Untitled Document

23 ธันวาคม 2566
16 ธันวาคม 2566
15 ธันวาคม 2566
           วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2566 นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าช่วยเหลือมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ 36/2 หมู่4 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270 ได้ประสบเหตุไฟไหม้ที่อยู่อาศัยเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร ในบริเวณชุมชนมหาโลกเมื่อคืนวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 22:00 น.
14 ธันวาคม 2566
8 ธันวาคม 2566
8 ธันวาคม 2566
        วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดยนายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา เข้าช่วยเหลือทำความสะอาดบ้านเลขที่ 36/2 หมู่4 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270 ที่ประสบเหตุอัคคีภัย เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร ในบริเวณชุมชนมหาโลกเมื่อคืนวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลาประมาณ 22:00
7 ธันวาคม 2566
7 ธันวาคม 2566
28 พฤศจิกายน 2566
        กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมอดิเรกสาร
25 พฤศจิกายน 2566
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดยนายเฉลิมชนม์  เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมหน่วยบริการประชาชน Fixit Center เคลื่อนที่ ซึ่งดำเนินงานโดยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ร่วมกับ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด กลุ่มโรงงานท่าหลวงตามโครงการชุมชนสัมพันธ์ ให้บริการประชาชน ณ โดมเอนกประสงค์ ตลาดใหม่ท่าลาน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
16 พฤศจิกายน 2566
      บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) โรงงานโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าสัมภาษณ์นักศึกษาสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์เพื่อเข้ารับการฝึกอาชีพ ตามโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 โดยนายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ให้การตอนรับ
16 พฤศจิกายน 2566
    วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าลาน และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยร่วมกันแปรแถวเป็นรูปริบบิ้น ซึ่งสัญลักษณ์ริบบิ้นสีขาวเป็นสัญลักษณ์การยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวสากล ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
16 พฤศจิกายน 2566
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสถานศึกษา RMS ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
10-11 พฤศจิกายน 2566
9 พฤศจิกายน 2566
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 (ประเมินย่อยกลุ่มที่ 3) โดยนายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 (ประเมินย่อยกลุ่มที่3) ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสักทอง วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ
7 พฤศจิกายน 2566
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การคุ้มครองเด็กในโรงเรียน" โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) โรงเรียนวัดม่วงน้อย และโรงเรียนวัดมหาโลก (มหาโลกวิทยาคาร) โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นายบรรจงศักดิ์ งามประเสริฐ รอง.ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ดร. ปิ่นทอง ใจสุทธิ ประธานเครือข่าย รร.คุ้มครองเด็กภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออก นางสาวพรพิมล ประทุมตัง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะครูโรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) คณะครูโรงเรียนวัดม่วงน้อย คณะครูโรงเรียนวัดมหาโลก (มหาโลกวิทยาคาร) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ในระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
3 พฤศจิกายน 2566
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ในระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566 ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัดสระบุรี ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โดมเอนกประสงค์ วีระพล อดิเรกสาร ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566
2 พฤศจิกายน 2566
     คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดย นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมพิธีเปิดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จังหวัดสระบุรี
2 พฤศจิกายน 2566
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด ในวันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2566 โดยนายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ให้ต้อนรับคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมสักทอง
31 ตุลาคม 2566
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสักทอง วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จำนวน 4 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก นายโรมรัน ลาดเหลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
6 ตุลาคม 2566
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมกับ บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ หลักสูตรช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 5 ตุลาคม 2566
5 ตุลาคม 2566
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยนายวิศาล เพ็ชรมุณี, นายโรมรัน ลาดเหลา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในการประกวดคลิป TikTok "นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสระบุรี" ประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย จากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี ในวันที่ 5 ตุลาคม 2566
5 ตุลาคม 2566
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเชื่อมโยงกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก และระบบฐานเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การประกันคุณภาพภายใน ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 4 ตุลาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
4 ตุลาคม 2566
       คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จังหวัดสระบุรี และร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวอนัฐศร  สงบจิต รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2566
3 ตุลาคม 2566
       คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยการอาชีพมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาววราภรณ์ ภิรมยา ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ในวันที่ 2 ตุลาคม 2566
2 ตุลาคม 2566
       คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และร่วมแสดงความยินดีกับ นางนันทวัน  อุบลวัตร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในวันที่ 2 ตุลาคม 2566
2 ตุลาคม 2566
       คณะครูสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ศึกษาดูงาน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ ว่าที่ร้อยตรี มนตรี คำหารพล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2566
2 ตุลาคม 2566
      คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดย นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมต้อนรับคณะครูจากวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ จังหวัดนครราชสีมา ในการศึกษาดูงานสาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ พร้อมร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายสุรพัฒน์ คำจันทร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในวันที่ 29 กันยายน 2566
29 กันยายน 2566
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยนายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นายนันทวุฒิ ภู้มณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน รับมอบทุนการศึกษาจากผู้แทนบริษัท ยูไนเต็ดฟิดมิลล์ จำกัด ในวันที่ 29 กันยายน 2566
29 กันยายน 2566
 
     วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 3 ท่านคือ
  1. นายรักเกียรติ พุ่มคุ้ม ครูสาขาวิชาช่างยนต์
2. นายเมาลี กลิ่นหอม ครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3. นางบรรจง ดวงฉวี เจ้าหน้าที่งานการเงิน
     พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโอกาสบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่จำนวน 6 ท่านคือ
  1. นางนันทวัน อุบลวัตร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้รับบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
2. นางสาวอนัฐศร สงบจิต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
3. นายโรมรัน ลาดเหลา ครูสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ได้รับบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
4. นายชาตรี เริงชัยภูมิ ครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
5. นางสาววราภรณ์ ภิรมยา ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้รับบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
6. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี คำหารพล ครูสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ได้รับบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
28 กันยายน 2566
       คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย นำโดยนายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในวันที่ 28 กันยายน 2566
28 กันยายน 2566
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี กับวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยนายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นผู้ลงนาม และได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมหัวหน้าหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) รวมทั้งได้ให้เกียรติมอบใบอนุญาตและป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 2 ศูนย์ คือ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และสาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ,ช่างเชื่อมแม็ก ให้กับวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในวันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสักทอง วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ
12 กันยายน 2566
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดยนางนันทวัน อุบลวัตร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านหมอ ที่ว่าการอำเภอบ้านหมอ
12 สิงหาคม 2566
11 สิงหาคม 2566
28 กรกฎาคม 2566
      คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นำโดย ผู้อำนวยการเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
27 กรกฎาคม 2566
26 กรกฎาคม 2566
       คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด นำโดยนายนันทวุฒิ ภู้มณี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองเด็กในระดับตำบลและโรงเรียน จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี ในวันอังคารชที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
25 กรกฎาคม 2566
       คณะครู พร้อมนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการเข้าสู่กระบวนการค้าประเวณีเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566 จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
21 กรกฎาคม 2566
      คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมพิธีลงนามใบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" กับ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
17 กรกฎาคม 2566
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยงานลูกเสือวิสามัญ ดำเนินโครงการขยายผลการลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายนันทวุฒิ ภู้มณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธี
13 กรกฎาคม 2566
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยงานลูกเสือวิสามัญ ดำเนินโครงการประดับแถบ 2 สี เตรียมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับเตรียมลูกเสือวิสามัญ กองวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ โดมอเนกประสงค์ วีระพล อดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายนันทวุฒิ ภู้มณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธี
6 กรกฎาคม 2566
28-29 มิถุนายน 2566
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยนายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับมอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ในเขตจังหวัดสระบุรี ในวันที่ 27 มิถุนายน 2566 โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ สามารถดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานได้จำนวน 3 สาขา คือสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ สาขาช่างเชื่อมแม็ก
27 มิถุนายน 2566
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายนันทวุฒิ  ภู้มณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธี
26 มิถุนายน 2566
23 มิถุนายน 2566
23 มิถุนายน 2566
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ในสถานศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
22-23 มิถุนายน 2566
22 มิถุนายน 2566
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2-3 และปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
11 มิถุนายน 2566
9-10 มิถุนายน 2566
       คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดยนายนันทวุฒิ ภู้มณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
3 มิถุนายน 2566
      คณะลูกเสือวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดยนายนันทวุฒิ ภู้มณี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาลูกเสือช่อสะอาด ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2) วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ ค่ายลูกเสือไร่หวานสนิท ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
2 มิถุนายน 2566
16 พฤษภาคม 2566
 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา สานสัมพันธ์บ้าน-สถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด
8-9 พฤษภาคม 2566
29 มีนาคม 2566
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยนายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ พร้อมด้วยงานความร่วมมือ และงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้ลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนระบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กับบริษัท นวโลหะ อุตสาหกรรม จำกัด ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ บริษัท นวโลหะ อุตสาหกรรม จำกัด
21 มีนาคม 2566
       คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพัฒนาระบบการคุ้มครองเด็กในระดับตำบลและโรงเรียน ดำเนินการโดย มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และเทศบาลตำบลท่าลาน ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
14 มีนาคม 2566
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชนม์   เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร
12 มีนาคม 2566
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะสำหรับครูผู้สอน ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจากนางบุษยมาศ นิ่มนวล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง เป็นวิทยากรในการอบรม
9 มีนาคม 2566
21 กุมภาพันธ์ 2566
17 กุมภาพันธ์ 2566
16-17 กุมภาพันธ์ 2566
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
14 กุมภาพันธ์ 2566
        สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาการตลาด ดำเนินโครงการ Business Fun Fair 2022 ใน Theme Future Land โดยมีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ ออกร้านจำหน่ายสินค้า และกิจกรรมการประกวดชุดแฟนซีอาชีพในฝัน ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
9 กุมภาพันธ์ 2566
27-29 มกราคม 2566
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าลาน ดำเนินโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ในวันที่ 17 มกราคม 2566 บริเวณถนนด้านหน้าวิทยาลัยฯ และบริเวณภายในวิทยาลัยฯ โดยได้รับเกียรติจากนายบุญเลิศ เนตร์ขำ นายอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด
17 มกราคม 2566