เข้าสู่เว็บหลัก
นักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอน
กิจกรรม
บุคลากร
ผลงานวิชาการ
ติดต่อเรา
แผนกไฟฟ้ากำลัง
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
แผนกเทคนิคการผลิต
แผนกโลหะการ
แผนกซ่อมบำรุง
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกสามัญ
แผนกบริหารธุรกิจ
แผนกยานยนต์
แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
แผนกเมคคาทรอนิกส์
 
หมายเลขโทรศัพท์ภายในวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์
ส่วน/งาน
หมายเหตุ
102
ผู้อำนวยการ
ผอ.วรชัย  ลิขิตายน
120
รองฯ ฝ่ายวิชาการ
รองฯ เอกชัย  นาคอร่าม
104
รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองฯ เฉลิมชนม์  เวทสรากุล
108
รองฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
รองฯ จำนง  ตะวะนิตย์
109
รองฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองฯ ประสงค์  อุบลวัตร
101
งานประชาสัมพันธ์
อ.กวีพงศ์ , เสาวคนธ์
103
หน้าห้องผู้อำนวยการ
ปรียาภรณ์
105
แผนกช่างเชื่อม
อ.ทรรศพนธ์ และคณะ
107
งานกิจกรรม
อ.ชาตรี , ชนกานต์
110
งานแผนฯ, ศูนย์ข้อมูล
อ.พีรพงศ์ , เบญจวรรณ
111
งานเอกสารการพิมพ์
สังเวียน
112
งานทะเบียน
อ.วิศาล , ไฉน
113
งานบัญชี
รุจิรา , อัจฉรา
114
งานศูนย์ข้อมูล
อ.ปริญญา  หมายดี 
115
งานการเงิน
อ.สุภัชชา , บรรจง
นันทพร
116
งานบุคลากร , งานสารบรรณ
อ.สาโรจน์ ,
อ.อดิศักดิ์ , ระพีพร
117
แผนกซ่อมบำรุง
อ.โรมรัน และคณะ
118
แผนกพาณิชยกรรม
อ.เริงสันต์  และคณะ
119
งานแนะแนว
อ.ศิริพงศ์ , ประณีต
121
งานห้องสมุด
อ.กวีพงศ์ , รุ่งรัตน์
122
แผนกสามัญ
อ.ศดิศ  และคณะ
123
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
อ.อุทัยรัตน์  และคณะ
124
ร้านค้าสหการ
เจ้าหน้าที่สหการ
125
แผนกเทคนิคการผลิต
อ.สุวิน  และคณะ
126
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
อ.สมเกียรติ์  และคณะ
127
งานทวิภาคี , งานวัดผล
มยุรี , บุญตา
128
งานพัสดุ
อ.ดำรง , สุนีย์
129
แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
อ.ปรีชา , อ.วีระศักดิ์
130
แผนกไฟฟ้า
อ.กิตติภัฎ  และคณะ
131
ห้องพยาบาล
อ.ณัฐสุกานดา , พิไลพร
132
ป้อมยาม
ยามรักษาการณ์แผนกโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์  ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัด สระบุรี 18270