Untitled Document

        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการ เฉลิมชนม์   เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธ
6 เมษายน 2564
          วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับมอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ที่  20 มีนาคม 2564
20 มีนาคม 2564
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 36/2563 ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการ เฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธี
18 มีนาคม 2564
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 18 มีนาคม 2564
18 มีนาคม 2564
       กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการเดินทางไกลและประดับแถบ 3 สี ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับเตรียมลูกเสือวิสามัญ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการนันทวุฒิ ภู้มณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธี
18 มีนาคม 2564
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563ในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการ เฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธี
16 มีนาคม 2564
        วัดมะขามเรียง ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินการจัดสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2563 ในวันที่ 5 มีนาคม 2564
5 มีนาคม 2564
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2564
22-25 กุมภาพันธ์ 2564
                  
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในเยาวชนคนพันธุ์ R ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการ เฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
11 กุมภาพันธ์ 2564