Untitled Document

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 16-18 กุมภาพันธ์ 2555
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ที่กลับจากการเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2554 ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 21 กุมภาพันธ์ 2555
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 8 มีนาคม 2555 8 มีนาคม 2555
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 11 มีนาคม 2555 โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระพล   อดิเรกสาร ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด 11 มีนาคม 2555
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  จัดโครงการอาชีวะบริการประชาชน ณ ตำบลโคกใหญ่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ในวันที่ 12 มีนาคม 2555 12 มีนาคม 2555
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดย ผอ.วรชัย   ลิขิตายน ได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษาระบบทวิภาคี กับ บริษัทไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด ในวันที่ 15 มีนาคม 2555 ณ บริษัทไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด 15 มีนาคม 2555
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์   จัดโครงการสัมมนาครูฝึก และเชิดชูเกียรติครูฝึกสถานประกอบการประจำปีการศึกษา 2554 ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 23 มีนาคม 2555
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2554 ในวันที่ศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 23 มีนาคม 2555
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้รับเกียรติให้จัดเตรียมพื้นที่เพื่อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พื้นที่จังหวัดสระบุรี โดย ร.ต.อ.ดร เฉลิม  อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้กับข้าราชการในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในวันที่ 24 มีนาคม 2555 24 มีนาคม 2555
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์   ได้ทำพิธีเปิดโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในวันที่ 27 มีนาคม 2555 27 มีนาคม 2555
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์จัดทำโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 17 -18 พฤษภาคม 2555 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ วรชัย ลิขิตายน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด 17 -18 พฤษภาคม 2555
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระพล  อดิเรกสาร ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2555 10 มิถุนายน 2555
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการวรชัย   ลิขิตายน เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 14 มิถุนายน 2555 14 มิถุนายน 2555
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี จัดอบรม และสอบ เพื่อขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2555 24 มิถุนายน 2555
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ทำพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) ประจำปี 2555 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2555 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวีระพล  อดิเรกสาร ประธานกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนในปี 2555 นี้ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้รับมอบหมายให้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนจำนวน 4 แห่งคือ เทศบาลตำบลท่าลาน เทศบาลตำบลตลาดน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ - หรเทพ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 21 กรกฎาคม 2555
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี จัดโครงการอบรมครูที่ทำหน้าที่หัวหน้างานปกครอง ครูที่ปรึกษา แนะแนว นักเรียน-นักศึกษาแกนนำในการป้องกันปัญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง และพฤติกรรมเบี่ยงเบนของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายวรชัย   ลิขิตายน  ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก พันเอกนายแพทย์พงษ์ศักดิ์   ตั้งคณา เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการนี้ 23 กรกฎาคม 2555
 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2555 ณ วัดบางขวัญ ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 โดยนายวรชัย   ลิขิตายน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธาน ถวายเทียน 31 กรกฎาคม 2555
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทำพิธีถวายพระพร  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2555 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 10 สิงหาคม 2555
          วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมวิทยาลัย โดยมีกิจกรรม แสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ การตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์ แข่งขันการคำนวณทางคณิตศาสตร์ การประกวดแฟชั่นชุดรีไซเคิล 16 สิงหาคม 2555

            วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดการแข่งขันการจัดทำบัญชี ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Smart Biz ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 ณ หอประชุม อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2555

20 สิงหาคม 2555
           วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดการประชุมมอบนโยบายแก่สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีและอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี โดยว่าที่ร้อยตรีพงษ์เพ็ชร์ พิทยาพละ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม ในวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุม อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ 21 สิงหาคม 2555
               ชมรม To Be Number One วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิกแดนซ์ "ต้านภัยยาเสพติด" ในวันที่ 22 สิงหาคม 2555 โดยได้รับเกียรติจาก นายวรชัย ลิขิตายน ผู้อำนวยการเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานเปิดงาน 22 สิงหาคม 2555

               วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ส่งมอบบ้านลอยน้ำให้กับบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ตามโครงการความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาต้นแบบ บ้านลอยน้ำ (Floating House) ซึ่งสนับสนุนโดยบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

ชมคลิปวิดีโอ

 
                วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์รับมอบลานจอดรถนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มูลค่า 100,000  บาท จากมูลนิธิ SCG และความร่วมมือจากพนักงาน SCG  
                 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  จัดพิธีส่งมอบบ้านพึ่ง(ภา)ยามยาก ซึ่งก่อสร้างโดยวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ และพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ บ้านโก่งธนู  ต.โก่งธนู  อ.เมือง จ.ลพบุรี ในวันที่ 6 กันยายน 2555 6 กันยายน 2555
                 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดย ผอ.วรชัย ลิขิตายน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช ณ อำเภอบ้านหมอ จ.สระบุรี ในวันที่ 23 ตุลาคม 255 23 ตุลาคม 255
                 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555 โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระพล   อดิเรกสาร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด 18 พฤศจิกายน 2555
                  วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ปีการศึกษา 2555 ในระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ 3-4 ธันวาคม 2555
                  วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์จัดพิธีตักบาตรเข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา  5 ธันวามหาราช ในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 นำโดย ผอ.วรชัย  ลิขิตายน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 4 ธันวาคม 2555
                  วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมพิธีถวายพระพรถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา  ธันวามหาราชในช่วงเช้าของวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี และร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา  5 ธันวามหาราช ณ ลานหน้าอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ซึ่งจัดโดยอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี และ ณ ลานอเนกประสงค์ เชิงสะพาน ชลประทาน 12 ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลท่าลาน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุร 5 ธันวาคม 2555
          วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เปิดโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" เทศกาลปีใหม่ 2556 โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.วรชัย ลิขิตายน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ปั้มน้ำมัน สามชาย ปิโตรเลียม ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี ในวันที่ 27 ธันวาคม 2555 27 ธันวาคม 2555