banner
ตัววิ่ง << สระบัว รั้วปูน ดอกคูณ และทิวสน >>                         << ปรัชญา : สร้างผู้นำทางเทคโนโลยี  สร้างคนดีสู่สังคม >>                         << คติพจน์ : วินัย คือปัจจัยแห่งประสิทธิภาพ >>                   <<อัตลักษณ์ : ทักษะเยี่ยม>>                       <<เอกลักษณ์ : จิตอาสาบริการชุมชน>>                        << สถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2549 >>                       <<นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2554 >>
เมนูหลัก

  >> หน้าหลัก
  >> ประวัติวิทยาลัย
  >> ฝ่ายบริหาร
  >> ปรัชญา,คติพจน์
  >> เอกลักษณ์,อัตลักษณ์
  >> ตราวิทยาลัย
  >> สีประจำวิทยาลัย
  >> พันธกิจ,นโยบาย
  >> วิสัยทัศน์
  >> เพลงมาร์ชวิทยาลัย
  >> บุคลากร

  >> หลักสูตรที่เปิดสอน
  >> แผนผังวิทยาลัย
  >> แผนที่การเดินทาง
  >> หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

  >> ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ


  >> ฝ่ายวิชาการ
      -  งานวิทยบริการและห้องสมุด
      -  งานวัดผลและประเมินผล
      -  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
      -  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
      -  งานสื่อการเรียนการสอน
  >> ฝ่ายบริหารทรัพยากร
      -  งานบริหารงานทั่วไป
      -  งานประชาสัมพันธ์
      -  งานบุคลากร
      -  งานการเงิน
      -  งานการบัญชี
      -  งานพัสดุ
      -  งานอาคารสถานที่
      -  งานทะเบียน
  >> ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
      -  งานปกครอง
      -  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
      -  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
      -  งานครูที่ปรึกษา
      -  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
      -  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
  >> ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
      -  งานวางแผนและงบประมาณ
      -  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
      -  งานความร่วมมือ
      -  งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
      -  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
      -  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


  >> สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
  >> สาขาวิชาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  >> สาขาวิชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  >> สาขาวิชาวิชาเทคนิคการผลิต
  >> สาขาวิชาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
  >> สาขาวิชาวิชาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
  >> สาขาวิชาวิชาโลหะการ
  >> สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  >> สาขาวิชาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  >> สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  >> สาขาวิชาวิชายานยนต์
  >> สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  >> สาขาวิชาวิชาเมคคาทรอนิกส์

  >> วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
 
>> วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
  >> วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
  >> วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
  >> วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
  >> วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
  >> วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี


  >> กระทรวงศึกษาธิการ
  >> สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  >> สำนักอำนวยการ
  >> สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  >> สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  >> สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  >> ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
  >> ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  >> สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
  >> จังหวัดสระบุรี
  >> สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี-สระบุรี)
  >> ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สระบุร
  >> กศน.สระบุรี


  >> คู่มือสำหรับประชาชนในการสมัคร คัดเลือก และขึ้นทะเบียนเข้าเป็น นักศึกษา
  >> ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
  >> แผ่นพับวิทยาลัย
  >> มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
       - ปีการศึกษา 2553
       - ปีการศึกษา 2554
       - ปีการศึกษา 2555
  >> รายงานการประเมินตนเอง
       - ปีการศึกษา 2552
       - ปีการศึกษา 2553
       - ปีการศึกษา 2554
       - ปีการศึกษา 2555
  >> รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
       - ปีการศึกษา 2555
       - ปีการศึกษา 2556
  >> รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
       - รายงานการประเมินคุณภาพภายในรอบสาม
  >> ตรวจสอบผลการเรียน
 
>> ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2557
  >> แผนการเรียนสาขาวิชาต่าง ๆ
  >> หลักสูตรการอาชีวศึกษา
       - ปวส. 2545
       - ปวช. 2556
       - ปวส. 2546
       - ปวส. 2557
  >> ข้อมูลสถานประกอบการ


  >> คู่มือระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2007
  >> คู่มือระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2012
  >> คู่มือระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา V-COP
  >> เอกสารฝ่ายแผนและความร่วมมือ
       - แบบฟอร์ม SAR บุคคล
       - แบบฟอร์ม ปย.1
       - แบบฟอร์ม ปย.2
       - ประเมินภายใน
          1. ประเด็นการพิจารณา
          2. ตัวอย่างแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล
  >> เอกสารการดำเนินโครงการ
       - แบบฟอร์มเสนอโครงการ
       - แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ
  >> เอกสารงานประชาสัมพันธ์
       - แผ่นพับวิทยาลัย
  >> เอกสารงานทะเบียน
       - ใบรายชื่อนักศึกษา
       -  แบบฟอร์มงานทะเบียน
  >> เอกสารงานวัดผลและประเมินผล
       - เกณฑ์การวัดผล
       - ตัวอย่างการกำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินแผนการสอน
  >> เอกสารงานพัสดุ
       - ประมาณการค่าใช้จ่าย (แผนก)
       - ประมาณการค่าใช้จ่าย (งาน)
  >> เอกสารงานบุคลากร
       - คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ
         { ปีการศึกษา 2555}
         { ปีการศึกษา 2556}
         { ปีการศึกษา 2557}
       - แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานครู
       - แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานครูพิเศษสอน
       - แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานเจ้าหน้าที่
       - ประกาศวิทยาลัย เรื่อง จรรยาบรรณครู
       - ประกาศวิทยาลัย เรื่อง จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน
       - คู่มือจรรยาบรรณครู
       - คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน
       - แบบฟอร์มรายงานผลการไปประชุม/การอบรม/การสัมมนา/การศึกษาดูงาน
       - คำนวณอายุ
  >> เอกสารงานการเงิน
       - ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
       - ใบสำคัญรับเงิน
       - สัญญาการยืมเงิน 
 >> เอกสารงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
       - เอกสาร สผ.2 และ สผ.3
 >> เอกสารงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
       - สรุปทุนปีการศึกษา 2553-2555
 >> เอกสารงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
       - แบบฟอร์มขอนำข้อมูลขี้นบนเว็บไซต์
       - นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
       - แผนป้องกันและดูแลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
  >> เอกสารงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
       - แบบฟอร์มขอสอนชดเชย
  >> เอกสารการทำโครงการของชมรมวิชาชีพต่าง ๆ
       1.คำชี้แจง
       2.ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติโครงการ
       3.ตัวอย่างบันทึกขอจัดทำโครงการ
       4.ตัวอย่างบันทึกคำสั่ง
       5.ตัวอย่างคำสั่ง
       6.ตัวอย่างเอกสารการประชุม
       7.ตัวอย่างประชาสัมพันธ์โครงการ
       8.แบบรายงานการทำโครงการ
       9.รูปภาพโครงการ
       10.แบบขออนุญาตใช้จ่ายเงินตามโครงการ อวท.20
       11.ปฏิทินการจัดทำแผนงาน
  >> Fonts งานสารบรรณ
  >> Fonts งานสารบรรณ พิมพ์เลขไทยอัตโนมัติ
  >> โปรแกรม Acrobat Reader 11
  >> โปรแกรมระบบห้องสมุด OpenBiblio
  >> โปรแกรม Slideworks
  >> โปรแกรม ZoomIT 4.5
  >> อินเทอร์เน็ตUntitled Document

IP Address ของคุณคือ
54.146.216.179

มีผู้ใช้ขณะนี้ 3 คน

ผู้เยี่ยมชม : 262431 คน

รายละเอียดและเกณฑ์ทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2558-2559

- การแข่งขันพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (Demonstration Contest)
- การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest)
- การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาไทย
- การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง
- การประกวดดนตรีไทย
- การประกวดมารยาทไทย
- การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
- การประกวดร้องเพลงไทยสากล
- การประกวดร้องเพลงสากล
- การประกวดรักการอ่าน (ภาษาไทย)
- การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน
- การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R
- การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R
- ตอบปัญหาวิชาการ วิชาประวัติศาสตร์ไทย
- ใบสมัครประกวด

 

     วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมกับสำนังานขนส่งจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอบ้านหมอ จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยมีใบอนุญาตขับรถ เฉลิมพระเกียรติองค์ราชันย์ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายเอกชัย  นาคอร่าม    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด


 

    วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีเปิดโครงการโรงเรียนสีขาว รักษาศีล 5 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยพระครูศุภธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ เจ้าอาวาสวัดมะขามเรียง เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายเอกชัย  นาคอร่าม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆารวาส ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558


 

     วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการ เรวัช   ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธี


 

      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558


 

      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ได้ร่วมจัดนิทรรศการ "เปิดโลกการศึกษา เพื่อการมีงานทำ" ในวันที่ 16 กันยายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ซึ่งจัดโดยศูนย์แนะแนวประจำสำนังานเขตพื้นที่การศีกษามัธยมศึกษา เขต 4


 

   สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ระบบทวิภาคี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเรวัช   ศรีแสงอ่อน เป็นประธานในพิธ


 

      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีปิดโครงการโรงเรียนสีขาว รักษาศีล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ปีการศึกษา 2558 โดยพระครูศุภธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ เจ้าอาวาสวัดมะขามเรียง เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายเรวัช   ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆารวาส ในวันที่ 10 กันยายน 2558


 

  วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดย ผู้อำนวยการเรวัช  ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำโดย รศ.ดร.ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ ในโอกาสที่เข้ามาศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในวันที่ 9 กันยายน 2558


 

     วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสถานศึกษา RMS 2012 ให้กับผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ ในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการเรวัช   ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม


 

           วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานกลึง กัด ไส ชิ้นงาน ระดับหน่วย สาขางานเครื่องมือกล และสาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ แผนกช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ เรวัช    ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบเกียรติบัตร กับผู้เข้าแข่งขัน


 

    วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกและเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยผู้อำนวยการเรวัช  ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นผู้ลงนามความร่วมมือ กับ ตัวแทนสถานประกอบการ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 3 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ


 

    แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 โดยในงาน มีการให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมเล่นเกม และการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการเรวัช  ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด


 

   วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดย ผู้อำนวยการเรวัช  ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำครู และนักศึกษา แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง เข้าอบรมใน "โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA" โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โดยเป็นการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า การแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้า ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558

 

เอกสารประกอบการสอน วิชา วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2104 - 2206  โดย ครูชาตรี   เริงชัยภูมิ
- การวิเคราะห์รายวิชา
- หน่วยวงจรไบอัสทรานซิสเตอร์

ผลงานวิชาการ ครูสนาม  สุขารมณ์
1. การพัฒนารูปแบบการสอนตามโครงสร้างเนื้อหานิยมใหม่ เรื่องเทอร์มอคัปเปิล
2. หนังสือประกอบการสอนวิชาเซนเซอร์ และทรานส์ดิวเซอร์ เรื่องคุณลักษณะทรานส์ดิวเซอร์


เอกสารประกอบการสอน วิชาการวัดและตรวจสอบในงานบำรุงรักษา โดยครูณรงค์   องอาจ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
- หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นของการวัดและตรวจสอบ
- หน่วยที่ 2 มาตรฐานหน่วยการวัดและตรวจสอบ
- หน่วยที่ 3 การวัดด้วยบรรทัดเหล็ก
- หน่วยที่ 4 การวัดด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
- หน่วยที่ 5 การวัดด้วยไมโครมิเตอร์
- หน่วยที่ 6 การวัดด้วยนาฬิกาวัด

 

 
นายเรวัช   ศรีแสงอ่อน
ผู้อำนวยการ

รหัสประจำตัว 


ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม. 58

footer
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270
โทรศัพท์ 0-3628-1295, 0-3633-1001  โทรสาร 0-3633-1004

e-mail : thaluang.cementhaianusorn@gmail.com