|
                                  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

แผนการเรียนการสอนสาขาเทคนิคการผลิต

แผนการเรียนการสอน

ปวช.

  - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล
  - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาคี)

ปวส.

  - สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  สาขางานเครื่องมือกล  (สายตรง)
  - สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  สาขางานเครื่องมือกล  (ต่างสาขา)


 

หัวหน้าแผนเทคนิคการผลิต
อ.นายดำรง สัพโส
 กรมอุตุนิยมวิทยาภาคกลาง
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
<<|| วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จังหวัดสระบุรี ||>>
www. tl.ac.th   โทร : 0-3628-1295 , 0-3633-1004