เข้าสู่เว็บหลัก
นักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอน
กิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
แผนกไฟฟ้ากำลัง
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
แผนกเทคนิคการผลิต
แผนกโลหะการ
แผนกซ่อมบำรุง
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกสามัญ
แผนกบริหารธุรกิจ
แผนกยานยนต์
แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
แผนกเมคคาทรอนิกส์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์แผนกอุตสาหกรรม

ปรัชญา

สร้างผู้นำทางเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม


คติพจน์

วินัย คือ ปัจจัยแห่งประสิทธิภาพ


วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยประสานทรัพยากรร่วมกัน
ทั้งภาครัฐ และเอกชนมุ่งมั่นให้นักเรียนใผ่รู้ ใผ่เรียน มีคุณธรรม
จริยธรรม ต้องรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ต่างเทคโนโลยี สามารถอยู่ร่วม
กับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขสร้างเยาวชน ทีดีมั คุณภาพออกสู่
สังคมเพื่อพัฒณาประเทศให้เจริญ

 

 

 

 

ข่าวสารอื่นๆ