บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

พนักงานราชการ

ลำดับ
ภาพถ่าย
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง หน้าที่รับผิดชอบ
1
นายวชิระ วิงวอน • พนักงานราชการ ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้า
2
นางบุษบา ภูริคัมภีร์

• พนักงานราชการ ทำหน้าที่ครูแผนกวิชาการขาย
• ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

ลูกจ้างประจำ

ลำดับ
ภาพถ่าย
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง หน้าที่รับผิดชอบ
1
นางไฉน ด้วงปั้น
• พนักงานพิมพ์ ชั้น 3  ปฏิบัติหน้าที่ในงานทะเบียน
2
นางบรรจง ดวงฉวี
• พนักงานพิมพ์ ชั้น 3  ปฏิบัติหน้าที่ในงานการเงิน
3
นายปรีชา อินจู • พนักงานบริการ
4
นายอุทัย หลาบคำ • พนักงานบริการ
5
นายพัด มะลา
• พนักงานขับรถยนต์
6
นางรังสรรค์ ี่ ภูสอดสี
• พนักงานบริการ
7
นายสายชล อยู่เย็น • พนักงานบริการ
8
นายเสนาะ กองอ้น • พนักงานบริการ
9
นายอำนวย ภิรมยา • พนักงานบริการ
10
นายทองหล่อ สุภาษิต • พนักงานบริการ

 

ลูกจ้างชั่วคราว

 
ลำดับ
ภาพถ่าย
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง หน้าที่รับผิดชอบ
1
นางระพีพร เริงชัยภูมิ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
2
นางรุจิรา ประสานพรรณ
• หัวหน้างาน งานการบัญชี
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
3
นางมยุรี อำพลพร
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4
นางสังเวียน อนันต์เกษมสันต์
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
5
นายสมบัติ ภูสอดสี

• ลูกจ้างอัตราจ้าง
• พนักงานขับรถยนต์

6
นางสุนีย์ ฟักไข่
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
7
นายสมศักดิ์ สร้อยระย้า •ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
8 นางสาววรรณวิภา อากรเจริญ • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
9
นางนันทพร กิจไพบูลทวี
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
10
นางปุณฑรี คำแดง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
• เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
11
น.ส.พิมตา สงสังวรณ์
• เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
12
น.ส.ปรียาภรณ์ พูลศิริมัทนาพร
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
13
นางสาวผ่องศรี เหล็กเจริญ • ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ
14
นางจันทนา ศรีขจร
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
15 นายโสภา พักสอน • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานอาคารสถานที่
16 นางมลิจันทร์ อยู่เย็น • ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
17
นางช่อเพชร องอาจ • ลูกจ้างชั่วคราว งานสวัสดิการพยาบาล
18 นางสาวกาญจนา รักพวง • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานวัดและประเมิณผล
19
นางสาวผ่องพรรณ จันทร์สมร • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานประชาสัมพันธ์
20 นายวัชรพงศ์ โสภา • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานประชาสัมพันธ์
• หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
21 นายทวาย ยอดประสาท • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานอาคารสถานที่
22
นายสมยศ สุพงษ์ • ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
23
นายสมบุญ เขียวศร • ลูกจ้างชั่วคราว
• พนักงานบริการ
24 นางศิริพร พูลธนะ • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานวิทยบริการและห้องสมุด
25 นายบุญนำ งามบุญรอด • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
26 นางสาวเบญจวรรณ จุลสุคนธ • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
27 นางสาวอุทุมพร ทิพย์เทียม
• เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานปกครอง
28 นายรุ่งโรจน์ ชูวงษ์ • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานอาคารสถานที่
29 นางน้ำวน ศรีคง • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานอาคารสถานที่
30 นางสาวแสงระวี ตะกุดมูล • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานอาคารสถานที่
31 นายวีระชาติ ผลมะตูม • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานอาคารสถานที่
32 นางสาวอัญชลี สาแก้ว • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานวิทยบริการและห้องสมุด
33 นางวรรณญา สุขคำภีระ • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานการบัญชี
33 นางสาววรัชนันท์ สีเอี้ยง • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานบริหารงานทั่วไป
34 นางสาวปรีชญา ศรีแสงอ่อน • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานพัสดุ
35 นางสาววิมลรัตน์ อุดมพงษ์ • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
36 นางสาวอรพรรณ ศรีจันทร์ • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานวัดผลและประเมินผล
37 นายวรวิทย์ เฉยขุนทด • เจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) งานอาคารสถานที่