เมคคาทรอนิกส์คืออะไร ?

      เมคคาทรอนิกส์ เป็นสหวิทยาการเชิงประยุกต์ที่นำวิชาพื้นฐานหลักว่าด้วยวิศวกรรมเครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมระบบและการควบคุม และเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการเข้าด้วยกัน ดังนั้น ระบบเมคคาทรอนิกส์ จึงประกอบด้วยกลไกต่างๆ ที่ทำหน้าที่สอดคล้องกันอย่างอัตโนมัติ โดยอาศัยวงจรอิเลคทรอนิกส์ที่ควบคุมด้วยสมองกล

เมคคาทรอนิกส์เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

           สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ศึกษาความสัมพันธ์ของศาสตร์แขนงต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น อย่างเป็นระบบเพื่อนำความรู้ความเข้าใจไปใช้สร้าง “ผลิตภัณฑ์อันชาญฉลาด” (Smart Product) หรือ “ระบบอัจฉริยะ” (Intelligent Systems) ซึ่งจะมีกลไกที่สามารถทำงานด้วยตัวของมันเองอย่างอัตโนมัติตามความต้องการที่กำหนดไว้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวางในด้านต่างๆ เป็นต้นว่า หุ่นยนต์อุตสาหกรรม หุ่นยนต์กู้ภัย อาคารอัจฉริยะ สมองกลรักษาโรค รวมถึงเทคโนโลยีทางวิศวกรรมสมัยใหม่อื่นๆ อีกมากมาย

เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ?

      ช่างเทคนิค ผู้ออกแบบนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือระบบอัตโนมัติให้กับสินค้าเทคโนโลยีชั้นนำต่างๆ
ช่างเทคนิคควบคุมการใช้และดูแลรักษาเทคโนโลยีในระบบอัตโนมัติที่ใช้ในโรงงานและอาคารพานิชยกรรม

เรียนจบแล้วสามารถทำงานที่ไหนได้บ้าง ?

        สามารถทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ระบบและเครื่องจักรกลอัตโนมัติเพื่อการผลิต หรือประกอบเช่น ยานยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เรียนต่อด้านไหนได้บ้าง ?

       สามารถเรียนต่อระดับปริญญาตรี โทและเอก ในสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บี้ เดอะสตาร์ เรียนจบ สาขาวิชา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)