Untitled Document

        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการอาชีวะอาสา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ให้บริการ ตรวจ ซ่อม ยานพาหนะฟรี ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
28 ธันวาคม 2560
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 20 - 28 ธันวาคม 2560 โดยทำพิธีเปิดและปิดการแข่งขันในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากนายวรชัย  ลิขิตายน นายกสมาคมครูและผู้ปกครองวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
20-28 ธันวาคม 2560
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้รับเกียรติให้เป็นสนามสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30-15.00 น.
16-17 ธันวาคม 2560
         วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ทำพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับคณะครู และนักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หน่วยวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2560 ในการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560
12 ธันวาคม 2560
        คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ต้อนรับผู้อำนวยการเฉลิมชนม์  เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร จังหวัดตราด ในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560
4 ธันวาคม 2560
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการประชุมทางวิชาการ (Open House 2018) อาชีวศึกษา ภาคกลาง ครั้งที่ 25 องค์การนักวิชาชีพในอานาคตแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 - 1 ธันวาคม 2560
27 พฤศจิกายน 2560 - 1 ธันวาคม 2560
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับภาค ภาคกลางในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 - วันที่ 1 ธันวาคม 2560
27 พฤศจิกายน 2560 - 1 ธันวาคม 2560
        คณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดยผู้อำนวยการเรวัช  ศรีแสงอ่อน ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560 จากมูลนิธิเอสซีจี บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมเครือซิเมนต์ไทยท่าหลวง ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
21 พฤศจิกายน 2560
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ในระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2560
21 พฤศจิกายน 2560
         วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
17 พฤศจิกายน 2560
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้รับเกียรติให้เป็นสนามธรรมศึกษา อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
9 พฤศจิกายน 2560
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ในระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 โดยมีการประกวดแข่งขันดังต่อไปนี้
3 พฤศจิกายน 2560
30 ตุลาคม 2560
       
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดมะขามเรียง ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560
26 ตุลาคม 2560
       
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการคุณธรรม จริยธรรม ทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 (ปฏิบัติธรรม ถือศีล 8) ระหว่างวันที่ 22-27 ตุลาคม 2560 และโครงการคุณธรรม จริยธรรม ทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 (บรรพชาสามเณร) ระหว่างวันที่ 24-30 ตุลาคม 2560 และ ณ วัดมะขามเรียง ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุร
24 ตุลาคม 2560
        คณะผู้บริหาร ครูและนักศึกษาฝึกสอน วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 23 ตุลาคม 2560
23 ตุลาคม 2560
18 ตุลาคม 2560
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดยผู้อำนวยการ เรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ส่งมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ให้กับวัดมะขามเรียง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560
17 ตุลาคม 2560
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสง (ปวส.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ เรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
17 ตุลาคม 2560
      ผู้แทนคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดยรองผู้อำนวยการ เอกชัย นาคอร่าม เข้ารับโลห์รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาอนามัยดี ประจำปี 2560 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
5 ตุลาคม 2560
       
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2560 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
20 กันยายน 2560
       
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวันชนะเลิศ กีฬาฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2560 อาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 14 "อาชีวะสามอ่าวเกมส์" ในระหว่างวันที่ 16-22 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเรวัช ศรีแสงอ่อน เป็นประธานมอบเกียรติบัตร
15 กันยายน 2560
        
14 กันยายน 2560
        
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพระบบทวิภาคี/ประชุมผู้ปกครอง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และสาชาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการ เรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับความร่วมมือจากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด บริษัท เอส.ไอ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท พี.เอส พาร์ท อินดัสตรี จำกัด บริษัท โกลด์ เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท ศรีรุ้งบรรจุภัณฑ์ จำกัด เข้าร่วมโครงการ
12 กันยายน 2560
        
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดยผู้อำนวยการ เรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมกับกาชาดจังหวัดสระบุรี ดำเนินโครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560
17 สิงหาคม 2560
       
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าลาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านครัว ดำเนินโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในพื้นที่ตำบลบ้านครัว ประจำปี 2560 โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลท่าลาน อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เข้าร่วมโครงการ
8 สิงหาคม 2560
       
7 สิงหาคม 2560
       
5 สิงหาคม 2560
       
3-4 สิงหาคม 2560
         วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นำโดย ผู้อำนวยการ เรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ
27 กรกฎาคม 2560
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับหน่วย ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ เรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด
27 กรกฎาคม 2560
       
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการลูกท่าหลวงจิตอาสา พาทำดี มีคุณธรรม แกนนำต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
15-16 กรกฎาคม 2560
     
13 กรกฎาคม 2560
7 กรกฎาคม 2560
6 กรกฎาคม 2560
    
26 มิถุนายน 2560
       
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ประจำปีพุทธศักราช 2560 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเรวัช  ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
23 มิถุนายน 2560
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) ในระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2560 - 2 กรกฎาคม 2560 ปฏิบัติงาน ณ เทศบาลตำบลบ้านหมอ และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยทำพิธีเปิดโครงการในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ โดมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านหมอ โดยได้รับเกียรติจากว่าที่เรือตรี ศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอบ้านหมอ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ กล่าวรายงาน
10 มิถุนายน 2560
    
8 มิถุนายน 2560
     
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน ขยายเครือข่ายต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 2 -4 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุณี อ.เมือง จ.สระบุรี ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1
2-4 มิถุนายน 2560
       
31 พฤษภาคม 2560
       
31 พฤษภาคม 2560
    
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ เรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์เป็นประธานในพิธี
16 พฤษภาคม 2560
15 พฤษภาคม 2560
15 พฤษภาคม 2560
    
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระพล  อดิเรกสาร ประธานกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทอยนุสรณ์ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร
9 มีนาคม 2560
    
8 มีนาคม 2560
    
10 กุมภาพันธ์ 2560
     
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 32/2559 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 นี้ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเรวัช  ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธ
8 กุมภาพันธ์ 2560
   
24 มกราคม 2560
20 มกราคม 2560
16 มกราคม 2560
       
12 มกราคม 2560