ข่าวสารตำแหน่งงานว่างจากกรมการจัดหางาน
โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2564
โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2564
โควตา มหาวิทยาลัยต่าง ๆ (หลักสูตรต่อเนื่อง จบ.ปวส.ต่อ ปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2564
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์