banner
ตัววิ่ง << สระบัว รั้วปูน ดอกคูณ และทิวสน >>                         << ปรัชญา : สร้างผู้นำทางเทคโนโลยี  สร้างคนดีสู่สังคม >>                         << คติพจน์ : วินัย คือปัจจัยแห่งประสิทธิภาพ >>                   <<อัตลักษณ์ : ทักษะเยี่ยม>>                       <<เอกลักษณ์ : จิตอาสาบริการชุมชน>>                        << สถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2549, 2558>>                       <<นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2554 >>
เมนูหลัก

  หน้าหลัก
  ประวัติวิทยาลัย
  ฝ่ายบริหาร
  ปรัชญา,คติพจน์
  เอกลักษณ์,อัตลักษณ์
  ตราวิทยาลัย
  สีประจำวิทยาลัย
  พันธกิจ,นโยบาย
  วิสัยทัศน์
  เพลงมาร์ชวิทยาลัย
  บุคลากร

  แผนภูมิบุคลากร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  แผนผังวิทยาลัย
  แผนที่การเดินทาง
  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

  หนังสือรับรองการจัดตั้งวิทยาลัยฯ


  1. ข้อมูลสถานศึกษา
  2. ข้อมูลบุคลากร
  3. ข้อมูลนักศึกษา
  4. ข้อมูลหลักสูตร
  5. ข้อมูลงบประมาณ
  6. ข้อมูลครุภัณฑ์
  7. ข้อมูลอาคารสถานที่
  8. ข้อมูลสถานประกอบการ
  9. ข้อมูลจังหวัด


  ฝ่ายวิชาการ
      -  งานวิทยบริการและห้องสมุด
      -  งานวัดผลและประเมินผล
      -  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
      -  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
      -  งานสื่อการเรียนการสอน
  ฝ่ายบริหารทรัพยากร
      -  งานบริหารงานทั่วไป
      -  งานประชาสัมพันธ์
      -  งานบุคลากร
      -  งานการเงิน
      -  งานการบัญชี
      -  งานพัสดุ
      -  งานอาคารสถานที่
      -  งานทะเบียน
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
      -  งานปกครอง
      -  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
      -  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
      -  งานครูที่ปรึกษา
      -  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
      -  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
      -  งานวางแผนและงบประมาณ
      -  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
      -  งานความร่วมมือ
      -  งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
      -  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
      -  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


  สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
  สาขาวิชาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  สาขาวิชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  สาขาวิชาวิชาเทคนิคการผลิต
  สาขาวิชาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
  สาขาวิชาวิชาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
  สาขาวิชาวิชาโลหะการ
  สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สาขาวิชาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  สาขาวิชาวิชายานยนต์
  สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  สาขาวิชาวิชาเมคคาทรอนิกส์


 
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
 
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
  วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
  วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี


  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  สำนักอำนวยการ
  สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
  จังหวัดสระบุรี
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี-สระบุรี)
  ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สระบุรี
  กศน.สระบุรี


  คู่มือสำหรับประชาชนในการสมัคร คัดเลือก และขึ้นทะเบียนเข้าเป็น นักศึกษา
  แผ่นพับวิทยาลัย
  ข้อมูลงานทะเบียน
       - จำนวนนักเรียน-นักศึกษา 2554
       - จำนวนนักเรียน-นักศึกษา 2555
       - จำนวนนักเรียน-นักศึกษา 2556
       - จำนวนนักเรียน-นักศึกษา 2557
       - จำนวนนักเรียน-นักศึกษา 2558
       - สรุปรวมจำนวนนักเรียน-นักศึกษา 2554-2558
       - สรุปข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา 2559-2563
  แผนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา ระยะ 5 ปี พ.ศ.2563-2567
  ข้อมูลงานหลักสูตรและการสอน
       - หลักสูตรที่เปิดสอน
  ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียน
       - วิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1/2564
  แผนปฏิบัติราชการ
       - ปีงบประมาณ 2559
       - ปีงบประมาณ 2560
       - ปีงบประมาณ 2561
       - ปีงบประมาณ 2562
       - ปีงบประมาณ 2563
       - ปีงบประมาณ 2564
       - ปีงบประมาณ 2565
  รายงานผลการดำเนินงาน
       - ปีงบประมาณ 2561
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
       - ปีการศึกษา 2553
       - ปีการศึกษา 2554
       - ปีการศึกษา 2555
  รายงานการประเมินตนเอง
       - ปีการศึกษา 2555
       - ปีการศึกษา 2556
       - ปีการศึกษา 2558
       - ปีการศึกษา 2559
       - ปีการศึกษา 2560
       - ปีการศึกษา 2561
       - ปีการศึกษา 2562
       - ปีการศึกษา 2563
       - ปีการศึกษา 2564
  รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
       - ปี 2547
       - ปี 2550
      
- ปี 2556
      
- รอบสาม
       - รอบสี่
       - หนังสือรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  แผนการเรียนสาขาวิชาต่าง ๆ
  หลักสูตรการอาชีวศึกษา
       - ปวช. 2545
       - ปวช. 2556
       - ปวช. 2562
       - ปวส. 2546
       - ปวส. 2557
       - ปวส. 2563
  ข้อมูลสถานประกอบการ
  คู่มือนักเรียนนักศึกษา


  ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
  มาตรฐานและราคากลางของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
  คู่มือระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2007
  คู่มือระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2012
  คู่มือระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา V-COP
  เอกสารฝ่ายแผนและความร่วมมือ
       - แบบฟอร์ม SAR บุคคล
       - แบบฟอร์ม ปย.1
       - แบบฟอร์ม ปย.2
       - ประเมินภายใน
          1. ประเด็นการพิจารณา
          2. ตัวอย่างแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล
  เอกสารการดำเนินโครงการ
       - แบบฟอร์มเสนอโครงการ
       - แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ
  เอกสารงานประชาสัมพันธ์
       - แผ่นพับวิทยาลัย
  เอกสารงานสื่อการเรียนการสอน
       - โครงการพัฒนาและจัดทำสื่อการเรียนการสอนสาหรับครูผู้สอน
       - ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ
       - แบบฟอร์มโครงการพัฒนาและจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอน
  เอกสารงานทะเบียน
       - ใบรายชื่อนักศึกษา
       -  แบบฟอร์มงานทะเบียน
  เอกสารงานวัดผลและประเมินผล
       - กำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2561-2564
       - กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ ประจำปีการศึกษา 2561-2564
       - เกณฑ์การวัดผล
       - ตัวอย่างการกำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินแผนการสอน
  เอกสารงานพัสดุ
       - ประมาณการค่าใช้จ่าย (แผนก)
       - ประมาณการค่าใช้จ่าย (งาน)
  เอกสารงานบุคลากร
       - คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ
         { ปีการศึกษา 2555}
         { ปีการศึกษา 2556}
         { ปีการศึกษา 2557}
         { ปีการศึกษา 2558}
         { ปีการศึกษา 2559}
         { ปีการศึกษา 2560}
         { ปีการศึกษา 2561}
         { ปีการศึกษา 2562}
         { ปีการศึกษา 2563}
         { ปีการศึกษา 2564}
         { ปีการศึกษา 2565}
       - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
       - ใบรายชื่อบุคลากร
       - แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานครู
       - แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานครูพิเศษสอน
       - แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานเจ้าหน้าที่
       - ประกาศวิทยาลัย เรื่อง จรรยาบรรณครู
       - ประกาศวิทยาลัย เรื่อง จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน
       - คู่มือจรรยาบรรณครู
       - คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน
       - แบบฟอร์มรายงานผลการไปประชุม/การอบรม/การสัมมนา/การศึกษาดูงาน
       - คำนวณอายุ
       - คำนวณช่วงเวลา
       - ตรวจสอบสถานะการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  เอกสารงานการเงิน
       - ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
       - ใบสำคัญรับเงิน
       - สัญญาการยืมเงิน 
  เอกสารงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
       - เอกสาร สผ.2 และ สผ.3
  เอกสารงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
       - สรุปทุนปีการศึกษา 2553-2555
  เอกสารงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
       - แบบฟอร์มขอนำข้อมูลขี้นบนเว็บไซต์
       - นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
       - แผนป้องกันและดูแลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
  เอกสารงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
       - แบบฟอร์มขอสอนชดเชย
  เอกสารการทำโครงการของชมรมวิชาชีพต่าง ๆ
  Fonts SarabunNEW
  Fonts SarabunPSK
  Fonts SarabunIT๙
  โปรแกรม Acrobat Reader 11
  โปรแกรมระบบห้องสมุด OpenBiblio
  โปรแกรม Slideworks
  โปรแกรม ZoomIT 4.5
  อินเทอร์เน็ต

 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

- ประจำงวด 1 ประจำปี 2560 ตุลาคม 2559 - ประจำงวด 1 ประจำปี 2561 ตุลาคม 2560
- ประจำงวด 2 ประจำปี 2560 พฤศจิกายน 2559 - ประจำงวด 2 ประจำปี 2561 พฤศจิกายน 2560
- ประจำงวด 3 ประจำปี 2560 ธันวาม 2559 - ประจำงวด 3 ประจำปี 2561 ธันวาคม 2561
- ประจำงวด 4 ประจำปี 2560 มกราคม 2560 - ประจำงวด 4 ประจำปี 2561 มกราคม 2561
- ประจำงวด 5 ประจำปี 2560 กุมภาพันธ์ 2560 - ประจำงวด 5 ประจำปี 2561 กุมภาพันธ์ 2561
- ประจำงวด 6 ประจำปี 2560 มีนาคม 2560 - ประจำงวด 6 ประจำปี 2561 มีนาคม 2561
- ประจำงวด 7 ประจำปี 2560 เมษายน 2560 - ประจำงวด 7 ประจำปี 2561 เมษายน 2561
- ประจำงวด 8 ประจำปี 2560 พฤษภาคม 2560 - ประจำงวด 8 ประจำปี 2561 พฤษภาคม 2561
- ประจำงวด 9 ประจำปี 2560 มิถุนายน 2560 - ประจำงวด 9 ประจำปี 2561 มิถุนายน 2561
- ประจำงวด 10 ประจำปี 2560 กรกฎาคม 2560 - ประจำงวด 10 ประจำปี 2561 กรกฎาคม 2561
- ประจำงวด 11 ประจำปี 2560 สิงหาคม 2560 - ประจำงวด 11 ประจำปี 2561 สิงหาคม 2561
- ประจำงวด 12 ประจำปี 2560 กันยายน 2560 - ประจำงวด 12 ประจำปี 2561 กันยายน 2561
- แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ 2561
- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำงวด 1 - 16 ประจำปี 2561
   
- ประจำงวด 1 ประจำปี 2562 ตลาคม 2561 - ประจำงวด 1 ประจำปี 2563 ตลาคม 2562
- ประจำงวด 2 ประจำปี 2562 พฤศจิกายน 2561 - ประจำงวด 2 ประจำปี 2563 พฤศจิกายน 2562
- ประจำงวด 3 ประจำปี 2562 ธันวาคม 2561 - ประจำงวด 3 ประจำปี 2563 ธันวาคม 2562
- ประจำงวด 4 ประจำปี 2562 มกราคม 2562 - ประจำงวด 4 ประจำปี 2563 มกราคม 2563
- ประจำงวด 5 ประจำปี 2562 กุมภาพันธ์ 2562 - ประจำงวด 5 ประจำปี 2563 กุมภาพันธ์ 2563
- ประจำงวด 6 ประจำปี 2562 มีนาคม 2562 - ประจำงวด 6 ประจำปี 2563 มีนาคม 2563
- ประจำงวด 7 ประจำปี 2562 เมษายน 2562 - ประจำงวด 7 ประจำปี 2563 เมษายน 2563
- ประจำงวด 8 ประจำปี 2562 พฤษภาคม 2562 - ประจำงวด 8 ประจำปี 2563 พฤษภาคม 2563
- ประจำงวด 9 ประจำปี 2562 มิถุนายน 2562 - ประจำงวด 9 ประจำปี 2562 มิถุนายน 2563
- ประจำงวด 10 ประจำปี 2562 กรกฎาคม 2562 - ประจำงวด 10 ประจำปี 2562 กรกฎาคม 2563
- ประจำงวด 11 ประจำปี 2562 สิงหาคม 2562 - ประจำงวด 11 ประจำปี 2562 สิงหาคม 2563
- ประจำงวด 12 ประจำปี 2562 กันยายน 2562 - ประจำงวด 12 ประจำปี 2562 กันยายน 2563
- บัญชีเงินฝากคลัง  
- รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 - รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563
- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำงวด 1 - 16 ประจำปี 2562 - รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำงวด 1 - 16 ประจำปี 2563
   
   
- ประจำงวด 1 ประจำปี 2564 ตลาคม 2563  
- ประจำงวด 2 ประจำปี 2564 พฤศจิกายน 2563  
- ประจำงวด 3 ประจำปี 2564 ธันวาคม 2563  
- ประจำงวด 4 ประจำปี 2564 มกราคม 2564  
- ประจำงวด 5 ประจำปี 2564 กุมภาพันธ์ 2564  
- ประจำงวด 6 ประจำปี 2564 มีนาคม 2564  
- ประจำงวด 7 ประจำปี 2564 เมษายน 2564  
- ประจำงวด 8 ประจำปี 2564 พฤษภาคม 254  
- ประจำงวด 9 ประจำปี 2564 มิถุนายน 2564  
- ประจำงวด 10 ประจำปี 2564 กรกฎาคม 2564  
- ประจำงวด 11 ประจำปี 2564 สิงหาคม 2564  
- ประจำงวด 12 ประจำปี 2564 กันยายน 2564  
   
- รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564  
- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำงวด 1 - 16 ประจำปี 2564  
footer
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
เลขที่ 290 หมู่ 8 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270
โทรศัพท์ 0-3628-1295,  โทรสาร 0-3628-3532

e-mail :thaluang.ce@ovec.moe.go.th