banner

วิจัยในชั้นเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ลำดับ ชื่อวิจัย ผู้วิจัย
1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดยวิธีการเรียนผ่านสื่อจากห้องเรียนคุณภาพ (DLIT Classroom) ของผู้เรียนสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

นางสาวอ่อนนุช  ทองพูน

2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ(เรื่องการตั้งราคาขาย) ของนักเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการสอนเรื่องการตั้งราคาขายของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งจังตระกูล

3 การแก้ปัญหานักศึกษาเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง

นางสาววิภาวี  สุวรรณรัตน์

4 การเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ รหัสวิชา 20000-1102โดยใช้ T5 Model และ google classroom

รัชนีวรรณ  ศิลป์สมบูรณ์

5 การศึกษาพฤติกรรมการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยของนักเรียนระดับ ปวช. 2 แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม

นายนนทนันท์  เวทสรากุล

6 การพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวณัฐฐาพร  อุทัยศรี

7 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาช่างกลโรงงาน

นางสาวเรณู  กองคำฟู

8 การพัฒนาทักษะการพูดด้วยแบบฝึกสนธนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล สธ.65.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

นางสาวศิริกมล  มณีฉาย

9 การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ประจา ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2565

นางสาวกฤตยาภรณ์  ต้องประสงค์

10 การส่งเสริมทักษะการเขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชท.64.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
นายอดิเรก สีสายัณห์
11 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยการอ่านเรื่องสั้นของอาชีพต่างๆ ของนักเรียนชั้นปวช.3 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
นางสาวกมลวรรณ หาญลำยวง
12 การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
นายพรหม สอนมาลี
13 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้ระบบห้องเรียน ออนไลน์ google Classroom ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
นางสาวจิดาภา มะลิเสือ
14 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการเรื่องสารละลาย
นางสาวณัฐวดี สุมโนจิตราภรณ์
15 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทยและสังคมโลก รายวิชาชีวิตกับสังคมไทย ของนักศึกษาระดับ ปวส. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

นายวิกรม จิตรัก

16 การฝึกทักษะการบริการเปลี่ยนเบรคดรัม
นายรักเกียรติ พุ่มคุ้ม
17 การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งสมุดฝึกงานในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาวิชาช่างยนต์
นายสมเกียรติ์ พันธุ์น้อย
18 การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 ชย.65.1 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชางานเครื่องยนต์เล็ก สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
นายวิษณุ ทองมา
19 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะปฏิบัติวิชางานปรับแต่งเครื่องยนต์ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขาวิชาช่างยนต์ โดยใช้ใบงานแบบมีสีสันสวยงาม
นายยุทธพล โสวัตร์
20 การแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือวัด (เวอร์เนียรคาลิปเปอร์) ในวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ ของนักศึกษาระดับ ชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์
นายภาคภูมิ ทับสีหา
21 การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือเฉพาะทางงานปรับอากาศรถยนต์ของนักศึกษาระดับ ปวช.2 สาขาวิชาช่างยนต์
นายชิตมงคล พงษ์สิงห์
22 การพัฒนาทักษะการใช้แผงอุปกรณ์นิวเมติกส์ของนักศึกษา ระดับ ปวช.2 แผนกวิชาช่างกล โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ
นายเชษฐา ส่งพุ่ม
23 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีที่ 2
นางสาวกชรัตน์ แหวนทับทิม
24 การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาไม่ส่งงานในรายวิชาการบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ สาขาวิชาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กลุ่ม บช.65.1
นางสาวปริสา เหลืองธรรมชาติ
25 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน วิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขาย ของนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
นางวทันยา พลายละหาร
26 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีบริษัทจำกัด ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

นางสาวลลิตา นาพุทธา

27 การศึกษาพฤติกรรมเรื่อง การไม่ส่งงานของนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิชา การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
นางสาวสุภาวดี ดุงเวช
28 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนการคุยโทรศัพท์ขณะเรียนของนักเรียนวิชาการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการตลาด
นางสาวเบญจวรรณ ชูมงคล
29 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัย เทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
นางสาวศิรินทร์ภรณ์ คำหนัน
30 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีการจับคู่เพื่อช่วยเพื่อนของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
นางสาวณัฐณิชา รักภูมิ
31 การใช้ข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Forms เพื่อพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ในรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวผ่องพรรณ จันทร์สมร
32 ศึกษาปัญหาการขาดความกระตือรือร้นในการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 คธ.6.1 วิชาหลักการเขียนโปรแกรม
นางสาวเมธาวี สุมโนจิตราภรณ์
33 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ
นางสาวธัณย์นิชา เชาว์เจริญวิเศษ
34 การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
นางสาวชลธร สายพุดทอง
35 สื่อการสอนวิชา เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้รหัส 30104-9007
นายเริงฤทธิ์ กิจไพบูลทวี
36 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 กลุ่มสาขางานไฟฟ้าควบคุมห้อง สฟ.65.2 โดยใช้แบบสังเกต แบบสอบถามและการนำเสนอหน้าชั้น
นายอานันท์ ธัญญานนท์
37 การสร้างนวัตกรรมสื่อการสอน วิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ รหัส 30100-0104 เรื่อง ชุดฝึกนิวแมติกส์แบบไฟฟ้า
นายมงคล ผลพุด
38 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบสื่อประสมกับกลุ่มที่ใช้วิธีการเรียนรู้แบบปกติ
นายพีรพงค์ มีแก้ว
39 การพัฒนาการเรียนการสอนโดยชุดฝึกการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า เรื่องการกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า ปีการศึกษา 2-2565
ว่าที่ร้อยตรีมนตรี คำหารพล
40 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม เรื่องการต่อใช้งานเอาต์พุตของ PLC ปีการศึกษา 2565
นายธนวัฒน์ ทรัพย์ศรีเกื้อกูล
41 ปัญหาการส่งงานล่าช้าในรายวิชาการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2
นายอภิชาติ เกษม
42 การศึกษาผลการใช้สื่อผสมในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเรื่อง การต่อวงจรเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงวิชาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 20104 - 2006 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
นายเอกชัย สร้างคำ
43 การแก้ปัญหาพฤติกรรมด้านวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองในวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารของนักเรียนระดับ ปวช.1 กลุ่ม ชฟ. 65.4
นายศุภเลิศ ฉายา
44 การศึกษาลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนะของนักเรียน ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
นายกฤษฎา โชติวงษ์
45 การพัฒนาทักษะปฏิบัติการต่อวงจรไฟฟ้า รายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ
นางภัทราภรณ์ แก้วเกษการณ์
46 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์วิชาหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยวิธีการเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP กับการเรียนการสอนแบบปกติ ปีการศึกษา 2/2565
นางสาวธัญญารัตน์ พูลทรัพย์
47 ศึกษาการมาเรียนสายของนักเรียน ระดับชั้น ชฟ.64 กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
นายภาสรรค์ แก้ววิเศษ
48

การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนช่วงต้นชั่วโมงของการเรียนการสอนเพื่อลดพฤติกรรมการเข้าเรียนล่าช้าของของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 กลุ่มเรียน ชฟ.64.4 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ในรายวิชางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

นายวัชระ ศิริวงษ์
49 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลุ่มกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน รายวิชาการควบคุมคุณภาพนักศึกษาระดับ ปวส.1 รหัส 65 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
นายสันติ ปรางแก้ว
50 ความพึงพอใจในการเรียนการสอนวิชา เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ (30111-1002)
นายวรวุฒิ ศรีมะโน
51 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชา กลศาสตร์วิศวกรรม เรื่อง แผนภาพอิสระ (free body diagram)ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2565 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
นายภาณุพงศ์ พุแค
52 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ
นายอนุชิต ทองสุข
53 การหาสาเหตุที่นักศึกษาไม่ส่งงาน วิชาเขียนแบบซ่อมบํารุง ตามระยะเวลาที่กำหนดของนักศึกษาแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1 (ชบ.65.1, ชบ.65.2) วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
นางสาวธนัชพร  วงษ์มหา
54 การพัฒนาความรู้ความจำในการเรียนวิชาการพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP ขั้นสูง โดยวิธีการทำซ้ำของนักศึกษาชั้น ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง ซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2565
นายวิศรุต ไวโสภา
55 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิด ชอบในการเรียนของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม ชท.65.1 วิทยาลัยเทคนิค ท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2/2565
นางสาวสุนิสา อยู่สินธุ์
56 การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
นางสาวขวัญชนก ทองย่น
57 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาความแข็งแรงของวัสดุ หน่วยการเรียนเรื่องความเค้นในวัสดุที่ต่อกันด้วยสลักเกลียวและหมุดย้ำของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค LT (Learning Together)
นายกิตติศักดิ์ ทองศักดิ์
58 การแก้ปัญหานักศึกษาที่มีความเสี่ยงที่จะได้เกรด ขร.ด้วยแบบบันทึกข้อตกลงการเรียน
นายฉัตรชัย สมพงศ์
59 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา มาตรวิทยาอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรฐานการสอบเทียบของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สกม.65.3 ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน
นายประเสริฐ บรรจง
60 ศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งการบ้านของนักเรียน ระดับชั้น สกม.64.2 แผนกวิชา เทคนิคการผลิต วิชา เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3 รหัสวิชา 30102 – 2103 เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัย เทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
นายชายชาญ รอสูงเนิน
61 คุณภาพของสื่อการสอนเรื่องเทคนิคการผลิตเครื่องมือตัด ระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชา เทคนิคการผลิต วิชาเทคนิคการผลิตเครื่องมือตัดรหัส 30102-2106 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
นางกาญจนา มีสุวรรณ์
62 ศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งการบ้านของนักเรียน ระดับชั้น ชก.63.3-4 แผนกวิชาเทคนิคการผลิต วิชาแม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
นายตะวัน ขุนวิเศษ
63 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
นางสาวรัตนาวดี ทองประเสริฐ
64 พฤติกรรมการแต่งชุดนักศึกษาของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
นายวิษณุ แจ้งธรรม
65 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาแม่พิมพ์พลาสติกเบื้องต้น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนกช่างกลโรงงาน โดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์และการสอนแบบปกติ
นายตะวัน สวนนฤทธิ์
66 การแก้ปัญหาการขาดทักษะในการกลึงปาดหน้าและกลึงปอก โดยใช้ชุดสอนซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด
นายพชรพล นุสพงษ์
67 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้นักศึกษาเป็นผู้มีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้น
นายจีรวัฒน์ วจีสัตย์
68 ขั้นตอนในการตรวจสอบและลำดับการถอดประกอบเครื่องจักรกลในภาคอุตสาหกรรม
นายคมสัน ปิ่นมั่้น
69 การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอน CAI เรื่องการมองภาพในงานเขียนแบบของนักเรียน ชก.65.2 ปีการศึกษา 2/2565
นางสาวเจนจิรา ผ่านสำแดง
70 รายงานการวิจัยแผนการสอน วิชาเขียนแบบเครื่องมือกล (20102-2001) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
นายประภากร เศษเพ็ง
71 การสร้างและหาประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาเขียนแบบเครื่องมือกล 1 รหัส 20102-2001 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
นางสาวกมลเนตร ดวงคันที
72 ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 ช่างอุตสาหกรรม
นายณรงค์ องอาจ
73 การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ปวช.1 ชฟ.65.3 ช่างไฟฟ้ากำลัง เรื่องการไม่ส่งงาน
นายณันฐกานต์ โมธินา
74 การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน ชั้นปวส. ปีที่ 2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วิชา30105-9001 วิชาคณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นายชาตรี เริงชัยภูมิ
75 การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเรื่องการเพิ่มทักษะในการต?อวงจรควบคุมมอเตอร์ โดยการฝึกฝนแบบทำซ้ำ
นายเมาลี กลิ่นหอม
76 การคุยกันในชั้นเรียน
นายพงษ์ศักดิ์ นิลผาย
77 การแก้ปัญหาการใช้งานเครื่องมัลติมิเตอร์ของนักเรียนระดับ ชั้น ปวช. 2 กลุ่มที่ ชก.64.1-2 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายวรากร พรมจิ๋ว
78 การพัฒนาผู้เรียนด้านสติปัญญาในรายวิชาการเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา รหัสวิชา 20128-2110 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม ชค.63.1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
นายมนูภัณฑ์ อยู่ยั่งยืน
79 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอนในรายวิชาวงจรพัลส์และดิจิทัล วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
นายศิริพงศ์ ชาลีน้อย
80 การศึกษาพฤติกรรมการเล่นโทรศัพท์ขณะเรียนของนักเรียนนักศึกษาวิชาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
นางสาววราภรณ์ ภิรมยา
81 เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 กลุ่ม สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
นายเอกราช เขียวทอง
82 การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนแผนกช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในเรื่องการไม่ส่งงาน
นายชาติชาย หัวดอน
83 การศึกษาพฤติกรรมการเรียน รายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น (20100-1004) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
นายวัชรากร อุทะดารา
84 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยการอ่านเรื่องสั้นเทศกาลสำคัญของนักเรียนชั้น ปวช.2 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
ร.ต.รัตนวิทย์ ชัยเสนา
85 การศึกษาพฤติกรรมการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ช่างเชื่อมของนักเรียนระดับ ปวช. 1 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
นางสาวพรรณธร พลเคน
86 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบขับเคลื่อนหุ่นยนต์ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สมค.65.1-2 สาขา งานเมคคาทรอนิกส์ที่เรียนวิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (30127-2103) โดยใช้วิธีการสอนแบบ Active Learning
นายโรมรัน ลาดเหลา
87 การใช้บทเรียนออนไลน์ในรายวิชานิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียน กลุ่ม ชก 63.5ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
นายนิพนธ์ ศรีเอี้ยง
88 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการใช้สื่อสาธิตเพื่อพัฒนาทักษะในรายวิชาโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์เบื้องต้นของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3
นายนิอุมมัต สันตวไมตรี
footer
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
เลขที่ 290 หมู่ 8 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270
โทรศัพท์ 0-3628-1295,  โทรสาร 0-3628-3532

e-mail : thaluang.ce@ovec.moe.go.th