Untitled Document

       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 31/2558 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
25 กุมภาพันธ์ 2559
       นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET) ในระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์สอบ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
20-21 กุมภาพันธ์ 2559
               วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเรวัช   ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธ
16 กุมภาพันธ์ 2559
        คณะวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ประกอบด้วย สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการตลาด จัดงาน Business Fancy 2015 Open House ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อเป็นการจัดแสดงผลงาน โครงการต่าง ๆ ของนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ เรวัช ศรีแสงอ่อน เป็นประธานในพิธีเปิด
9 กุมภาพันธ์ 2559
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยชมรม To Be Number One วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการแอโรบิคแดนซ์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 3 ในวันที่ 26 มกราคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ เรวัช  ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด
26 มกราคม 2559
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 21 มกราคม 2559
21 มกราคม 2559
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  ร่วมงานวันครู ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร   พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์   วงษ์สมบัติ อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบรางวัลให้กับบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ในการนี้ด้วย
16 มกราคม 2559
         วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน" ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนางานประจำโดยใช้กระบวนการวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน" ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.แมนฤทธิ์ บุญเย็น เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ และ ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเรวัช   ศรีแสงอ่อน เป็นประธานในพิธีเปิด
9-10 มกราคม 2559
          วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการตลาดนัดท่าหลวงฯ เพื่อส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน ในวันที่ 7 มกราคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการ เอกชัย นาคอร่าม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  เป็นประธานในพิธีเปิด
7 มกราคม 2559
         วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558
24 ธันวาคม 2558
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2558 ในระดับจังหวัด ในวันที่ 21 ธันวาคม 2558
21 ธันวาคม 2558
            วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายเกียรติศักดิ์ เศวตรุ่งเรือง และนายวันเฉลิม เฉลิมพงษ์   นักศึกษาชั้น ปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะการออกแบบ Web Page ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
21 ธันวาคม 2558
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายเมธี   กุหลาบ  นักศึกษาชั้น ปวช.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทดนตรีไทย ระนาดเอก ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
21 ธันวาคม 2558
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ ทีม อวด-ดี ณ ท่าหลวง ที่ได้รับรางวัลจากการผลิตหนังสั้นเรื่อง สุดยอดช่างน็อต เข้าประกวดในโครงการ อวด-ดี อาชีวะ โดยทีม อวด-ดี ณ ท่าหลวง ได้รับรางวัลจำนวน 3 รางวัลคือ
            1. รางวัลชนะเลิศ สุดยอดผลงาน อวด-ดี อาชีวะ
            2. รางวัลยอดเยี่ยมด้านเนื้อหา หัวข้อคนช่างสร้างชาติ
            3. รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

รายชื่อสมาชิกทีม อวด-ดี ณ ท่าหลวง
            นางสาวนภาวรรณ      มีศิลป์            นักศึกษาชั้น ปวส.1        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
            นางสาววัชรินทร์       พรมสอน          นักศึกษาชั้น ปวส.1        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
            นางสาวณัฐริกา         สุดตา            นักศึกษาชั้น ปวส.1        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
            นายสราวุฒิ             แสนงาม         นักศึกษาชั้น ปวส.1         สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
            นายณรงค์ฤทธิ์         แตงดี            นักศึกษาชั้น ปวส.1        สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
            นายกรณ์พงศ์           พงษ์ศักดิ์ชาติ    นักศึกษาชั้น ปวส.1        สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
            นายอิทธิพล            ขอมเมืองปัก     นักศึกษาชั้น ปวส.1        สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
9 ธันวาคม 2558
5 ธันวาคม 2558
           วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีตักบาตรเข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา  5 ธันวามหาราช ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 นำโดย ผอ.เรวัช  ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
4 ธันวาคม 2558
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับการประเมินหน่วยลูกเสือวิสามัญ หน่วยวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
26 พฤศจิกายน 2558
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน  ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2558 - 2559 ในระหว่างวันที่ 19 -20 พฤศจิกายน 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ เรวัช   ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
19-20 พฤศจิกายน 2558
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 7-29 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 7 ศูนย์ คือ 1.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง 2.เทศบาลตำบลดอนพุด 3.เทศบาลตำบลพุกร่าง 4.เทศบาลตำบลสร่างโศก 5.เทศบาลตำบลหนองบัว 6.เทศบาลตำบลท่าลาน 7.เทศบาลตำบลดอนพุด
7 พฤศจิกายน 2558
     วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมกับสำนังานขนส่งจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอบ้านหมอ จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยมีใบอนุญาตขับรถ เฉลิมพระเกียรติองค์ราชันย์ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายเอกชัย  นาคอร่าม    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
7 พฤศจิกายน 2558
    วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีเปิดโครงการโรงเรียนสีขาว รักษาศีล 5 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยพระครูศุภธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ เจ้าอาวาสวัดมะขามเรียง เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายเอกชัย  นาคอร่าม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆารวาส ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
5 พฤศจิกายน 2558
     วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการ เรวัช   ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธี
19 ตุลาคม 2558
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558
15 ตุลาคม 2558
           วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ได้ร่วมจัดนิทรรศการ "เปิดโลกการศึกษา เพื่อการมีงานทำ" ในวันที่ 16 กันยายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ซึ่งจัดโดยศูนย์แนะแนวประจำสำนังานเขตพื้นที่การศีกษามัธยมศึกษา เขต 4
16 กันยายน 2558
      สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ระบบทวิภาคี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเรวัช   ศรีแสงอ่อน เป็นประธานในพิธ
15 กันยายน 2558
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีปิดโครงการโรงเรียนสีขาว รักษาศีล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ปีการศึกษา 2558 โดยพระครูศุภธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ
เจ้าอาวาสวัดมะขามเรียง เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายเรวัช   ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆารวาส ในวันที่ 10 กันยายน 2558
10 กันยายน 2558
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดย ผู้อำนวยการเรวัช  ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำโดย รศ.ดร.ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ ในโอกาสที่เข้ามาศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในวันที่ 9 กันยายน 2558
9 กันยายน 2558
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสถานศึกษา RMS 2012 ให้กับผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ ในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการเรวัช   ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
22-23 สิงหาคม 2558
              วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานกลึง กัด ไส ชิ้นงาน ระดับหน่วย สาขางานเครื่องมือกล และสาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ แผนกช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ เรวัช    ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบเกียรติบัตร กับผู้เข้าแข่งขัน
20 สิงหาคม 2558
     วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกและเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยผู้อำนวยการเรวัช  ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นผู้ลงนามความร่วมมือ กับ ตัวแทนสถานประกอบการ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 3 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ
19 สิงหาคม 2558
       แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 โดยในงาน มีการให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมเล่นเกม และการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการเรวัช  ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
18 สิงหาคม 2558
   วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดย ผู้อำนวยการเรวัช  ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำครู และนักศึกษา แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง เข้าอบรมใน "โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA" โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โดยเป็นการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า การแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้า ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558
17 สิงหาคม 2558
        วิทยาลัย เทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทำพิธีถวายพระพร  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558
11 สิงหาคม 2558
    วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยผู้อำนวยการเรวัช ศรีแสงอ่อน รับมอบศาลาพักผู้โดยสาร จากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด มูลค่า 100,000 บาท ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558
7 สิงหาคม 2558
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมกับสำนังานขนส่งจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอบ้านหมอ จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยมีใบอนุญาตขับรถ เฉลิมพระเกียรติองค์ราชินี ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
7-8 สิงหาคม 2558
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดยผู้อำนวยการ เรวัช  ศรีแสงอ่อน เข้ารับโลห์เชิดชูเกียรติองค์กรความร่วมมือ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาอาชีวศึกษาไทย ปีที่ 2" ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้รับเกียรติจากฯพณฯพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ
4 สิงหาคม 2558
        วิทยาลัย เทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าลาน จัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558 ณ วัดบางขวัญ ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจาก นายเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา
29 กรกฎาคม 2558
    วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดสร้างศาลาประดิษฐานองค์พระพุทธรูปประจำวิทยาลัยฯ และบูรณะฐานองค์พระวิษณุกรรม เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้เคารพบูชาในช่วงทำกิจกรรมหน้าเสาธง ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับความเมตตาจาก พระครูศุภธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดมะขามเรียง เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี และประธานฝ่ายฆารวาส ได้รับเกียรติจากนายเรวัช   ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ
9 กรกฎาคม 2558
   วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558
11 มิถุนายน 2558
     วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ปี 2558 โดยคณะกรรมการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าประเมิน ในวัน 8 มิถุนายน 2558
8 มิถุนายน 2558
     วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ เรวัช  ศรีแสงอ่อน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
7 มิถุนายน 2558
     วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าลาน ออกหน่วยบริการประชาชน บริเวณลานเอนกประสงค์ เชิงสะพานชลประทาน 12 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
14 พฤษภาคม 2558
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์จริง ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจาก นายเรวัช  ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด
15 พฤษภาคม 2558
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558
14-15 พฤษภาคม 2558
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการ มูลนิธิวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 3 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยมีนายพรหมสวัสดิ์  ทิพย์คงคา ประธานมูลนิธิ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานการประชุม
13 มีนาคม 2558
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการประชุมสัมมนา การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล และช่างกลโรงงาน(ทวิภาคี) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ
12 มีนาคม 2558
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการประชุมสัมมนา แนวทางการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับดีเยี่ยม เยอรมัน - ไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้วิทยากรจากหอการค้าเยอรมัน - ไทย
12 มีนาคม 2558
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมอดิเรกสาร โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระพล อดิเรกสาร ประธานกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธี
12 มีนาคม 2558
     วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการจริง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ
17 กุมภาพันธ์ 2558
     วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับมอบตัวนักศึกษาโควตานักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
15 กุมภาพันธ์ 2558
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ
13 กุมภาพันธ์ 255
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "ผู้ว่าฯ ผู้การทหาร ผู้การตำรวจ พานักเรียนเยี่ยมเรือนจำ" จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
11 กุมภาพันธ์ 2558
     วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำคณะกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายลูกเสืออิทธิณัฐ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2558
6-8 กุมภาพันธ์ 2558
    คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดงาน Business Funfair 2014 ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อแสดงผลงาน โครงการต่าง ๆ ของนักศึกษา ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ เรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธ
     วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเข้าสู่การทำงานสายอาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2/2557 ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณจักรกฤษ บุญพันธ์ เจ้าหน้าที่บุคคล ส่วนการบุคคล บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้
4-6 กุมภาพันธ์ 2558

     วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพผู้เรียน และบุคลากรสู่สถานประกอบการ และประชาคมอาเซียน โดยวิทยากรจากสมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 3 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

4-6 กุมภาพันธ์ 2558
    วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2558 โดยทำพิธีเปิด และปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ในวันที่ 30 มกราคม 2558 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายวีระพล  อดิเรกสาร ประธานกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธี
26 - 30 มกราคม 2558
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับการตรวจประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 21 มกราคม 2558
21 มกราคม 2558
       คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมงานวันครู ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมรวมใจ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ในวันที่ 16 มกราคม 2558
16 มกราคม 2558
    วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดสระบุรี ดำเนินโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ หอประชุมอดิเรกสาร
15 มกราคม 2558
    วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าลาน จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 โดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมแจกของขวัญ และซุ้มคอมพิวเตอร์ และในงานนี้ชมรม b-boy วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ร่วมแสดงบนเวทีกลางด้วย
10 มกราคม 2558