เข้าสู่เว็บหลัก
นักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอน
กิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
แผนกไฟฟ้ากำลัง
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
แผนกเทคนิคการผลิต
แผนกโลหะการ
แผนกซ่อมบำรุง
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกสามัญ
แผนกบริหารธุรกิจ
แผนกยานยนต์
แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
แผนกเมคคาทรอนิกส์

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากรภายในแผนก

----------------------------------------------------------------------

 

นายโรมรัน ลาดเหลา

วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล

หัวหน้าสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นางสาวสุพิชชา กันทะพันธุ์

วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

ครูประจำสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์

 

 

ข่าวสารอื่นๆ