เมนูหลัก
หน้าหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบ
บุคลากร
ปฏิทินปฏิบัติงาน
บุคลากร


นายธวัชชัย   ไชยตะมาตย์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา


นายมงคล   ผลพุต
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา


นายสุทธิ  ช่วงชัย
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา


นายสุภัชชา เครื่องเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา


นายโรมรัน  ลาดเหลา
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา


นายชานนท์   ศรจันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา


นายวชิระ   วิงวอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา


นางบุษบา   ภูริคัมภีร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวเบญจวรรณ   ชูมงคล

ผู่ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายชาตรี   เริงชัยภูมิ

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

 

นายวิศาล   เพ็ชรมุณี

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

 

 

 

นายวีระศักดิ์   บุตรเถื่อน

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

 

นายรัตนชัย   กองวงศ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

 

นายฉัตรชัย   สมพงศ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

 

นางสาววรษา   เดชาวรภักดิ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

 

นายภูริดล   ภูสอดสี

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวอรอุมา   ปลื้มจิต

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

 

 

 

นางสาวลลิตา   นาพุทธา

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายวินัย   จบเจนไพร

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

 

นายภาคภูมิ   ทับสัหา

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

 

 

 

 

 

นายอดิเรก   สีสายัณห์

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

 

นายชรืนทร์   ชิตตันสกุล

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

 

 

 

นางรัชนีวรรณ   ศิลป์สมบูรณ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

 

นางสาววรรณวิภา   อากรเจริญ

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา