เมนูหลัก
หน้าหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบ
บุคลากร
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เอกสารการดำเนินโครงการ อวท.
บุคลากร

 


นางสาวเบญจวรรณ ชูมงคล
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา


นายอดิเรก สีสายัณห์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางรัชนีวรรณ ศิลป์สมบูรณ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายซานาดู หว่านพืช
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายตะวัน ขุนวิเศษ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

น.ส.กาญจนา รักพวง
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา


น.ส.วิชญ์ชยาพา ผดุงพัฒน์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา


น.ส.อุทุมพร ทิพย์เทียม
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา