิ
- การวิเคราะห์รายวิชา
- หน่วยวงจรไบอัสทรานซิสเตอร์


ผลงานวิชาการ ครูสนาม  สุขารมณ์
1. การพัฒนารูปแบบการสอนตามโครงสร้างเนื้อหานิยมใหม่ เรื่องเทอร์มอคัปเปิล
2. หนังสือประกอบการสอนวิชาเซนเซอร์ และทรานส์ดิวเซอร์ เรื่องคุณลักษณะทรานส์ดิวเซอร์


เอกสารประกอบการสอน วิชาการวัดและตรวจสอบในงานบำรุงรักษา โดยครูณรงค์   องอาจ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
- หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นของการวัดและตรวจสอบ
- หน่วยที่ 2 มาตรฐานหน่วยการวัดและตรวจสอบ
- หน่วยที่ 3 การวัดด้วยบรรทัดเหล็ก
- หน่วยที่ 4 การวัดด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
- หน่วยที่ 5 การวัดด้วยไมโครมิเตอร์
- หน่วยที่ 6 การวัดด้วยนาฬิกาวัด
นายเรวัช   ศรีแสงอ่อน
ผู้อำนวยการ

รหัสประจำตัว 


ข้อมูล ณ วันที่ 16 ต.ค. 57
footer
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270
โทรศัพท์ 0-3628-1295, 0-3633-1001  โทรสาร 0-3633-1004

e-mail : thaluang.cementhaianusorn@gmail.com