Untitled Document

       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด
16 พฤษภาคม 2566
 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา สานสัมพันธ์บ้าน-สถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด
8-9 พฤษภาคม 2566
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขต (กลุ่มจังหวัดที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 29 มีนาคม 2565
29 มีนาคม 2566
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยนายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ พร้อมด้วยงานความร่วมมือ และงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้ลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนระบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กับบริษัท นวโลหะ อุตสาหกรรม จำกัด ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ บริษัท นวโลหะ อุตสาหกรรม จำกัด
21 มีนาคม 2566
       คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพัฒนาระบบการคุ้มครองเด็กในระดับตำบลและโรงเรียน ดำเนินการโดย มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และเทศบาลตำบลท่าลาน ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
14 มีนาคม 2566
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชนม์   เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร
12 มีนาคม 2566
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะสำหรับครูผู้สอน ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจากนางบุษยมาศ นิ่มนวล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง เป็นวิทยากรในการอบรม
9 มีนาคม 2566
21 กุมภาพันธ์ 2566
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษา (ขนาดใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
17 กุมภาพันธ์ 2566
16-17 กุมภาพันธ์ 2566
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
14 กุมภาพันธ์ 2566
        สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาการตลาด ดำเนินโครงการ Business Fun Fair 2022 ใน Theme Future Land โดยมีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ ออกร้านจำหน่ายสินค้า และกิจกรรมการประกวดชุดแฟนซีอาชีพในฝัน ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
9 กุมภาพันธ์ 2566
27-29 มกราคม 2566
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าลาน ดำเนินโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ในวันที่ 17 มกราคม 2566 บริเวณถนนด้านหน้าวิทยาลัยฯ และบริเวณภายในวิทยาลัยฯ โดยได้รับเกียรติจากนายบุญเลิศ เนตร์ขำ นายอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด
17 มกราคม 2566