|
                                  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

 

ปรัชญา,คติพจน์
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอณุสรณ์

 

ปรัชญา

สร้างผู้นำทางเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม

_____________________________________________________

คติพจน์

วินัย คือ ปัจจัยแห่งประสิทธิภาพ

_____________________________________________________

วิสัยทัศน์

 มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
โดยประสานทรัพยากรร่วมกันทั้งภาครัฐ
และเอกชนมุ่งมั่นให้นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน
มีคุณธรรม จริยธรรมต้องรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม
ได้อย่างมีความสุขสร้างเยาวชนที่ดีมี
คุณภาพออกสู่สังคมเพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญ

_______________ข่าวสารวิทยาลัย________________

หัวหน้าแผนเทคนิคการผลิต
อ.นายดำรง สัพโส
 กรมอุตุนิยมวิทยาภาคกลาง
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จังหวัดสระบุรี
www. tl.ac.th   โทร : 0-3628-1295 , 0-3633-1004