เข้าสู่เว็บหลัก
นักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอน
กิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
แผนกไฟฟ้ากำลัง
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
แผนกเทคนิคการผลิต
แผนกโลหะการ
แผนกซ่อมบำรุง
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกสามัญ
แผนกบริหารธุรกิจ
แผนกยานยนต์
แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
แผนกเมคคาทรอนิกส์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลขโทรศัพท์ภายในวิทยาลัย

 

หมายเลขโทรศัพท์ คณะครูอาจาร์ย
102 ผอ.วรชัย  ลิขิตายน
120 รองฯ เอกชัย  นาคอร่าม
104 รองฯ เฉลิมชนม์  เวทสรากุล
108 รองฯ จำนง  ตะวะนิตย์
109 รองฯ ประสงค์  อุบลวัตร
101 อ.กวีพงศ์ , เสาวคนธ์
103 ปรียาภรณ์
105 อ.ทรรศพนธ์ และคณะ
107 อ.ชาตรี , ชนกานต์
110 อ.พีรพงศ์ , เบญจวรรณ
111 สังเวียน
112 อ.วิศาล , ไฉน
113 รุจิรา , อัจฉรา
114 อ.ปริญญา  หมายดี 
115 อ.สุภัชชา , บรรจง นันทพร
116 อ.สาโรจน์ , อ.อดิศักดิ์ , ระพีพร
117 อ.โรมรัน และคณะ
118 อ.เริงสันต์  และคณะ
119 อ.ศิริพงศ์ , ประณีต
121 อ.กวีพงศ์ , รุ่งรัตน์
122 อ.ศดิศ  และคณะ
123 อ.อุทัยรัตน์  และคณะ
124 เจ้าหน้าที่สหการ
125 อ.สุวิน  และคณะ
126 อ.สมเกียรติ์  และคณะ
127 มยุรี , บุญตา
128 อ.ดำรง , สุนีย์
129 อ.ปรีชา , อ.วีระศักดิ์
130 อ.กิตติภัฎ  และคณะ
131 อ.ณัฐสุกานดา , พิไลพร
132 ยามรักษาการณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารอื่นๆ