Untitled Document

         วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดสระบุรี โดยโรงพยาบาลบ้านหมอ จัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ โดมเอนกประสงค์ วีระพล  อดิเรกสาร
12 ตุลาคม 2564
         วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี และเทศบาลตำบลท่าลาน ได้ดำเนินการก่อสร้างบ้าน ให้กับ นางสาวสำรวย สุขสดม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยได้ดำเนินการก่อสร้างในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และในวันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564 นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัย นายวิศาล เพ็ชรมุณี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายนันทวุฒิ ภู้มณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนางนันทวัน อุบลวัตร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้เดินทางไปร่วมมอบบ้านให้กับ นางสาวสำรวย สุขสดม ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าลานและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี
8 กันยายน 2564
         วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยนอนุสรณ์ ดำเนินการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดวันที่ 26 มิถุนายน 2564
26 มิถุนายน 2564
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการ เฉลิมชนม์   เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธ
6 เมษายน 2564
          วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับมอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ที่  20 มีนาคม 2564
20 มีนาคม 2564
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 36/2563 ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการ เฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธี
18 มีนาคม 2564
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 18 มีนาคม 2564
18 มีนาคม 2564
       กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการเดินทางไกลและประดับแถบ 3 สี ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับเตรียมลูกเสือวิสามัญ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการนันทวุฒิ ภู้มณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธี
18 มีนาคม 2564
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563ในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการ เฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธี
16 มีนาคม 2564
        วัดมะขามเรียง ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินการจัดสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2563 ในวันที่ 5 มีนาคม 2564
5 มีนาคม 2564
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2564
22-25 กุมภาพันธ์ 2564
                  
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในเยาวชนคนพันธุ์ R ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการ เฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
11 กุมภาพันธ์ 2564