banner

วิจัยในชั้นเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ลำดับ ชื่อวิจัย
ผู้วิจัย
1

การศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนวิชาพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

นางสาวอ่อนนุช  ทองพูน

2

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ(เรื่องร้อยละ) ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่องร้อยละของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งจังตระกูล

3

การวิจัยแผนการจัดการเรียนรู้วิชาทักษะภาษาไทย เชิงวิชาชีพ (30000-1101)

นางสาววิภาวี  สุวรรณรัตน์

4

การเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ รหัสวิชา 20000-1102 โดยใช้ T5 และ google classroom

รัชนีวรรณ  ศิลป์สมบูรณ์

5

การศึกษาปัญหาการเข้าเรียนสายในรายวิชาหน้าที่พลเมืองและ ศิลธรรมของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 สาขาเมคคาทรอนิกส์ ในภาคเรียนที่ 2/2564

นายนนทนันท์  เวทสรากุล

6

การใช้กระบวนการสอนแบบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 สาขาแมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

นางสาวณัฐฐาพร  อุทัยศรี

7

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ google Classroom ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวเรณู  กองคำฟู

8

การพัฒนาทักษะการพูดด้วยแบบฝึกสนทนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาบัญชี สธ.64.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

นางสาวศิริกมล  มณีฉาย

9

การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ประจำภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2564

นางสาวกฤตยาภรณ์  ต้องประสงค์

10

การใช้ชุดฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.62.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

นายอดิเรก  สีสายัณห์

11

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยการอ่านเรื่องสั้นเทศกาลสำคัญ ของนักเรียนชั้น ปวช.3 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

นางสาวกมลวรรณ  หาญลำยวง

12

การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

นายพรหม  สอนมาลี

13 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ google Classroom ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวจิดาภา  มะลิเสือ

14

การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ งานธุรกิจและบริการเรื่องสารละลาย

นางสาวณัฐวดี  สุมโนจิตราภรณ์

15

การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม สย.64.1 สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์

นายรักเกียรติ  พุ่มคุ้ม

16

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการพ่นสีทับหน้ารถยนต์ วิชางานตัวถังพ่นสีรถยนต์ สาขาช่างยนต์ โดยใช้ชุดการสอน

นายสมเกียรติ์  พันธุ์น้อย

17

การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 จย.64.1 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ แผนกวิชา
ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

นายวิษณุ  ทองมา

18

การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงานในรูปแบบออนไลน์ วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 สาขาวิชาช่างยนต์

นายยุทธพล โสวัตร์

19

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติวิชา งานวัดละเอียดช่างยนต์ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 กลุ่มเรียน ชย.64.2 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยการใช้เครื่องมือวัดละเอียด

นายภาคภูมิ  ทับสีหา

20

การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักศึกษา แผงสาธิตเครื่องมือระดับ ปวช.2 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

นายชิตมงคล พงษ์สิงห์

21

การสร้างชุดการสอน เรื่องการใช้ไมโครมิเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิชางานวัดละเอียดช่างยนต์

นายเชษฐา  ส่งพุ่ม

22

การใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่องต้นทุนค่าแรงงาน วิชาการคำนวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2/2564

นางสาวกชรัตน์ แหวนทับทิม

23

การปรับพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการตลาด วิชา การตลาดเบื้องต้น ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

นางสาวเบญจวรรณ  ชูมงคล

24

พฤติกรรมการไม่ตรงต่อเวลาและการไม่รับผิดชอบเข้าชั้นเรียนออนไลน์วิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ประจำภาคการศึกษา 2/2564

นางสุภัชชา  เครื่องเทศ

25

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน วิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขาย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กลุ่ม บช.62.1 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง
ซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

นางวทันยา  พลายละหาร

26

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีตั๋วเงินของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

นางสาวลลิตา นาพุทธา

27

การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมไม่ส่งงานโดยการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวสุภาวดี  ผดุงเวช

28

พัฒนาการทางสังคมและความรับผิดชอบในห้องเรียน

นางสาวศิรินทร์ภรณ์ คำหนัน

29

การศึกษาเจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

นางกิติมาภรณ์  เขียวตื้ออินทร์

30

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) รายวิชาการสร้าง
แบรนด์ธุรกิจดิจิทัล ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวผ่องพรรณ  จันทร์สมร

31

พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สคธ.63.1 สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

นางสาวเมธาวี  สุมโนจิตราภรณ์

32 การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาอินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ โดยใช้วิธีการส่งผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
นางสาวธัณย์นิชา  เชาว์เจริญวิเศษ
33

การพัฒนาสื่อการสอนวิชาเซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้ รหัส 30104-9007 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นายเริงฤทธิ์  กิจไพบูลทวี

34

การใช้ขบวนการสอนแบบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาเรียนวิชาออกแบบระบบไฟฟ้าระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 กลุ่มสาขางานเครื่องกลไฟฟ้า

นายอานันท์  ธัญญานนท์

35

การพัฒนาพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงเวลาของนักเรียนระดับชั้น ปวส.2 ในรายวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

นายมงคล ผลพุด

36

การพัฒนาทักษะปฏิบัติการต่อวงจร รายวิชาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับของนักศึกษาระดับ ปวช.3 ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ

นายพีรพงค์  มีแก้ว

37

การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นปวช.2 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา หม้อแปลงไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2/2564

นางสาวเกสร  เทศสวัสดิ์

38

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกวิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า เรื่องวงจรกลับทางหมุนมอเตอร์

ว่าที่ร้อยตรีมนตรี คำหารพล

39

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกวิชาระบบควบคุมในงาน  อุตสาหกรรม เรื่องการต่อใช้งาน อินพุตแบบอนาล็อก

นายธนวัฒน์  ทรัพย์ศรีเกื้อกูล

40

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะ วิชาดิจิทัลประยุกต์ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขางานไฟฟ้ากำลัง โดยวิธีการสอนแบบสอนเสริม

นายอภิชาติ  เกษม

41

การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

นายภณ  พุ่มคุ้ม

42

การศึกษาผลการใช้สื่อผสม ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง วิชาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 20104-2006 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

นายเอกชัย  สร้างคำ

43

การแก้ปัญหาพฤติกรรมด้านวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองในวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารของนักเรียนระดับ ปวช.1 กลุ่ม ชฟ.64.2

นายศุภเลิศ  ฉายา

44

การสร้างและหาประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 20104-2109 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

นายกฤษฎา โชติวงษ์

45

การศึกษาความพึงพอใจนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนใน รายวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ระดับปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2/2564

นางภัทราภรณ์ แก้วเกษการณ์

46

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียน รายวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบสื่อประสม กับกลุ่มที่ใช้วิธีการเรียนรู้แบบปกต

นางสาวธัญญารัตน์  พูลทรัพย์

47

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลุ่มกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน รายวิชาการควบคุมคุณภาพ แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม นักศึกษาระดับ ปวส.1

นายสันติ  ปรางแก้ว

48

ความพึงพอใจในการเรียนการสอนวิชา โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (20102-2009)

นายวรวุฒิ  ศรีมะโน

49

การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชา กลศาสตร์วิศวกรรม เรื่อง แผนภาพอิสระ (free body diagram) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2564 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

นายภาณุพงศ์  พุแค

50

พื้นฐานความแข็งแรงของวัสดุ

นายคมสัน  ปิ่นมั่น

51

การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลด้วย แบบทดสอบออนไลน์ (Habitscan) นักศึกษาชั้น ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

นายวิศรุต  ไวโสภา

52

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มชท.64.1 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ปีการศึกษา2/2564

นางสาวสุนิสา  อยู่สินธุ์

53

การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวขวัญชนก ทองย่น
54

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาความแข็งแรงของวัสดุ หน่วยการเรียนเรื่องความเค้นในวัสดุที่ต่อกันด้วยสลักเกลียวและหมุดย้ำ ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค LT (Learning Together)

นายกิตติศักดิ์ ทองศักดิ์

55

การแก้ปัญหานักศึกษา มีพฤติกรรมการเข้าเรียนออนไลน์ไม่ตรงเวลา ด้วยวิธีตัดคะแนนการเข้าเรียนสาย

นายฉัตรชัย  สมพงศ์

56

การแก้ปัญหาการขาดความรับผิดชอบในการเรียนวิชาเขียนแบบเครื่องมือกล 1 ของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขางานช่างกลโรงงาน โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจและทฤษฎีเสริมแรง

นายเฉลิมพล  นามปัดถา

57

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการออกแบบเครื่องจักรกลเรื่องเพลาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สกม.63.2 (ทผ.) ปีการศึกษา 2/2564

นายประเสริฐ  บรรจง

58

ศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งการบ้านของนักเรียนระดับชั้น ชย.64.2 แผนกวิชา ช่างยนต์ วิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา 20100-1007 เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

นายชายชาญ  รอสูงเนิน

59

คุณภาพของสื่อการสอนเรื่องเกลียวและงานกลึงเกลียว ระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชา เทคนิคการผลิต วิชาเทคนิคผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล รหัส 30102-2102 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

นางกาญจนา  มีสุวรรณ์

60

ศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งการบ้านของนักเรียนระดับชั้น ชก.64.3 แผนกวิชา เทคนิคการผลิต วิชาหล่อโลหะ เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

นายตะวัน  ขุนวิเศษ

61

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่องภาพไอโซเมตริก

นางสาวรัตนาวดี  ทองประเสริฐ

62

ศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งชิ้นงานระดับชั้น ชก.64.4 แผนกวิชา เทคนิคการผลิต

นายวิษณุ  แจ้งธรรม

63

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาแม่พิมพ์โลหะเบื้องต้นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 แผนกช่างกลโรงงาน โดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอร์ และการสอนแบบปกติ

นายตะวัน  สวนนฤทธิ์

64

พฤติกรรมการแต่งกายที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของนักเรียนในรายวิชาหล่อโลหะ

นายนพพร  บัวแก้ว

65

แผนการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น (20100-1007) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

นายจิรายุ  เอี่ยมละออ

66

ผนการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น (20100-1007) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

นายพชรพล  นุสพงษ์

67

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้นักศึกษาเป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้น

นายจีรวัฒน์  วจีสัตย์

68

ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา งานฝึกฝีมือ ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 1 ช่างอุตสาหกรรม

นายณรงค์  องอาจ

69

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ปวช.1 ชฟ.64.3 ช่างไฟฟ้ากำลัง เรื่องการไม่ส่งงาน

นายณันฐกานต์  โมธินา

70

การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน ชั้นปวส. ปีที่ 2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วิชา 30105-9001 วิชาคณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

นายชาตรี เริงชัยภูมิ

71

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน ในรายวิชาสายส่งและสายอากาศ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

นายศิริพงศ์  ชาลีน้อย

72

การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล เรื่อง การเรียนรู้ PLC Ledder แบบออนไลน์ โดยอาศัยการจำลองการทำงานด้วยโปรแกรม

นายเมาลี  กลิ่นหอม

73

การคุยกันในชั้นเรียน

นายพงษ์ศักดิ์  นิลผาย

74

การแก้ปัญหาการใช้งานเครื่องมัลติมิเตอร์ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 กลุ่มที่ 3-4 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายวรากร  พรมจิ๋ว

75

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่มสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นายเอกราช  เขียวทอง

76

การศึกษาพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

นายมนูภัณฑ์  อยู่ยั่งยืน

77

การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน ชั้น ปวช.1 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิชาการใช้งานระบบปฏิบัติการ

นางสาววราภรณ์  ภิรมยา

78

ปรับพฤติกรรมในการเรียน รายวิชาพื้นฐานการอินเตอร์เฟส สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวช.3 ชค.62 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

นายกนก  ทองเนื้อดี

79

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนแผนกช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในเรื่องการไม่ส่งงาน

นายชาติชาย หัวดอน

80

การศึกษาพฤติกรรมปลอดภัยในโรงงานของนักเรียนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ชฟ 64.3 ที่เรียนวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

นายวัชรากร  อุทะดารา

81

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยการอ่านเรื่องสั้นเทศกาลสำคัญของนักเรียนชั้น ปวช. ๑ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง       ซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ว่าที่ ร.ต.รัตนวิทย์  ชัยเสนา

82

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าหมุนทางเดียวของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ชม.62.1 สาขางานเมคคาทรอนิกส์ที่เรียนวิชาเครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม (20127-2009) โดยใช้วิธีการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม

นายโรมรัน  ลาดเหลา

83

การใช้บทเรียนออนไลน์ในรายวิชานิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนกลุ่ม ชก.62.4 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

นายนิพนธ์  ศรีเอี้ยง

footer
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
เลขที่ 290 หมู่ 8 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270
โทรศัพท์ 0-3628-1295,  โทรสาร 0-3628-3532

e-mail : thaluang.ce@ovec.moe.go.th