รายการครุภัณฑ์ประจำปี 2559
ลำดับ วันที่ได้มา หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ เงินที่ได้มา แผนก/งาน ร้านค้า/บริษัท จำนวน หน่วย  ราคาหน่วยละ   ราคารวม 
1 17 พย 58 7440-001-0001/592-001 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป บ.32/59 เมคคาทรอนิกส์ บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง         25,000.00         25,000.00
2 17 พย 58 7110-007-0001/592-001-002 โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้ บ.33/59 เทคนิคการผลิต บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 2 ชุด           8,100.00         16,200.00
3 8 ธค 58 4120-001-0001/592-001 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU บ.48/59 ซ่อมบำรุง บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง         44,000.00         44,000.00
4 8 ธค 58 4120-001-0001/592-002-003 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU บ.52/59 พาณิช (บัญชี) บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 2 เครื่อง         44,000.00         88,000.00
5 11 ธค 58 5210-004-0001/592-001 เวอร์เนียร์ไฮเกจ บ.51/59 เทคนิคพื้นฐาน ร้านวรกุลยนต์ 1 ตัว           7,800.00            7,800.00
6 11 ธค 58 3413-001-0001/592-001-002 สว่านตั้งโต๊ะ บ.51/59 เทคนิคพื้นฐาน ร้านวรกุลยนต์ 2 ตัว         11,500.00         23,000.00
7 14 ธค 58 4120-001-0001/592-004 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU บ.47/59 เทคนิคการผลิต บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง         44,000.00         44,000.00
8 16 ธค 58 7440-001-0001/591-001-030 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล งบลงทุน1/59 พาณิช (คอมฯ) บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 30 เครื่อง         29,900.00       897,000.00
9 16 ธค 58 7440-001-0001/591-031-040 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล งบลงทุน1/59 พาณิช (การตลาด) บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 10 เครื่อง         29,900.00       299,000.00
10 23 ธค 58 7440-010-0001/592-001 เครื่องพิมพ์ HP LaserJet M176N พร้อมหมึก บ.60/59 ทวิภาคี บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง         20,000.00         20,000.00
11 14 มค 59 7440-010-0002/592-002 เครื่อง Printer ยี่ห้อ EPSON รุ่น LQ-590 บ.69/59 บัญชี บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง         23,000.00         23,000.00
12 15 มค 59 4120-001-0002/592-005 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนผนังขนาด 18,000 BTU บ.73/59 สารสนเทศ บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง         28,000.00         28,000.00
13 26 มค 59 3750-002-0001/592-001 เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น บ.85/59 อาคาร บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง         18,000.00         18,000.00
14 26 มค 59 3750-002-0002/592-002-003 เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพายใช้เอ็นตัด บ.85/59 อาคาร บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 2 เครื่อง         15,000.00         30,000.00
15 26 มค 59 3750-002-0003/592-004 เครื่องตัดหญ้าแบบมีกล่องเก็บหญ้า บ.85/59 อาคาร บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง         21,000.00         21,000.00
16 26 มค 59 3750-013-0001/592-001 เครื่องตัดแต่งกิ่งต้นไม้ บ.85/59 อาคาร บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง         15,000.00         15,000.00
17 26 มค 59 5821-005-0001/592-001 Smart TV ขนาด 55 นิ้ว บ.86/59 แนะแนว บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง         52,000.00         52,000.00
18 26 มค 59 6710-004-0001/592-001 Projector บ.86/59 แนะแนว บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง         24,000.00         24,000.00
19 8 มีค 59 7440-009-0001/592-001 ฮาร์ดดิสก์ ขนาด 250 GB บ.110/59 ศูนย์ข้อมูล บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 ตัว         15,000.00         15,000.00
20 17 มีค 59 7440-001-0001/592-041-046 คอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค บ.120/59 ประกัน บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 6 เครื่อง         25,000.00       150,000.00
21 17 พค 59 7440-001-0001/592-048 เครื่องคอมพิวเตอร์ บ.159/59 วัดผล บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง         25,000.00         25,000.00
22 24 พค 59 4120-001-0003/592-006 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 40,000 BTU บ.160/59 สารสนเทศ บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง         51,000.00         51,000.00
23 24 พค 59 7440-010-0003/592-004 เครื่องปริ้นเตอร์ บ.163/59 พาณิช (การตลาด) ร้านยินดีภัณฑ์ 1 เครื่อง           6,500.00            6,500.00
24 6 มิย 59 4120-001-0003/592-007 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 40,000 BTU บ.165/59 พัสดุ บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง         51,000.00         51,000.00
25 13 มิย 59 7440-001-0001/592-049-050 เครื่องคอมพิวเตอร์ บ.164/59 ทะเบียน บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 2 เครื่อง         25,000.00         50,000.00
26 14 มิย 59 6730-006-0001/592-001 เครื่องฉายภาพ บ.176/59 สื่อการเรียนฯ บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง         24,000.00         24,000.00
27 20 มิย 59 7440-001-0001/592-047 เครื่องคอมพิวเตอร์ บ.178/59 หลักสูตร บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง         25,000.00         25,000.00
28 21 มิย 59 4120-001-0001/592-008-009 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU บ.181/59 พาณิช (คอมฯ) ธีร์การค้า 2 เครื่อง         44,000.00         88,000.00
       ยอดยกไป           
 
   2,160,500.00
รายการครุภัณฑ์ประจำปี 2559
ลำดับ วันที่ได้มา หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ เงินที่ได้มา แผนก/งาน ร้านค้า/บริษัท จำนวน หน่วย  ราคาหน่วยละ   ราคารวม 
       ยอดยกมา                 2,160,500.00
29 23 มิย 59 4330-001-0001/592-001-002 ปั๊มหอยโข่ง ขนาด 4" พร้อมอุปกรณ์ บ.170/59 อาคาร ร้านวัสดุบ้านครัว 2 ชุด         20,000.00         40,000.00
30 29 มิย 59 6710-004-0001/592-002 เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอ บ.183/59 ไฟฟ้า บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 ชุด         25,000.00         25,000.00
31 5 กค 59 6710-004-0001/592-003 เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอ บ.185/59 อิเล็กฯ บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง         25,000.00         25,000.00
32 11 กค 59 6710-004-0001/592-004 เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอ บ.188/59 ช่างยนต์ บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง         25,000.00         25,000.00
33 15 กค 59 7110-007-0001/592-003 โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้ บ.199/59 เทคนิคการผลิต ร้านยินดีภัณฑ์ 1 ชุด           7,900.00            7,900.00
34 17 สค 59 7440-010-0003/592-003 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รุ่น HP Laser Jet P1102 บ.251/59 วัดผล ร้านยินดีภัณฑ์ 1 เครื่อง           6,500.00            6,500.00
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                 2,289,900.00
รวม  34  รายการ                2,289,900