เมนูหลัก
หน้าหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบ
บุคลากร
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เอกสารการดำเนินโครงการ อวท.
เอกสารการทำโครงการของชมรมวิชาชีพต่าง ๆ
   
เป้าหมายที่ 1
เป้าหมายที่ 2
       1.คำชี้แจง
       2.ตัวอย่างบันทึกขออนุญาตจัดทำโครงการ
       3.ตัวอย่างบันทึกคำสั่ง
       4.ตัวอย่างคำสั่ง
       5.ตัวอย่างบันทึกขอจัดประชุม
       6.ตัวอย่างบันทึกขอเชิญประชุมและรายงานผล
       7.ตัวอย่างประชาสัมพันธ์โครงการ
       8.แบบรายงานผลการจัดทำโครงการ
       9.รูปภาพโครงการ
       10.กำหนดการ
       11.แบบสอบถาม
       12.แบบขออนุญาตใช้จ่ายเงินตามโครงการ อวท.20
       13.แบบประมาณการค่าใช้จ่าย     
       1.คำชี้แจง
       2.ตัวอย่างบันทึกขออนุญาตจัดทำโครงการ
       3.ตัวอย่างบันทึกคำสั่ง
       4.ตัวอย่างคำสั่ง
       5.ตัวอย่างบันทึกขอจัดประชุม
       6.ตัวอย่างบันทึกขอเชิญประชุมและรายงานผล
       7.ตัวอย่างประชาสัมพันธ์โครงการ
       8.แบบรายงานผลการจัดทำโครงการ
       9.รูปภาพโครงการ
       10.กำหนดการ
       11.แบบสอบถาม
       12.แบบขออนุญาตใช้จ่ายเงินตามโครงการ อวท.20
       13.แบบประมาณการค่าใช้จ่าย     
   
ตัวอย่างโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ
 
       1.คำชี้แจง
       2.ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติโครงการ
       3.ตัวอย่างบันทึกขอจัดทำโครงการ
       4.ตัวอย่างบันทึกคำสั่ง
       5.ตัวอย่างคำสั่ง
       6.ตัวอย่างเอกสารการประชุม
       7.ตัวอย่างประชาสัมพันธ์โครงการ
       8.แบบรายงานการทำโครงการ
       9.รูปภาพโครงการ
       10.แบบขออนุญาตใช้จ่ายเงินตามโครงการ อวท.20
       11.ปฏิทินการจัดทำแผนงาน
       12.ตัวอย่างบันทึกขอจัดประชุม
       13.ตัวอย่างกำหนดการ
       14.แบบสอบถาม