งานวัดผลและประเมินผล   วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

เมนูหลัก

หน้าหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบ
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
ปฏิทินปฏิบัติงาน

กฎระเบียบข้อปฏิบัติ

 หลักสูตร/แผนการเรียน
     - ปวช.
   
 - ปวส.
ระเบียบการวัดผลและประเมินผล
      - ปวช.
      - ปวส
  การประเมินผลตามสภาพจริง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

งานวัดผลและประเมินผล

หัวหน้างาน    นายณรงค์               องอาจ        ครู  คศ.1        

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
   (1) ส่งเสริมสนับสนุนครู และผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามระเบียบการวัดผล และประเมินผล
   (2) กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
   (3) ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
   (4) ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน
   (5) รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
   (6) จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
   (7) ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
   (8) เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผล และประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
   (9) ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
   (10) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
   (11) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
   (12) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
   (13) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. นายรณชัย                 กลางเอก          ครูผู้ช่วย             ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
2. นายเอกราช               เขียวทอง          ครูพิเศษสอน         ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
3. น.ส.เยาวลักษณ์            ศรีเมือง            ครูพิเศษสอน         ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
4. น.ส.กาญจนา              รักพวง             ลูกจ้างชั่วคราว       เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล