เข้าสู่เว็บหลัก
นักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอน
กิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
แผนกไฟฟ้ากำลัง
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
แผนกเทคนิคการผลิต
แผนกโลหะการ
แผนกซ่อมบำรุง
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกสามัญ
แผนกบริหารธุรกิจ
แผนกยานยนต์
แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
แผนกเมคคาทรอนิกส์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากร

 

นายปรีชา ทิมทอง

คอ.บ.เครื่องกล

หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมหัวหน้างานความร่วมมือ

ดร.แมนฤทธิ์ บุญเย็น

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)
สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา

ครูประจำสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

นายวีระศักดิ์ บุตรเถื่อน

วศ.ม.ระบบการผลิต

ครูประจำสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

นายณันฐกานต์ โมธินา

คอ.บ.อุตสาหการ

ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

 

 

 

ข่าวสารอื่นๆ