เมนูหลัก
หน้าหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบ
บุคลากร
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เอกสารการดำเนินโครงการ อวท.
เอกสารการทำโครงการของชมรมวิชาชีพต่าง ๆ
   
เป้าหมายที่ 1
เป้าหมายที่ 2
       1.คำชี้แจง
       2.ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติโครงการ
       3.ตัวอย่างบันทึกขอจัดทำโครงการ
       4.ตัวอย่างบันทึกคำสั่ง
       5.ตัวอย่างคำสั่ง
       6.ตัวอย่างบันทึกขอจัดประชุม
       7.ตัวอย่างเอกสารการประชุม
       8.ตัวอย่างประชาสัมพันธ์โครงการ
       9.แบบรายงานผลการจัดทำโครงการ
       10.รูปภาพโครงการ
       11.ปฏิทินการจัดทำแผนงาน
       12.กำหนดการ
       13.แบบสอบถาม
       14.แบบขออนุญาตใช้จ่ายเงินตามโครงการ อวท.20
       15.รายการแนบท้าย
    
       1.คำชี้แจง
       2.ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติโครงการ
       3.ตัวอย่างบันทึกขอจัดทำโครงการ
       4.ตัวอย่างบันทึกคำสั่ง
       5.ตัวอย่างคำสั่ง
       6.ตัวอย่างบันทึกขอจัดประชุม
       7.ตัวอย่างเอกสารการประชุม
       8.ตัวอย่างประชาสัมพันธ์โครงการ
       9.แบบรายงานผลการจัดทำโครงการ
       10.รูปภาพโครงการ
       11.ปฏิทินการจัดทำแผนงาน
       12.กำหนดการ
       13.แบบสอบถาม
       14.แบบขออนุญาตใช้จ่ายเงินตามโครงการ อวท.20
       15.รายการแนบท้าย
   
ตัวอย่างโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ
 
       1.คำชี้แจง
       2.ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติโครงการ
       3.ตัวอย่างบันทึกขอจัดทำโครงการ
       4.ตัวอย่างบันทึกคำสั่ง
       5.ตัวอย่างคำสั่ง
       6.ตัวอย่างเอกสารการประชุม
       7.ตัวอย่างประชาสัมพันธ์โครงการ
       8.แบบรายงานการทำโครงการ
       9.รูปภาพโครงการ
       10.แบบขออนุญาตใช้จ่ายเงินตามโครงการ อวท.20
       11.ปฏิทินการจัดทำแผนงาน
       12.ตัวอย่างบันทึกขอจัดประชุม
       13.ตัวอย่างกำหนดการ
       14.แบบสอบถาม