ประกาศจากงานทะเบียน

         แจ้งนักเรียน นักศึกษา ชั้น ปวช.2,ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกคนเนื่องจากระบบตรวจสอบผลการเรียน ส่วนกลางได้ทำการรีเซ็ตรหัสผ่านของนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดเป็นค่าตั้งต้น ดังนั้นในการเข้าสู่ระบบ ศธ.02 ออนไลน์ในส่วนของนักเรียน นักศึกษา ให้กรอก

ชื่อผู้ใช้เป็น :
รหัสผ่านเป็น :

  รหัสนักเรียน นักศึกษา
  รหัสประจำตัวประชาชน

         เมื่อเข้าระบบได้แล้วนักเรียนนักศึกษาต้องกรอก Email และเปลี่ยนรหัสผ่านให้เรียบร้อยเพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบครั้งต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2564