เข้าสู่เว็บหลัก
นักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอน
กิจกรรม
บุคลากร
ผลงานวิชาการ
ติดต่อเรา
แผนกไฟฟ้ากำลัง
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
แผนกเทคนิคการผลิต
แผนกโลหะการ
แผนกซ่อมบำรุง
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกสามัญ
แผนกบริหารธุรกิจ
แผนกยานยนต์
แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
แผนกเมคคาทรอนิกส์
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์แผนกโลหะการ

ปรัชญา

สร้างผู้นำทางเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม


-----------------------------------------------------------------

คติพจน์

วินัย คือ ปัจจัยแห่งประสิทธิภาพ


-----------------------------------------------------------------

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยประสานทรัพยากรร่วมกัน
ทั้งภาครัฐ และเอกชนมุ่งมั่นให้นักเรียนใผ่รู้ ใผ่เรียน มีคุณธรรม
จริยธรรม ต้องรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ต่างเทคโนโลยี สามารถอยู่ร่วม
กับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขสร้างเยาวชน ทีดีมั คุณภาพออกสู่
สังคมเพื่อพัฒณาประเทศให้เจริญ


-----------------------------------------------------------------ข่าวสารอื่นๆ

                                                 

 

 
:: แผนกโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์  ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัด สระบุรี 18270 ::