งานวัดผลและประเมินผล  วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
เมนูหลัก

หน้าหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบ
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
ปฏิทินปฏิบัติงาน

กฎระเบียบข้อปฏิบัติ

 หลักสูตร/แผนการเรียน
     - ปวช.
   
 - ปวส.
ระเบียบการวัดผลและประเมินผล
      - ปวช.
      - ปวส
  การประเมินผลตามสภาพจริง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานวัดผล

  แบบฟอร์ม วผ.4
  แบบฟอร์ม วผ.5

  แบบฟอร์ม
วผ.6
  แบบฟอร์ม วผ.7
  แบบฟอร์ม
วผ.8


บุคลากร
งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวพัชรินทร์   เฉลยไกร
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล


นางสาวศิริลักษณ์  ตั้งจังตระกูล
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นายวิศรุต    ไวโสภา
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวลลิตา   นาพุทธา

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผลนายพีรพงศ์ มีแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล


นางสาวณัฐวดี   สุมโนจิตราภรณ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นายภูริดล   ภูสอดสี

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล


นายวรากร   พรมจิ๋ว

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผลนางสาวอรพรรณศรีจันทร์
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล