เมนูหลัก
หน้าหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบ
บุคลากร
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เอกสารการดำเนินโครงการ อวท.
เอกสารการทำโครงการของชมรมวิชาชีพต่าง ๆ
   
เป้าหมายที่ 1
เป้าหมายที่ 2
       1.คำชี้แจง
       2.แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติโครงการ
       3.แบบฟอร์มบันทึกคำสั่ง
       4.แบบฟอร์มคำสั่ง
       5.แบบฟอร์มบันทึกขอจัดประชุม
       6.แบบฟอร์มบันทึกเชิญประชุมและรายงานผลการประชุม
       7.แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์โครงการ
       8.แบบฟอร์มรายงานผลการจัดทำโครงการ
       9.แบบฟอร์มรูปภาพโครงการ
       10.แบบฟอร์มกำหนดการ
       11.แบบฟอร์มแบบสอบถาม
       12.แบบฟอร์มขออนุญาตใช้จ่ายเงินตามโครงการ อวท.20
       13.แบบฟอร์มรายการแนบท้าย
      
 
    

       1.คำชี้แจง
       2.แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติโครงการ
       3.แบบฟอร์มบันทึกคำสั่ง
       4.แบบฟอร์มคำสั่ง
       5.แบบฟอร์มบันทึกขอจัดประชุม
       6.แบบฟอร์มบันทึกเชิญประชุมและรายงานผลการประชุม
       7.แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์โครงการ
       8.แบบฟอร์มรายงานผลการจัดทำโครงการ
       9.แบบฟอร์มรูปภาพโครงการ
       10.แบบฟอร์มกำหนดการ
       11.แบบฟอร์มแบบสอบถาม
       12.แบบฟอร์มขออนุญาตใช้จ่ายเงินตามโครงการ อวท.20
       13.แบบฟอร์มรายการแนบท้าย