Untitled Document

    วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี จัดโครงการส่งเสริมการมีงานทำอย่างยั่งยืน ในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ 19 ธันวาคม 2557
   วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดย นายเรวัช  ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เข้าร่วมพิธีมอบทุนนักเรียน ทุนครูศึกษาต่อปริญญาโท และทุนสนับสนุนสถานศึกษา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 จากมูลนิธิเอสซีจี โดยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี และนายศิระ  ศรีศุกรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด เป็นตัวแทนมอบทุนจากมูลนิธิเอสซีจี ในการนี้ นักศึกษา และวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ได้รับทุนนักเรียน และทุนสนับสนุนสถานศึกษาด้วย 16 ธันวาคม 2557
     วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับการประเมินหน่วยลูกเสือวิสามัญ หน่วยวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 12 ธันวาคม 2557
     วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี สาขาบ้านหมอ จัดโครงการอบรมทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้กับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ภาคเรียนที่ 2/2557 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 11 ธันวาคม 2557
     วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนโครงการกิจกรรมของ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หน่วยวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา สมาชิก อวท. หน่วยวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 11 ธันวาคม 2557
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2557 ระดับจังหวัด ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 9 ธันวาคม 2557
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการ "ทำดีเพื่อพ่อ" ปลูกป่าวันรักต้นไม้แห่งชาติ และ Big Cleaning Day ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 นำโดย ผอ.เรวัช  ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 4 ธันวาคม 2557
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีตักบาตรเข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา  5 ธันวามหาราช ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 นำโดย ผอ.เรวัช  ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 4 ธันวาคม 2557
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมจัดงานอาชีวศึกษา ทวิภาคีไทย (Exhibition of thai dual vocational education) ณ Hall 7-8 เมืองทองธานี ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 โดยได้รับผิดชอบในส่วนของประวัติความเป็นมาของอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในฐานะที่เป็นวิทยาลัยฯ แห่งแรกที่จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาค 27-28 พฤศจิกายน 2557
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2557 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด และคณะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย และจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 27 พฤศจิกายน 2557
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการประชุมสัมมนาแนวทางในการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อให้มีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีไทย ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรัตน์ จั่นแย้ม อดีตผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ที่ปรึกษาศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ 21 พฤศจิกายน 2557
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน มหกรรม "สุดยอดนวัตกรรม เฉลิมพระเกียรติ" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิการยน 2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรัตน์ จั่นแย้ม อดีตผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ที่ปรึกษาศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด 20 - 21 พฤศจิการยน 2557
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับการตรวจประเมินหน่วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 10 พฤศจิกายน 2557
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อศึกษาความต้องการของสถานประกอบการต่อสมรรถนะอาชีพของนักศึกษา สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ตอนที่ 1 วิจัยเชิงสำรวจความต้องการของสถานประกอบการ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2557 25 ตุลาคม 2557
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดยนายเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557 23 ตุลาคม 2557
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์จริง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 16 ตุลาคม 2557
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับการประเมินสถานศึกษาที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 10 ตุลาคม 2557
     คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการ เรวัช   ศรีแสงอ่อน เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 2 ตุลาคม 2557
    อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2557 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในวันที่ 27 กันยายน 2557 27 กันยายน 2557
     วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แผนกช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล และช่างกลโรงงาน (ทวิภาคี) ในวันที่ 20 กันยายน 2557 20 กันยายน 2557
     วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานกลึง กัด ไส ชิ้นงาน ระดับหน่วย สาขางานเครื่องมือกล และสาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายวรชัย ลิขิตายน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด 27 สิงหาคม 2557
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปี 2557 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 โดยได้รับเกึยรติจาก นายวรชัย ลิขิตายน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด 18 สิงหาคม 2557
         วิทยาลัย เทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทำพิธีถวายพระพร  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 8 สิงหาคม 2557
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีประดับแถบ 2 สี เตรียมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 7 สิงหาคม 2557
       คณะครู วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสอบแบบ Project Based Learning ในวันเสาร์ที่  26 กรกฏาคม 2557 ณ ไร่อรุณวิทย์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 26 กรกฏาคม 2557
          วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการฟังเทศน์ฟังธรรมสถานศึกษา ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ 24 กรกฎาคม 2557
            วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2557 โดยมี ผู้อำนวยการ ไสว  สีบูจันดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เป็นประธานคณะการ รองผู้อำนวยการ อุดมศักดิ์   มีสุข รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  รองประธานกรรมการ ครูสุรชัย  บุณยโสภณ กรรมการ  และครูนงนุช เดชพิทักษ์ กรรมการและเลขานุการ 23 - 25 กรกฎาคม 2557
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าลาน จัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557 ณ วัดบางขวัญ ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายวรชัย ลิขิตายน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา 10 กรกฎาคม 2557
     วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง" โดยกำหนดการอบรมเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2557 และระยะที่ 2 วันที่ 28 มิถุนายน 2557 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ 22 มิถุนายน 2557
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายวรชัย   ลิขิตายน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธ 15 พฤษภาคม 2557
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 1/2557 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557       8 พฤษภาคม 2557   
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2557 6-7 พฤษภาคม 2557
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 14 มีนาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระพล   อดิเรกสาร ประธานกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธ 14 มีนาคม 2557
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมอดิเรกสาร ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมี นายวรชัย  ลิขิตายน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธ 28 กุมภาพันธ์ 2557
      นายอนันต์   ระงับทุกข์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 พร้อมกันี้ได้เยี่ยมชมงาน Business Fun Fair Asin Fancy ประจำปีการศึกษา 2556 27 กุมภาพันธ์ 2557
      คณะวิชาพาณิชกรรม วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดงาน Business Fun Fair Asin Fancy ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อแสดงผลงาน โครงการต่าง ๆ ของนักศึกษา ชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมี นายวรชัย  ลิขิตายน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด 27 กุมภาพันธ์ 2557
     วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมี นายวรชัย  ลิขิตายน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธ 18 กุมภาพันธ์ 2557
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระพล   อดิเรกสาร ประธานกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2557
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม และเดินทางไกล ลูกเสือวิสามัญ ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2557 - 2 กุมภาพันธ์ 2557 ประจำปีการศึกษา 2556  ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 31 มกราคม 2557 - 2 กุมภาพันธ์ 2557
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันภัยยาเสพติด ในวันที่ 24 มกราคม 2557 ณ หอประชุมอดิเรกสาร โดยได้รับเกียรติจาก นายวรชัย  ลิขิตายน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด 24 มกราคม 2556
          วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดงานสานสัมพันธ์ 30 ปี เทคนิคท่าหลวงฯ ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด 18 มกราคม 2557
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556 ในวันที่ 15 มกราคม 2557 โดย ผู้อำนวยการ สมนึก  ภาศักดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา และคณะ 15 มกราคม 2557