banner
ตัววิ่ง << สระบัว รั้วปูน ดอกคูณ และทิวสน >>                         << ปรัชญา : สร้างผู้นำทางเทคโนโลยี  สร้างคนดีสู่สังคม >>                         << คติพจน์ : วินัย คือปัจจัยแห่งประสิทธิภาพ >>                   <<อัตลักษณ์ : ทักษะเยี่ยม>>                       <<เอกลักษณ์ : จิตอาสาบริการชุมชน>>                        << สถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2549 >>                       <<นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2554 >>
เมนูหลัก

  >> หน้าหลัก
  >> ประวัติวิทยาลัย
  >> ฝ่ายบริหาร
  >> ปรัชญา,คติพจน์
  >> เอกลักษณ์,อัตลักษณ์
  >> ตราวิทยาลัย
  >> สีประจำวิทยาลัย
  >> พันธกิจ,นโยบาย
  >> วิสัยทัศน์
  >> เพลงมาร์ชวิทยาลัย
  >> บุคลากร

  >> หลักสูตรที่เปิดสอน
  >> แผนผังวิทยาลัย
  >> แผนที่การเดินทาง
  >> หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

  >> ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ


  >> ฝ่ายวิชาการ
      -  งานวิทยบริการและงานห้องสมุด
      -  งานวัดผลและประเมินผล
      -  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
      -  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
      -  งานสื่อการเรียนการสอน
  >> ฝ่ายบริหารทรัพยากร
      -  งานบริหารงานทั่วไป
      -  งานประชาสัมพันธ์
      -  งานบุคลากร
      -  งานการเงิน
      -  งานการบัญชี
      -  งานพัสดุ
      -  งานอาคารสถานที่
      -  งานทะเบียน
  >> ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
      -  งานปกครอง
      -  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
      -  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
      -  งานครูที่ปรึกษา
      -  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
      -  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
  >> ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
      -  งานวางแผนและงบประมาณ
      -  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
      -  งานความร่วมมือ
      -  งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
      -  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
      -  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


  >> สาขาวิชาวิชาสามัญสัมพันธ์
  >> สาขาวิชาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  >> สาขาวิชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  >> สาขาวิชาวิชาเทคนิคการผลิต
  >> สาขาวิชาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
  >> สาขาวิชาวิชาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
  >> สาขาวิชาวิชาโลหะการ
  >> สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  >> สาขาวิชาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  >> สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  >> สาขาวิชาวิชายานยนต์


  >> กระทรวงศึกษาธิการ
  >> สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  >> สำนักอำนวยการ
  >> จังหวัดสระบุรี
  >> ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สระบุร
  >> กศน.สระบุรี


  >> ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
  >> แผ่นพับวิทยาลัย
  >> มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
       - ปีการศึกษา 2553
       - ปีการศึกษา 2554
       - ปีการศึกษา 2555
  >> รายงานการประเมินตนเอง
       - ปีการศึกษา 2552
       - ปีการศึกษา 2553
       - ปีการศึกษา 2554
       - ปีการศึกษา 2555
  >> ตรวจสอบผลการเรียน
 
>> ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2557
  >> แผนการเรียนสาขาวิชาต่าง ๆ
  >> หลักสูตรการอาชีวศึกษา
       - ปวช. 2556
  >> ข้อมูลสถานประกอบการ


  >> คู่มือระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2007
  >> คู่มือระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา V-COP
  >> เอกสารฝ่ายแผนและความร่วมมือ
       - แบบฟอร์ม SAR บุคคล
       - แบบฟอร์ม ปย.1
       - แบบฟอร์ม ปย.2
       - ประเมินภายใน
          1. ประเด็นการพิจารณา
          2. ตัวอย่างแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล
       - นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
       - แผนป้องกันและดูแลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
  >> เอกสารการดำเนินโครงการ
       - แบบฟอร์มเสนอโครงการ
       - แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ
  >> เอกสารงานประชาสัมพันธ์
       - แผ่นพับวิทยาลัย
  >> เอกสารงานทะเบียน
       - ใบรายชื่อนักศึกษา
       -  แบบฟอร์มงานทะเบียน
  >> เอกสารงานวัดผลและประเมินผล
       - เกณฑ์การวัดผล
       - ตัวอย่างการกำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินแผนการสอน
  >> เอกสารงานพัสดุ
       - ประมาณการค่าใช้จ่าย (แผนก)
       - ประมาณการค่าใช้จ่าย (งาน)
  >> เอกสารงานบุคลากร
       - ประกาศวิทยาลัย เรื่อง จรรยาบรรณครู
       - ประกาศวิทยาลัย เรื่อง จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน
       - คู่มือจรรยาบรรณครู
       - คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน
       - แบบฟอร์มรายงานผลการไปประชุม/การอบรม/การสัมมนา/การศึกษาดูงาน
  >> เอกสารงานการเงิน
       - ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
       - ใบสำคัญรับเงิน
       - สัญญาการยืมเงิน
  >> เอกสารงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
       - สรุปทุนปีการศึกษา 2553-2555
  >> แบบฟอร์มขอสอนชดเชย
  >> Fonts งานสารบรรณ
  >> โปรแกรม Acrobat Reader 11


Untitled Document

IP Address ของคุณคือ
54.82.80.15

มีผู้ใช้ขณะนี้ 2 คน

ผู้เยี่ยมชม : 709792 คน


 

 

     คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการ เรวัช   ศรีแสงอ่อน เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2557


 

     วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แผนกช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล และช่างกลโรงงาน (ทวิภาคี) ในวันที่ 20 กันยายน 2557


 

     วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานกลึง กัด ไส ชิ้นงาน ระดับหน่วย สาขางานเครื่องมือกล และสาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายวรชัย ลิขิตายน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด


 

   

      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปี 2557 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 โดยได้รับเกึยรติจาก นายวรชัย ลิขิตายน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด


 

         วิทยาลัย เทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทำพิธีถวายพระพร  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557


 

      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีประดับแถบ 2 สี เตรียมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557

 

การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาเพื่อคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา สำหรับวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดย ผอ.วรชัย  ลิขิตายน
- บทความงานวิจัย
- กรอบแนวคิดและขั้นตอนการวิจัย
- แผนงานวิจัย
- ตัวอย่างการดำเนินโครงการ


การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทิวภาคี แบบอิงฐานสมรรถนะสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างอุสาหกรรม บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดย ผอ.วรชัย  ลิขิตายน
- กรอบแนวคิด
- ขั้นตอนการวิจัย
- สรุปผลการดำเนินงาน


เอกสารประกอบการสอน วิชา วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2104 - 2206  โดย ครูชาตรี   เริงชัยภูมิ
- การวิเคราะห์รายวิชา
- หน่วยวงจรไบอัสทรานซิสเตอร์


ผลงานวิชาการ ครูสนาม  สุขารมณ์
1. การพัฒนารูปแบบการสอนตามโครงสร้างเนื้อหานิยมใหม่ เรื่องเทอร์มอคัปเปิล
2. หนังสือประกอบการสอนวิชาเซนเซอร์ และทรานส์ดิวเซอร์ เรื่องคุณลักษณะทรานส์ดิวเซอร์

 
นายเรวัช   ศรีแสงอ่อน
ผู้อำนวยการ

รหัสประจำตัว 


ข้อมูล ณ วันที่ 16 ต.ค. 57
footer
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270
โทรศัพท์ 0-3628-1295, 0-3633-1001  โทรสาร 0-3633-1004

e-mail : thaluang.cementhaianusorn@gmail.com