บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

ลูกจ้างประจำ

ลำดับ
ภาพถ่าย
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง หน้าที่รับผิดชอบ
1
นางไฉน ด้วงปั้น
• พนักงานพิมพ์ ชั้น 3  ปฏิบัติหน้าที่ในงานวิทยบริการและห้องสมุด
2
นางบรรจง ดวงฉวี
• พนักงานพิมพ์ ชั้น 3  ปฏิบัติหน้าที่ในงานการเงิน
4
นายพัด มะลา
• พนักงานขับรถยนต์
5
นางรังสรรค์ ี่ ภูสอดสี
• พนักงานบริการ
6
นายสายชล อยู่เย็น • พนักงานบริการ
7
นายเสนาะ กองอ้น • พนักงานบริการ
8
นายทองหล่อ สุภาษิต • พนักงานบริการ

 

ลูกจ้างชั่วคราว

 
ลำดับ
ภาพถ่าย
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง หน้าที่รับผิดชอบ
1
นางระพีพร เริงชัยภูมิ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
2
นางรุจิรา ประสานพรรณ
• หัวหน้างาน งานการบัญชี
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
3
นางมยุรี อำพลพร
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4
นางสังเวียน อนันต์เกษมสันต์
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
5
นายสมบัติ ภูสอดสี

• ลูกจ้างอัตราจ้าง
• พนักงานขับรถยนต์

6
นางสุนีย์ ฟักไข่
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
7
นายสมศักดิ์ สร้อยระย้า •ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
8
นางสาววรรณวิภา อากรเจริญ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
9
นางนันทพร กิจไพบูลทวี
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
10
นางปุณฑรี คำแดง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
• เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
11
น.ส.พิมตา สงสังวรณ์
• เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
12
น.ส.ปรียาภรณ์ พูลศิริมัทนาพร
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
13
นางสาวผ่องศรี เหล็กเจริญ • ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ
14
นางจันทนา ศรีขจร
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
15
นายโสภา พักสอน • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานอาคารสถานที่
16
นางมลิจันทร์ อยู่เย็น • ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
17
นางช่อเพชร องอาจ • ลูกจ้างชั่วคราว งานสวัสดิการพยาบาล
18
นายวัชรพงศ์ โสภา • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานประชาสัมพันธ์
• หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
19
นายสมยศ สุพงษ์ • ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
20
นายสมบุญ เขียวศร • ลูกจ้างชั่วคราว
• พนักงานบริการ
21
นางศิริพร พูลธนะ • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานครูที่ปรึกษา
22
นางสาวเบญจวรรณ จุลสุคนธ • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
23
นางสาวอุทุมพร ทิพย์เทียม
• เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
24
นายรุ่งโรจน์ ชูวงษ์ • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานอาคารสถานที่
25
นางน้ำวน ศรีคง • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานอาคารสถานที่
26
นายวีระชาติ ผลมะตูม • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานอาคารสถานที่
27
นางสาวอัญชลี สาแก้ว • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานวิทยบริการและห้องสมุด
28
นางวรรณญา สุขคำภีระ • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานการบัญชี
29
นางสาววรัชนันท์ สีเอี้ยง • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานบริหารงานทั่วไป
30
นางสาววิมลรัตน์ อุดมพงษ์ • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
31
นายวรวิทย์ เฉยขุนทด • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานอาคารสถานที่
32
น.ส.บุญเทียน ปิ่นวันนา • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานอาคารสถานที่
33
นางสาวมาลี ศรแก้ว • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานอาคารสถานที่