Untitled Document

        วัดมะขามเรียง ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินการจัดสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพ และคัดกรองสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมอดิเรกสาร
20 พฤศจิกายน 2562
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ในระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ เฉลิมชนม์  เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
14-15 พฤศจิกายน 2562
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
13 พฤศจิกายน 2562
        คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ปีพุทธศักราช 2562 ในช่วงเช้า และร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในช่วงค่ำ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562
23 ตุลาคม 2562
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดำเนินโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ระดับดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562
16 ตุลาคม 2562
        คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในช่วงเช้า และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในช่วงค่ำ ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
13 ตุลาคม 2562
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดำเนินโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 3 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ เฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
25 กันยายน 2562
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ เฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
24 กันยายน 2562
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือ กับผู้แทนบริษัทต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และมอบโล่ห์ และใบประกาศเกียรติคุณแก่บริษัทที่ทำความร่วมมือ ในวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 3 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการเฉลิมชนม์   เวทสรากุล เป็นตัวแทนวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ลงนามความร่วมมือ
9 กันยายน 2562
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีมุทิตาจิตแด่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562 นี้ จำนวน 3 ท่าน คือ ดร.แมนฤทธิ์   บุญเย็น ครูประจำสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ครูสุทธิ  ช่วงชัย ครูประจำสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และ คุณพัด  มะลา พนักงานขับรถ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ เฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้ และกล่าวความรู้สึก
6 กันยายน 2562
        องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หน่วยวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ เฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
5 กันยายน 2562
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยชมรม To be number one ดำเนินโครงการแอโรบิคแดนซ์ To be number one ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 6 ในวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ เฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
4 กันยายน 2562
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ในระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ เฉลิมชนม์  เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และปิดการแข่งขัน
30 สิงหาคม 2562
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และโรงพยาบาลพระพุทธบาท ดำเนินโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ โดมเอนกประสงค์ วีระพล อดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ซึ่งมีผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก
14 สิงหาคม 2562
        คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปีพุทศักราช 2562 ทรงพระชนมายุ 87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุร
12 สิงหาคม 2562
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง ปีพุทศักราช 2562 ทรงพระชนมายุ 87 พรรษา ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โดมเอนกประสงค์ วีระพล อดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเฉลิมชนม์ เวทสรากุล เป็นประธานในพิธี
9 สิงหาคม 2562
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
6 สิงหาคม 2562
                 

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยชมรมวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ จัดการประกวดร้องเพลง ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ โดมเอนกประสงค์ วีระพล อดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเฉลิมชนม์ เวทสรากุล มอบรางวัล และเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าประกวดในครั้งนี้ด้วย

1 สิงหาคม 2562
      
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นำโดย ผู้อำนวยการเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
26 กรกฎาคม 2562
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการพระธรรมฑูต ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับความเมตตาจากคณะพระธรรมฑูต อำเภอบ้านหมอ บรรยายธรรมในครั้งน
23 กรกฎาคม 2562

       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดอบรมหลักสูตร Business Online and E-commerce ตามโครงการฝึกอบรมครูของสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ และสถาบันเทคโนโลยีกัมปงเชอเตียล ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใหกับคณtครูผู้สอนจากราชอาณาจักรกัมพูชา และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2562

22 กรกฎาคม 2562
     
        คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดยผู้อำนวยการเฉลิมชนม์   เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมขบวนเทียนพระราชทาน ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี ในงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ ประจำปี 2562 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
15 กรกฎาคม 2562
        
        คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดยผู้อำนวยการเฉลิมชนม์   เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าลานถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดบางขวัญ ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
15 กรกฎาคม 2562
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญที่กำหนดคือ "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด" เพื่อเป็นการรวมพลังแก้ไข เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
26 มิถุนายน 2562
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ เฉลิมชนม์   เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธี
20 มิถุนายน 2562
         วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระพล  อดิเรกสาร ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด
9 มิถุนายน 2562
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีประดับแถบ 2 สี ให้กับเตรียมลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ โดมเอนกประสงค์ วีระพล  อดิเรกสาร
6 มิถุนายน 2562
        คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562
3 มิถุนายน 2562
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการขยายผลการใช้ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ ให้กับวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 3 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
14 พฤษภาคม 2562
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน - นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธี
9 พฤษภาคม 2562
       
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้รับการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรประจำ" รุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
9 พฤษภาคม 2562
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธ
8-9 พฤษภาคม 2562
      
5 พฤษภาคม 2562
        
คณะศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เพื่อหาแนวทางในการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 โดยคณะศิษย์เก่าขอให้วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดทำระบบจัดเก็บฐานข้อมูลศิษย์เก่า และเป็นศูนย์กลางการประสานงานเพื่อจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าต่อไป
27 เมษายน 2562
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ เฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
11 เมษายน 2562
       
19 มีนาคม 2562
       
16 มีนาคม 2562
       
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระพล  อดิเรกสาร ประธานกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร
10 มีนาคม 2562
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีเปิดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 ณ โดมเอนกประสงค์ชุมชนตลาดใหม่ท่าลาน โดยได้รับเกียรติจาก นายรณรงค์ เทพรักษ์   นายอำเภอบ้านหมอ เป็นประธานในพิธีเปิด
9 มีนาคม 2562
       
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 34/2561 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด
21 กุมภาพันธ์ 2562
       
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
20 กุมภาพันธ์ 2562
       
15-17 กุมภาพันธ์ 2562
       
คณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วยสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการตลาด จัดงาน Business Fun Fair "Sport Cheer 2018" ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อแสดงผลงาน โครงงาน โครงการต่าง ๆ ของนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
12 กุมภาพันธ์ 2562
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นสนามสอบ ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET) ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
26-27 มกราคม 2562
        คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เข้ารับรางวัล และร่วมพิธีในงานวันครู ประจำปี 2562 ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
16 มกราคม 2562
         วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 มกราคม 2562
14 มกราคม 2562
       
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายวรชัย  ลิขิตายน นายกสมาคมครูและผู้ปกครอง วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเฉลิมชนม์   เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน
10-11 มกราคม 2562