รายการครุภัณฑ์ประจำปี 2558
ลำดับ วันที่ได้มา หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ เงินที่ได้มา แผนก/งาน ร้านค้า/บริษัท จำนวน หน่วย  ราคาหน่วยละ   ราคารวม 
1 25 พย 57 4310-001-0001/582-001 ปั๊มลม ขนาด 64 ลิตร 220 โวลต์ บ.15/58 ไฟฟ้า บจ.เอสเคบี แมชชีนทูล 1 เครื่อง         18,000.00         18,000.00
2 25 พย 57 7110-007-0001/582-001-002 โต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต บ.16/58 ไฟฟ้า บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 2 ตัว           7,500.00         15,000.00
3 23 ธค 57 7440-001-0001/582-041 เครื่องคอมพิวเตอร์ บ.22/58 บริหารงานทั่วไป ร้านปราชญ์การค้า 1 เครื่อง         25,000.00         25,000.00
4 23 ธค 57 3210-002-0001/582-001 เลื่อยโซ่ยนต์ บ.23/58 อาคาร ร้านวัสดุบ้านครัว 1 เครื่อง         17,500.00         17,500.00
5 5 มค 58 7440-001-0001/581-001-020 ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล งบลงทุน1/58 อิเล็กฯ บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 20 เครื่อง         29,850.00       597,000.00
6 5 มค 58 7440-001-0001/581-021-040 ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล งบลงทุน1/58 สารสนเทศ บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 20 เครื่อง         29,850.00       597,000.00
7 21 มค 58 7440-008-0001/582-001 เครื่องสแกนเอกสาร บ.44/58 ประกัน บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง         46,000.00         46,000.00
8 22 มค 58 7440-001-0001/582-042 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบริการอินเตอร์เน็ต บ.39/58 ศูนย์ข้อมูล บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง         50,000.00         50,000.00
9 22 มค 58 6110-005-0001/582-001 เครื่องสำรองไฟ (UPS) ขนาด 1000 VA บ.39/58 ศูนย์ข้อมูล บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง           5,000.00            5,000.00
10 23 มค 58 4120-001-0001/582-001 เครื่องปรับอากาศแบบผนัง ขนาด 19,000 BTU บ.47/58 พัสดุ ร้านปราชญ์การค้า 1 เครื่อง         29,000.00         29,000.00
11 5 กพ 58 4120-001-0002/582-002 เครื่องปรับอากาศแบบผนัง ขนาด 25,000 BTU บ.61/58 กิจกรรม ร้านปราชญ์การค้า 1 เครื่อง         36,000.00         36,000.00
12 21 เมย 58 3210-001-0001/582-001 กบไสไม้ไฟฟ้า ขนาด 5 นิ้ว บ.140/58 อาคาร ร้านวัสดุบ้านครัว 1 ตัว         22,000.00         22,000.00
13 21 เมย 58 3210-002-0001/582-001 เลื่อยวงเดือน ขนาด 9 นิ้ว บ.140/58 อาคาร ร้านวัสดุบ้านครัว 1 ตัว           9,000.00            9,000.00
14 22 เมย 58 6720-008-0001/582-001 เครื่องควบคุมและบันทึกกล้อง ขนาด 24 ช่อง บ.143/58 ปกครอง บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง         55,000.00         55,000.00
15 22 เมย 58 6720-008-0001/582-002 เครื่องควบคุมและบันทึกกล้อง ขนาด 16 ช่อง บ.143/58 ปกครอง บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง         25,000.00         25,000.00
16 11 พค 58 3413-001-0001/582-002 สว่าน Bosch รุ่น GSH5X Professional  บ.68/58 อาคาร ร้านวัสดุบ้านครัว 1 ตัว         14,500.00         14,500.00
17 11 พค 58 4330-001-0001/582-001 ปั๊มน้ำอัตโนมัติ 1 นิ้ว มิตซู EP 155 QS บ.68/58 อาคาร ร้านวัสดุบ้านครัว 1 ตัว         10,500.00         10,500.00
18 20 เมย 58 4330-001-0001/582-002 มอเตอร์ปั๊มหอยโข่ง 2 x 3 HP บ.66/58 อาคาร ร้านไทยรุ่งยนต์ 1 ตัว         13,800.00         13,800.00
19 26 พค 58 7125-002-0001/582-001 ตู้เก็บเอกสารกระจก ครีม Zingular ZSG-756 กยศ.2/58 แนะแนว ร้านปราชญ์การค้า 1 ตู้           5,590.00            5,590.00
      ขนาด 90 x 45 x 185 cm              
20 18 พค 58 6720-005-0001/582-001 กล้องวีดีโอ บ.139/58 ประชาสัมพันธ์ ร้านบุญพาณิชย์ 1 เครื่อง         40,000.00         40,000.00
21 22 มิย 58 7440-001-0001/582-043-047 เครื่องคอมพิวเตอร์ บ.165/58 พาณิช (การตลาด) บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 5 ชุด         19,000.00         95,000.00
22 29 มิย 58 5821-005-0001/582-001-002 สมาร์ททีวี ขนาด 55 นิ้ว บ.173/58 สามัญ บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 2 เครื่อง         45,000.00         90,000.00
23 26 มิย 58 7440-001-0001/582-054 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป บ.174/58 พัสดุ บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง         25,000.00         25,000.00
24 20 กค 58 4120-001-0003/582-003-004 เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU บ.248/58 พาณิช (คอมฯ) ร้านธิดาพาณิชย์ 2 เครื่อง         44,000.00         88,000.00
25 19 มิย 58 9905-005-0001/582-001-002 ขาตั้งฟลิปชาร์ท บ.167/58 พาณิช (การตลาด) ร้านยินดีภัณฑ์ 2 ตัว           6,700.00         13,400.00
26 27 กค 58 4120-001-0003/582-005-009 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 36,000 BTU เงินสมาคมฯ1/58 พาณิช (คอมฯ) ร้านธิดาพาณิชย์ 5 เครื่อง         43,800.00       219,000.00
27 27 กค 58 4120-001-0003/582-010-011 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 36,000 BTU เงินสมาคมฯ1/58 พาณิช (บัญชี) ร้านธิดาพาณิชย์ 2 เครื่อง         43,800.00         87,600.00
       ยอดยกไป           
 
   2,248,890.00
รายการครุภัณฑ์ประจำปี 2558
ลำดับ วันที่ได้มา หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ เงินที่ได้มา แผนก/งาน ร้านค้า/บริษัท จำนวน หน่วย  ราคาหน่วยละ   ราคารวม 
       ยอดยกมา                 2,248,890.00
28 27 กค 58 4120-001-0003/582-012-013 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 36,000 BTU เงินสมาคมฯ1/58 เทคนิคอุตฯ ร้านธิดาพาณิชย์ 2 เครื่อง         43,800.00         87,600.00
29 27 กค 58 4120-001-0003/582-014-015 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 36,000 BTU เงินสมาคมฯ1/58 ซ่อมบำรุง ร้านธิดาพาณิชย์ 2 เครื่อง         43,800.00         87,600.00
30 27 กค 58 4120-001-0003/582-016 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 36,000 BTU เงินสมาคมฯ1/58 การผลิต ร้านธิดาพาณิชย์ 1 เครื่อง         43,800.00         43,800.00
       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                 2,467,890.00
รวม  30  รายการ                                                                                            2,467,890