บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

พนักงานราชการ

ลำดับ
ภาพถ่าย
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง หน้าที่รับผิดชอบ
1
นายวชิระ วิงวอน • พนักงานราชการ ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้า
2
นางบุษบา ภูริคัมภีร์

• พนักงานราชการ ทำหน้าที่ครูแผนกวิชาการขาย
• ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

ลูกจ้างประจำ

ลำดับ
ภาพถ่าย
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง หน้าที่รับผิดชอบ
1
นางไฉน ด้วงปั้น
• พนักงานพิมพ์ ชั้น 3  ปฏิบัติหน้าที่ในงานทะเบียน
2
นางบรรจง ดวงฉวี
• พนักงานพิมพ์ ชั้น 3  ปฏิบัติหน้าที่ในงานการเงิน
3
นายสมบัติ ภูสอดสี • พนักงานขับรถยนต์
4
นายปรีชา อินจู • พนักงานบริการ
5
นายอุทัย หลาบคำ • พนักงานบริการ
6
นายสมบุญ เขียวศร • พนักงานบริการ
7
นายพัด มะลา
• พนักงานขับรถยนต์
8
นางรังสรรค์ ี่ ภูสอดสี
• พนักงานบริการ
9
นายสายชล อยู่เย็น • พนักงานบริการ
10
นายเสนาะ กองอ้น • พนักงานบริการ
11
นายอำนวย ภิรมยา • พนักงานบริการ
12
นายทองหล่อ สุภาษิต • พนักงานบริการ
13
นายเติม แก่นสากล • พนักงานบริการ

 

ลูกจ้างชั่วคราว

 
ลำดับ
ภาพถ่าย
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง หน้าที่รับผิดชอบ
1
นางระพีพร เริงชัยภูมิ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
2
นางรุจิรา ประสานพรรณ
• หัวหน้างาน งานการบัญชี
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
3
นางมยุรี อำพลพร
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4
นางสังเวียน อนันต์เกษมสันต์
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
5
นางสุนีย์ ฟักไข่
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
6
นายสมศักดิ์ สร้อยระย้า •ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
7 นางสาววรรณวิภา อากรเจริญ • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
8
นางนันทพร กิจไพบูลทวี
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
9
นางปุณฑรี คำแดง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
• เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
10
น.ส.พิมตา สงสังวรณ์
• เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
11
น.ส.ปรียาภรณ์ พูลศิริมัทนาพร
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
12
นางสาวผ่องศรี เหล็กเจริญ • ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ
13
นางจันทนา ศรีขจร
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
14 นายโสภา พักสอน • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานอาคารสถานที่
15 นางมลิจันทร์ อยู่เย็น • ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
16
นางช่อเพชร องอาจ • ลูกจ้างชั่วคราว งานสวัสดิการพยาบาล
17 นางสาวกาญจนา รักพวง • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานวัดและประเมิณผล
18
นางสาวผ่องพรรณ จันทร์สมร • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานประชาสัมพันธ์
19 นายวัชรพงศ์ โสภา • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานประชาสัมพันธ์
• หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
20 นายทวาย ยอดประสาท • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานอาคารสถานที่
21
นายสมยศ สุพงษ์ • ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
22 นางสาวสุนิสา อยู่สินธิ์ • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานสารบรรณ
23 นางศิริพร พูลธนะ • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานวิทยบริการและห้องสมุด
24 นายบุญนำ งามบุญรอด • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
25 นางสาวกัญทิมา จันทร์นาม • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
26 นางสาวอุทุมพร ทิพย์เทียม • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานวางแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
27 นายรุ่งโรจน์ ชูวงษ์ • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานอาคารสถานที่
28 นางน้ำวน ศรีคง • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานอาคารสถานที่
29 นางสาวแสงระวี ตะกุดมูล • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานอาคารสถานที่
30 นายวีระชาติ ผลมะตูม • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานอาคารสถานที่
31 นางสาวอัญชลี สาแก้ว • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานวิทยบริการและห้องสมุด
32 นางวรรณญา สุขคำภีระ • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานการบัญชี