Untitled Document

       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ครบรอบ 40 ปี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 ณ หอประชุมอดิเรกสาร โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูศุภธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ เจ้าอาวาสวัดมะขามเรียง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายวีระพล อดิเรกสาร ประธานกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นายองอาจ  วงษ์ประยูร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี  นายวิเชียร บุญสืบวงษ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นางสาวนิรมล ทิมพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าลาน อดิตผู้บริหาร อดีตครู-อาจารย์ ศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมในพิธีในครั้งนี้
7 เมษายน  2567
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชนม์  เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร
24 มีนาคม 2567
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 จากคณะอนุกรรมการระดับเขต ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 โดยมีนายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำคณะผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลต่อคณะอนุกรรมการ
22 มีนาคม 2567
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างเชื่อมแม็กระดับ 1 นำโดยนายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ คณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ครูสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างเชื่อมแม็กระดับ 1 โดยมีนายสุดใจ วิเศษอุดม จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครราชสีมา นางสาวฐิติยาพร พรหมศรี จากวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี และนางสาวพรรณธร พลเคน ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นคณะกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ วันที่ 8 มีนาคม 2567
8 มีนาคม 2567
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการเรียนรู้เชิงฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับการทำข้อตกลงพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือทำ ActiveLearning ในระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมนึก นิลพันธุ์ นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรในการอบรม และได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
6-7 มีนาคม 2567
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการอบรม Project to Develop English Competency for Communication for teacher of Thaluang Cementhaianusorn Technical College โดยบริษัท Jas Plearn Company Limited ในวันที่ 2 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
2 มีนาคม 2567
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชนร่วมกับสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินการฝึกอบรมช่างชุมชน ตามโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา FIX IT-จิตอาสา กิจกรรมหลักที่ 4 สร้างช่างชุมชน ณ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2567 โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
27 กุมภาพันธ์ 2567
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 จากคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดสระบุรี ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีนายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำคณะผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลต่อคณะอนุกรรมการ
22 กุมภาพันธ์ 2567
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการสูตรสำเร็จสร้างยอดขายออนไลน์หลักแสน ตลาดออนไลน์ไม่ใช่ทางเลือกแต่คือทางรอด เพื่อให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์ ณ หอประชุมอดิเรกสาร ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด
19 กุมภาพันธ์ 2567
      นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เยี่ยมชมบูธสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ศาลาปันสุขด้วยพลังงานสะอาด สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงาน สิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์อุ่นน้ำยาล้างไต แบบการล้างไตทางช่องท้อง สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (HEALTH CARE) โดยมีนายโรมรัน ลาดเหลา และนายชาตรี เริงชัยภูมิ รองอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ครู และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ให้การตอนรับ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับชาติ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธาน
17 กุมภาพันธ์ 2567
17 กุมภาพันธ์ 2567
14 กุมภาพันธ์ 2567
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้รับเกียรติจาก นายชาตรี เริงชัยภูมิ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
8 กุมภาพันธ์ 2567
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดยนายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยนายขุนทอง แสนวิเศษ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นผู้แทนมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 และได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารเทศบาลตำบทท่าลาน นำโดยนางสาวนิรมล ทิมพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าลาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีนี้ด้วย
8 กุมภาพันธ์ 2567
      คณะวิชาพาณิชยกรรม วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์   ประกอบด้วยสาขาวิชาการบัญชี การตลาด และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดงาน Business Fun Fair ประจำปีการศึกษา 2566 ในธีมภาพยนต์ (THEARTER) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โดมอเนกประสงค์ วีระพล อดิเรกสาร โดยได้รับเกียรติจากนายเฉลิมชนม์  เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารและบุคลากร เทศบาลตำบลท่าลาน นำโดย นางสาวนิรมล ทิมพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าลาน ร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ด้วย
1 กุมภาพันธ์ 2567
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 22 มกราคม 2567 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับความเมตตา จากพระครูศุภธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ เจ้าอาวาสวัดมะขามเรียง เป็นประธานมอบเกียรติบัตร
22 มกราคม 2567
20-21 มกราคม 2567
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในเยาวชนคนพันธ์ R ในวันที่ 18 มกราคม 2567 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายนันทวุฒิ  ภู้มณี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
18 มกราคม 2567
16 มกราคม 2567
12-14 มกราคม 2567