เมนูหลัก
หน้าหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบ
บุคลากร
ปฏิทินปฏิบัติงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ

งานอาชีวศึกษาระบบงานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่นๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
และบุคคลทั่งไป
๒. รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น  ศูนย์ควบคุม เสียงตามสาย  ศูนย์วิทยุสื่อสาร  โทรศัพท์ภายในภายนอก  สถานีวิทยุ  และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น
๓. เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ  ประสานงานกับชุมชนท้องถิ่น  ส่วนราชการสถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชน  และประชาชน  เพื่อการประชาสัมพันธ์
๔. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๕. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
๖. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย