Untitled Document
| หน้าหลัก | คุณธรรมอัตลักษณ์ |ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ | mou | โครงงานคุณธรรม 2561 | โครงงานคุณธรรม 2562 |
 
โครงงานคุณธรรมปีการศึกษา 2561
ลำดับ ชื่อโครงงานคุณธรรม ประเภทโครงงานคุณธรรม คุณธรรมเป้าหมาย แผนก/งาน เอกสารโครงงาน วิดีโอ/ภาพถ่าย
1 โครงงานทั้งหมดแถวตรง นักศึกษา ความมีวินัย สาขาวิชาการตลาด
2 โครงงานสบายตา สบายใจ นักศึกษา จิตอาสา สาขาวิชาการตลาด
3 โครงงาน เช้านี้ที่เสาธง นักศึกษา ความมีวินัย สาขาวิชาการตลาด
4 โครงงานมันหายไปไหน นักศึกษา ความรับผิดชอบ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ