หน้าหลักแนะนำแผนกบุคลากรนักเรียน นักศึกษาภาพกิจกรมกระดานข่าว
 หน้าหลัก
แนะนำแผนก
บุคลากร
นักเรียน นักศึกษา
ภาพกิจกรรม
กระดานข่าว


 เว็บไซต์วิทยาลัย
แผนผังวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์
ตรวจสอบตารางเรียน
ตรวจสอบผลการเรียน


 แผนกซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
แผนกช่างเทคนิคการผลิต
แผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างเทคนิคโลหะการ
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกพาณิชยกรรม
แผนกสามัญสัมพันธ์
แผนกยานยนต์

EditRegion3

แผนการเรียน

ปวช.

  - สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง

ปวส.

  - สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้าควบคุม (สายตรง)
  - สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้าควบคุม (ต่างสาขา)
  - สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (สายตรง)