ข่าวสารตำแหน่งงานว่างจากกรมการจัดหางาน
โควต้า เรียนดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โครงการโรงเรียนเครื่อข่าย
โควต้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
โควต้ามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
โควต้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษา
โควต้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
** โควต้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาครุศาสตร์วิศวกรรม จำนวน 1 คน (เฉพาะอิเล็กทรอนิกส์)**
โควต้า มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตไกลกังวล
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์