Untitled Document

                  
28 ธันวาคม 2563
         วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา โควตา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 ณ โดมอเนกประสงค์ วีระพล อดิเรกสาร
26 ธันวาคม 2563
          คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เข้ารับฟังการบรรยายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ โดมอเนกประสงค์ วีระพล อดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ
26 พฤศจิกายน 2563
         
          คณะผู้บริหารและครู วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เข้ารับมอบเกียรติบัตรที่ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษา "ต้นแบบ" ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับอาชีวศึกษาเขตสุภาพที่ 4 จากผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุร
25 พฤศจิกายน 2563
          คณะลูกเสือวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซเมนต์ไทยอนุสรณ์ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
25 พฤศจิกายน 2563
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสพการณ์ทักษะวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอดิเรกสาร โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
24 พฤศจิกายน 2563
       
          วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการอบรมนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาจราจร ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการ เฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
10 พฤศจิกายน 2563
         
          วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพระบบทวิภาคี/ประชุมผู้ปกครอง สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการ เฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
10 พฤศจิกายน 2563
                 
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ เฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
27 ตุลาคม 2563
         
        คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในช่วงเช้า และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในช่วงค่ำ ของวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
13 ตุลาคม 2563
      
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมกับ วัดมะขามเรียง จัดพิธีเปิดโครงการสอนธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สอบไล่ได้นักธรรม การสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูศุภธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดมะขามเรียง เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้นักธรรม
8 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
        
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยชมรม To Be Number One ดำเนินโครงการแอโรบิคแดนซ์ To Be Number One ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 7 ณ โดมเอนกประสงค์ วีระพล  อดิเรกสาร ในวันที่ 29 กันยายน 2563 โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการ เฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
29 กันยายน 2563
      
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดยผู้อำนวยการ เฉลิมชนม์   เวทสรากุล จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 ได้แก่ รองผู้อำนวยการ สราวุธ  สุดสงวน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และ ครูนัฐชวนันท์  เดชะอำไพ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563
17 กันยายน 2563
       
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษา สานสัมพันธ์บ้าน-สถานศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด
13 กันยายน 2563
       
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าลาน ดำเนินโครงการอบรมแกนนำต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563 นักเรียน นักศึกษา ลูกเสือวิสามัญ และนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ต้านภัยยาเสพติด ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
28 สิงหาคม 2563
         
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมการเรียนรู้ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และรายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจาก ครูชลอ การทวี ครูเชี่ยวชาญ อดีตครูวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ และได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบวุฒิบัตร ในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
22-23 สิงหาคม 2563
      
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ดำเนินโครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจให้กับนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 20 สิงหาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
20 สิงหาคม 2563
       
18 สิงหาคม 2563
     
        คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ในช่วงเช้า และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในช่วงค่ำ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563
12 สิงหาคม 2563
       
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายเครื่องราชสักการะ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ โดมเอนกประสงค์วีระพล อดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 โดยผู้อำนวยการเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธ
11 สิงหาคม 2563
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ทำพิธีเปิดโครงการเรียนธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ณ โดมเอนกประสงค์วีระพล  อดิเรกสาร ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
6 สิงหาคม 2563
       
6 สิงหาคม 2563
       
6 สิงหาคม 2563
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพ และคัดกรองสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563
5 สิงหาคม 2563
       
        คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ในช่วงเช้า และร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรในช่วงค่ำ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุร
28 กรกฎาคม 2563
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นำโดย ผู้อำนวยการเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ
24 กรกฎาคม 2563
         
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ ทีมหุ่นยนต์ ABU ทีมทานตะวัน วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จประกษิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
9 กุมภาพันธ์ 2563
       
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี ดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
6 กุมภาพันธ์ 2563
       
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร โครงการธรรมศึกษา และสอบนักธรรม ปีการศึกษา 2562 ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูศุภธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ เจ้าอาวาสวัดมะขามเรียง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
6 กุมภาพันธ์ 2563
        คณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วยสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการตลาด จัดงาน Business Fun Fair 2019 "ชวนกันมา ROCK" ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อแสดงผลงาน โครงงาน โครงการต่าง ๆ ของนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
5 กุมภาพันธ์ 2563
       
25-26 มกราคม 2563
17-19 มกราคม 2563