banner

วิจัยในชั้นเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ลำดับ ชื่อวิจัย ผู้วิจัย
1 ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) สาระวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ สำหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

นางสาวอ่อนนุช  ทองพูน

2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของนักเรียนก่อนและหลังเรียน โดยการสอนแบบกลุ่มย่อย ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัย เทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งจังตระกูล

3 รายงานการวิจัยแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ (30000 – 1101) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

นางสาววิภาวี  สุวรรณรัตน์

4 การพัฒนาความสามารถในการพูดอวยพร รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา

รัชนีวรรณ  ศิลป์สมบูรณ์

5 การศึกษาพฤติกรรมการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย ของนักเรียนระดับ ปวช. 2 แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม

นายนนทนันท์  เวทสรากุล

6 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาไฟฟ้ากำลัง

นางสาวณัฐฐาพร  อุทัยศรี

7 การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง นาโนเทคโนโลยี และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1

นางสาวเรณู  กองคำฟู

8 การพัฒนาทักษะการพูดด้วยแบบฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาสาขาบัญชี สบช.65.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

นางสาวศิริกมล  มณีฉาย

9 การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

นางสาวกฤตยาภรณ์  ต้องประสงค์

10 การใช้ชุดฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 สาขา วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.65.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
นายอดิเรก สีสายัณห์
11 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยการอ่านเรื่องสั้นเทศกาลสำคัญ ของนักเรียนชั้น ปวช.2 วิทยาลัย เทคนิคท่าหลวงชิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
นางสาวกมลวรรณ หาญลำยวง
12 การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานตรงเวลา วิชามนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
นายพรหม สอนมาลี
13 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง กำหนดการเชิงเส้น ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่องการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพื่อเขียนอสมการของกำหนดการเชิงเส้น รายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 30000-1401 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
นางสาวจิดาภา มะลิเสือ
14 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ งานเครื่องกลและการผลิตเรื่องสารละลาย
นางสาวณัฐวดี สุมโนจิตราภรณ์
15 การพัฒนาทักษะ เรื่องความชำนาญและความเข้าใจในการใช้เครื่องคำนวณในรายวิชากลศาสตร์ วิศวกรรม ของนักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 1 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยใช้สื่อ PowerPoint
นายรักเกียรติ พุ่มคุ้ม
16 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ (Online) วิชางานเครื่องยนต์เบื้องต้น ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิค ท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
นายสมเกียรติ์ พันธุ์น้อย
17 การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ชย.65.2 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
นายวิษณุ ทองมา
18 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะปฏิบัติวิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขาวิชาช่างยนต์ โดยใช้ใบงานแบบมีสีสันสวยงาม
นายยุทธพล โสวัตร์
19 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติวิชา งานเครื่องล่างรถยนต์ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 กลุ่มเรียน ชย.64.2 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยการใช้สื่อการสอนด้วยรถยนต์จริง
นายภาคภูมิ ทับสีหา
20 การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือเฉพาะงานจักรยานยนต์ของนักศึกษาแผงสาธิตเครื่องมือ ระดับ ปวช.1 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
นายชิตมงคล พงษ์สิงห์
21 การพัฒนาทักษะการใช้แผงอุปกรณ์นิวเมติกส์ ของนักศึกษา ระดับ ปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์ โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ
นายเชษฐา ส่งพุ่ม
22 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องบต้นทุนการผลิต วิชาการบัญชีต้นทุน 1 ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ปีการศึกษา 1/2565
นางสาวกชรัตน์ แหวนทับทิม
23 การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ชั้นปวช. ปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน วิชา การบรรจุภัณฑ์
นางสาวเบญจวรรณ ชูมงคล
24 พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สคธ.65.1
นางสุภัชชา เครื่องเทศ
25 การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้า ในวิชา การบัญชีสหกรณ์โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียน ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 กลุ่ม บช.64.1
นางวทันยา พลายละหาร
26 การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงานตามกำหนด วิชา การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยการใช้เทคนิคการเสริมแรงทางบวก
นางสาวลลิตา นาพุทธา
27 การศึกษาพฤติกรรม เรื่อง การไม่ส่งงานของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
นางสาวสุภาวดี ดุงเวช
28 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเขียนคำพูดขาย ในวิชาศิลปะการขาย โดยวิธีการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2
นางสาวศิรินทร์ภรณ์ คำหนัน
29 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบริหารธุรกิจขนาดย่อมของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
นางกิติมาภรณ์ เขียวตื้ออินทร์
30 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนของผู้เรียน วิชา เทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง
นางสาวผ่องพรรณ จันทร์สมร
31 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา โปรแกรมนำเสนอโดยใช้สื่อบทเรียนช่วยสอน CAI
นางสาวเมธาวี สุมโนจิตราภรณ์
32 การศึกษาเจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนวิชาการสร้างแบรด์ธุรกิจดิจิทัล ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัย เทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
นางสาวธัณย์นิชา เชาว์เจริญวิเศษ
33 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องหลักธรรมเพื่อการพัฒนาคน พัฒนางานและสังคม รายวิชาชีวิตกับสังคมไทย ของนักศึกษาระดับ ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
นายวิกรม จิตรัก
34 การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาไม่ส่งงาน ในรายวิชาการบัญชีภาษีอาการ สาขาวิชาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กลุ่ม สบ.65.1
นางสาวปริสา เหลืองธรรมชาติ
35 การสอนซ่อมเสริมโดยใช้วีดีโอการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาคอม พิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
นางสาวชลธร สายพุดทอง
36 การพัฒนาสื่อการสอนวิชา เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้ รหัส 30104-9007 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นายเริงฤทธิ์ กิจไพบูลทวี
37 การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 ชั้นปวส.1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
นายอานันท์ ธัญญานนท์
38 การสร้างนวัตกรรมสื่อการสอนวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ รหัส 30100-0104 เรื่อง ชุดฝึกนิวแมติกส์เชิงกลแบบ ชิฟรีจิสเตอร์
นายมงคล ผลพุด
39 การเปรียบเทียบทักษะวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับด้วยวิธีการเรียนการสอนด้วยชุดทดลองกับการเรียนการสอนแบบปกติ ปีการศึกษา 1/2565
นายพีรพงค์ มีแก้ว
40 การพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้แบบฝึกวิชาการเขียนแบบเครื่องกลไฟฟ้า เรื่องการเขียนแบบเครื่องกลไฟฟ้า ปีการศึกษา 1/2565
ว่าที่ร้อยตรีมนตรี คำหารพล
41 การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า เรื่องการต่อใช้งาน อินพุตแบบอนาล็อก
นายธนวัฒน์ ทรัพย์ศรีเกื้อกูล
42 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะ วิชาเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. สาขางานไฟฟ้ากำลัง โดยวิธีการสอนแบบกลุ่มย่อย
นายอภิชาติ เกษม
43 การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
นายเอกชัย สร้างคำ
44 การแก้ปัญหาพฤติกรรมด้านวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองในวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารของนักเรียนระดับ ปวช.1 กลุ่ม ชฟ.65.1
นายศุภเลิศ ฉายา
45 การใช้สื่อการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง ระบบการทำความเย็นแบบอัดไอ ในการพัฒนาการเรียนรู้รายวิชา เครื่องทำความเย็น ของนักเรียนชั้น ปวช.2 ห้อง ชฟ.64.1
นายกฤษฎา โชติวงษ์
46 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิด ชอบ ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2565 ในรายวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้า วิทยาลัย เทคนิคท่าหลวงชิเมนต์ไทยอนุสรณ์
นางภัทราภรณ์ แก้วเกษการณ์
47 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์วิชาเครื่องวัดไฟฟ้า ด้วยวิธีการเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP กับการเรียนการสอนแบบปกติ ปีการศึกษา 1/2565
นางสาวธัญญารัตน์ พูลทรัพย์
48 ศึกษาพฤติกรรมการมาเรียนสายของนักเรียน ระดับชั้น ชฟ.65 กลุ่ม 1 แผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
นายภาสรรค์ แก้ววิเศษ
49 การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนช่วงต้นชั่วโมงของการเรียนการสอนเพื่อลดพฤติกรรมการเข้าเรียนล่าช้าของนักเรียนระดับ ชั้น ปวช.2 กลุ่มเรียน ชฟ.64.2 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ในรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
นายวัชระ ศิริวงษ์
50 การศึกษาเจตคติต่อความมีวินัย ความขยันอดทน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 รหัส 65 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
นายสันติ ปรางแก้ว
51 ความพึงพอใจในการเรียนการสอน วิชา เทคโนโลยีซีเอ็นซี
นายวรวุฒิ ศรีมะโน
52 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชา นิวเมติกส์ไฮดรอลิกส์ เรื่อง แผนภาพอิสระ (free body diagram) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2565 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
นายภาณุพงศ์ พุแค
53 ขั้นตอนในการตรวจสอบและลำดับการถอดประกอบเครื่อง จักรกลในภาคอุตสาหกรรม
นายคมสัน ปิ่นมั่น
54 ปัจจัยทางจิต - สังคม กับพฤติกรรมความก้าวร้าวของ นักศึกษา ระดับ ปวส.1 แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
นายอนุชิต ทองสุข
55 การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลด้วยแบบทดสอบออนไลน์ (Habitscan) นักศึกษาชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565
นายวิศรุต ไวโสภา
56 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิด ชอบของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม ชท.65.1 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ปีการศึกษา 1/2565
นางสาวสุนิสา อยู่สินธุ์
57 การพัฒนาพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาเรียนในรายวิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
นางสาวขวัญชนก ทองย่น
58 การพัฒนาทักษะการคำนวณหาแรงปฏิกิริยาที่จุดรองรับของนักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค LT (Learning Together) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
นายกิตติศักดิ์ ทองศักดิ์
59 การแก้ปัญหานักศึกษาที่มีความเสี่ยงที่จะได้เกรด ขร. ด้วยแบบบันทึกข้อตกลงการเรียน
นายฉัตรชัย สมพงศ์
60 การศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเอง ด้านวินัยในห้องเรียนความขยัน อดทน ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 แผนกเทคนิคการผลิต
นายเฉลิมพล นามปัดถา
61 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา วัดละเอียด เรื่อง เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 1/2565 ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน
นายประเสริฐ บรรจง
62 การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักเรียนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ของ นักเรียนระดับชั้น ปวส. 1 กลุ่ม สกม.65.3 รายวิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
นายชายชาญ รอสูงเนิน
63 คุณภาพของสื่อการสอน เรื่องเครื่องมือวัดละเอียด ระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาเทคนิคการผลิต วิชาวัดละเอียด รหัส 20102-2009 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.)
นางกาญจนา มีสุวรรณ์
64 ศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งการบ้านของนักเรียน ระดับชั้น ชก.65.1 แผนกวิชาเทคนิคการผลิต วิชาชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัย เทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
นายตะวัน ขุนวิเศษ
65 การสร้างสื่อการสอนออนไลน์เรื่องเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ ขนาด 0.02 มม. และขนาด 0.001 นิ้ว
นางสาวรัตนาวดี ทองประเสริฐ
66 พฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชา เทคนิคการผลิต
นายวิษณุ แจ้งธรรม
67 ศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งการบ้านของนักเรียนระดับชั้น ชก.65.2 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิชาวัดละเอียด เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิค ท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
นายตะวัน สวนนฤทธิ์
68 พฤติกรรมการแต่งกายที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานของนักเรียน ในรายวิชาหล่อโลหะ
นายนพพร บัวแก้ว
69 รายงานการวิจัยแผนการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น (20100-1007) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
นายพชรพล นุสพงษ์
70 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้นักศึกษาเป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้น
นายจีรวัฒน์ วจีสัตย์
71 การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ เรื่อง หลักการมองภาพ มองภาพฉายของนักศึกษา ชบ.65.1 ปีการศึกษา 1/2565
นางสาวเจนจิรา ผ่านสำแดง
72 การแก้ไขปัญหานักศึกษาไม่สามารถลับมีดกลึงปลอกได้ ของนักศึกษาแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับชั้น ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยการเพิ่มค่า error ของมุมมีดกลึงปลอกให้มากขึ้น
นางสาวธนัชพร วงษ์มหา
73 ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นด้วยโมเดลการเขียนแบบภาพฉาย
นายณรงค์ องอาจ
74 การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ปวช.1 ชก.65.3 ช่างกลโรงงาน เรื่องการไม่ส่งงาน
นายณันฐกานต์ โมธินา
75 การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน ชั้น ปวส.2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วิชา 30105-2003 วิชาการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
นายชาตรี เริงชัยภูมิ
76 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของครู ผู้สอนในรายวิชาเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัย เทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
นายศิริพงศ์ ชาลีน้อย
77 การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี เรื่อง การเพิ่มทักษะในการแก?ปัญหา Analog Computer โดยการฝึกฝนแบบทำซ้ำ
นายเมาลี กลิ่นหอม
78 การคุยกันในชั้นเรียน
นายพงษ์ศักดิ์ นิลผาย
79 การแก้ปัญหาการใช้งานเครื่องมัลติมิเตอร์ของนักเรียน ระดับ ชั้น ปวช.1 กลุ่มที่ 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายวรากร พรมจิ๋ว
80 เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 กลุ่ม 1 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
นายเอกราช เขียวทอง
81 การพัฒนาผู้เรียนด้านสติปัญญาในรายวิชาวงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน รหัสวิชา 20105- 2104 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม ชอ.64.1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
นายมนูภัณฑ์ อยู่ยั่งยืน
82 การศึกษาพฤติกรรมการเล่นโทรศัพท์ขณะเรียนของนักเรียนนักศึกษา วิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
นางสาววราภรณ์ ภิรมยา
83 การพัฒนาความรู้ทักษะวิชางานเชื่อมโลหะเบื้องต้นของนักศึกษาระดับ ปวช. ชช.65.1 สาขาช่างเชื่อมโลหะ โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD
นายชาติชาย หัวดอน
84 การปรับพฤติกรรมนักศึกษาขาดความรับผิดชอบต่อการเรียนวิชา งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจและปรับพฤติกรรมแบบยอมรับ รายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น (20100-1004) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2565
นายวัชรากร อุทะดารา
85 การแก้ปัญหาการขาดความสนใจเรียนในรายวิชาทดสอบแบบทำลายสภาพ ของนักเรียนชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ร.ต.รัตนวิทย์ ชัยเสนา
86 การศึกษาพฤติกรรมการเรียน วิชากระบวนการเชื่อม ของนักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
นางสาวพรรณธร พลเคน
87 การปรับพฤติกรรมนักศึกษาที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน ในการเรียน วิชาชิ้นส่วนเครื่องกลในงานเมคคาทรอนิกส์ รหัส 30127-2001 โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจแบบ STAD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกเมคคาทรอนิกส์ (สมค.65.2 (ม.6), สมค.65.1) วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง ซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
นายโรมรัน ลาดเหลา
88 การใช้บทเรียนออนไลน์ในรายวิชานิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์หลังเรียน ของนักเรียนกลุ่ม ชม 64.1 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
นายนิพนธ์ ศรีเอี้ยง
89 การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
นายนิอุมมัต สันตวไมตรี
footer
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
เลขที่ 290 หมู่ 8 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270
โทรศัพท์ 0-3628-1295,  โทรสาร 0-3628-3532

e-mail : thaluang.ce@ovec.moe.go.th