งานวัดผลและประเมินผล  วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
เมนูหลัก

หน้าหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบ
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
ปฏิทินปฏิบัติงาน

กฎระเบียบข้อปฏิบัติ

 หลักสูตร/แผนการเรียน
     - ปวช.
   
 - ปวส.
ระเบียบการวัดผลและประเมินผล
      - ปวช.
      - ปวส
  การประเมินผลตามสภาพจริง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานวัดผล

  แบบฟอร์ม วผ.4
  แบบฟอร์ม วผ.5

  แบบฟอร์ม
วผ.6
  แบบฟอร์ม วผ.7
  แบบฟอร์ม
วผ.8