Untitled Document

        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา โควตา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561
21 ธันวาคม 2561
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมกับบริษัท SCG และ สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย (Asia Transportation Research Society) หรือ ATRANS ดำเนินโครงการเทคนิคท่าหลวงมุ่งสู่ความปลอดภัย ให้อุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์เป็นศูนย์ ในระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2561 โดยมีกิจกรรม Road Safety on Campus Day ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561
20 ธันวาคม 2561
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561
18 ธันวาคม 2561
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมกับสำนักงานกาชาดจังหวัดสระบุรี ดำเนินโครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561
17 ธันวาคม 2561
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับการประเมินหน่วยลูกเสือวิสามัญ หน่วยวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561
13 ธันวาคม 2561
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เศรฐกิจเชิงนิเวศน์ และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ซึ่งดำเนินการโดย สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ เฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
7 ธันวาคม 2561
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561
4 ธันวาคม 2561
         วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
21 พฤศจิกายน 2561
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงานอย่างมืออาชีพ "เขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน" ให้กับนักเรียน นักศึกษาชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 นี้ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
15 พฤศจิกายน 2561
23 ตุลาคม 2561
13 ตุลาคม 2561
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมอดิเรกสาร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ เฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
2 ตุลาคม 2561
       
6 กันยายน 2561
       
6 กันยายน 2561
       
        สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ "ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์" ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
6 กันยายน 2561
       
30 สิงหาคม 2561
30 สิงหาคม 2561

        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดการการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

30 สิงหาคม 2561
27 สิงหาคม 2561
24 สิงหาคม 2561
21 สิงหาคม 2561
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศ ยุค 4.0 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ เฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
17 สิงหาคม 2561
17 สิงหาคม 2561
       
14-15 สิงหาคม 2561
        คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ในวัน 12 สิงหาคม 2561 ณ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุร
12 สิงหาคม 2561
12 สิงหาคม 2561
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดยผู้อำนวยการ เฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
10 สิงหาคม 2561
      คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดยผู้อำนวยการเฉลิมชนม์   เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมขบวนเทียนพระราชทาน ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี ในงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ ประจำปี 2561 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
26 กรกฎาคม 2561
        คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดยผู้อำนวยการเฉลิมชนม์   เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าลานถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดบางขวัญ ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
26 กรกฎาคม 2561
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นำโดย ผู้อำนวยการเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ
26 กรกฎาคม 2561
       
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ดำเนินโครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่  25 กรกฎาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
25 กรกฎาคม 2561
        คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดยผู้อำนวยการเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ร่วมประเพณีหล่อเทียน เพื่อใช้ในการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 ณ โดมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าลาน ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
20 กรกฎาคม 2561
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Profressional Learning Community : PLC)
การประเมินตนเองและการจัดทำงแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan : ID Plan) การใช้งานระบบบันทึกประวัติการปฏิบัตงานของข้าราชการครู (Logbook Teacher) ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมอดิเรกสาร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการมงคล วานิกร อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นวิทยากร
14 กรกฎาคม 2561
         วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2-3 และ ปวส.3 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายวรชัย ลิขิตายน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ กล่าวรายงาน
24 มิถุนายน 2561
14 มิถุนายน 2561
       
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 1/2561 ในระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
15 พฤษภาคม 2561
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระพล อดิเรกสาร ประธานกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
11 พฤษภาคม 2561
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
10-11 พฤษภาคม 2561
        คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดยผู้อำนวยการ เฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่จาก วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน การดำเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในวันที่ 22 มีนาคม 2561
22 มีนาคม 2561
        คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดยผู้อำนวยการ เฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่จาก วิทยาลัยการอาชีพปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ในวันที่ 15 มีนาคม 2561
15 มีนาคม 2561
       
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีเปิดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาทักษะวิชาพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ในวันที่ 11 มีนาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากว่าที่เรือตรี ศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอบ้านหมอ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ กล่าวรายงาน สำหรับปีงบประมาณนี้วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เทศบาลตำบลตลาดน้อย และเทศบาลตำบลท่าลาน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
11 มีนาคม 2561
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเฉลิมชนม์  เวทสรากุล  ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทอยนุสรณ์ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร
8 มีนาคม 2561
       
20 กุมภาพันธ์ 2561
       
9-11 กุมภาพันธ์ 2561
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 33/2560 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธี
8 กุมภาพันธ์ 2561
        สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการตลาด ดำเนินโครงการ Business Fun Fair 2017 สาวเก๋ หนุ่มเท่ห์ เพื่อแสดงผลงานในรายวิชา โครงการ โครงงาน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 31 มกราคม 2561
31 มกราคม 2561
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพและคัดกรองสารเสพติด สำหรับนักศึกษาที่กลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 30 มกราคม 2561
30 มกราคม 2561
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา โควตา เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 26 มกราคม 2561
26 มกราคม 2561
        ชมรม To Be Number 1 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดกิจกรรมแอโรบิคแดนซ์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 5 ในวันที่ 25 มกราคม 2561
25 มกราคม 2561
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ในวันที่ 25 มกราคม 2561 บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง
25 มกราคม 2561
        คณะผู้บริหาร และครู วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมงานวันครู ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ณ อาคารประมณฑ์ผลาสิน ศูนย์การทหารม้า (ค่าอดิศร) จังหวัดสระบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี
16 มกราคม 2561
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เพื่อศึกษาดูงาน การดำเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในวันที่ 11 มกราคม 2561
11 มกราคม 2561