รายการครุภัณฑ์ประจำปี 2557
ลำดับ วันที่ได้มา หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ เงินที่ได้มา แผนก/งาน ร้านค้า/บริษัท จำนวน หน่วย  ราคาหน่วยละ   ราคารวม 
1 1-พ.ย.-56 7440-001-0001/572-001 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลยี่ห้อ LENOVO บ.8/57 เชื่อมโลหะ บจ. สระบุรี ไอที เฮาส์ 1 เครื่อง         25,000.00         25,000.00
2 4-พ.ย.-56 7440-001-0001/572-002 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลยี่ห้อ LENOVO บ.9/57 สามัญ บจ. สระบุรี ไอที เฮาส์ 1 เครื่อง         25,000.00         25,000.00
3 6-พ.ย.-56 7440-001-0001/572-003 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลทั่วไป บ.12/57 งานบัญชี บจ. สระบุรี ไอที เฮาส์ 1 เครื่อง         25,000.00         25,000.00
4 6-ก.พ.-57 7440-001-0001/572-004 คอมพิวเตอร์ ACER Aspire I3-3220 กยศ.1/57 แนะแนว บจ. สระบุรี ไอที เฮาส์ 1 เครื่อง         25,000.00         25,000.00
5 30-ต.ค.-56 7105-006-0001/572-001 โต๊ะประชุมรูปตัวยู ประกอบด้วย บ.21/57 อาคาร บจ. ดับเบิ้ลยู เจ แอดวานซ์ แอสเซส 1 ชุด         96,000.00         96,000.00
      โต๊ะประชุมต่อโค้ง ขาเหล็ก R60 cm              
      โต๊ะประชุมตรง ขาเหล็กตัวแอล 150W*60D*75H cm              
      โต๊ะประชุมตรง ขาเหล็กตัวแอล 180W*60D*75H cm              
6 5-มิ.ย.-57 7105-006-0002/572-002 โต๊ะประชุมขนาด 6 ที่นั่ง บ.115/57 อาคาร บจ. ดับเบิ้ลยู เจ แอดวานซ์ แอสเซส 1 ชุด         49,450.00         49,450.00
7 26-พ.ย.-56 7110-007-0001/572-001 โต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้ บ.24/57 พาณิชยการ (คอมฯ) ร้านยินดีภัณฑ์ 1 ชุด           6,500.00            6,500.00
8 26-พ.ย.-56 7110-007-0001/572-002-007 โต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้ บ.26/57 พาณิชยการ (บัญชี) ร้านยินดีภัณฑ์ 6 ชุด           6,500.00         39,000.00
9 4-ธ.ค.-56 7110-007-0001/572-008-010 โต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้ บ.28/57 พาณิชยการ (ตลาด) ร้านยินดีภัณฑ์ 3 ชุด           6,500.00         19,500.00
10 5-มิ.ย.-57 7110-007-0002/572-011 โต๊ะปฏิบัติงานข้าราชการระดับ 8 บ.115/57 อาคาร บจ. ดับเบิ้ลยู เจ แอดวานซ์ แอสเซส 1 ตัว           7,900.00            7,900.00
11 5-มิ.ย.-57 7110-007-0003/572-012 โต๊ะปฏิบัติงานรูปตัวแอลพร้อมเก้าอี้ บ.115/57 อาคาร บจ. ดับเบิ้ลยู เจ แอดวานซ์ แอสเซส 1 ชุด           9,800.00            9,800.00
12 5-มิ.ย.-57 7105-014-0001/572-001 ชุดรับแขก (โซฟา) บ.115/57 อาคาร บจ. ดับเบิ้ลยู เจ แอดวานซ์ แอสเซส 1 ชุด           9,500.00            9,500.00
13 5-มิ.ย.-57 7110-006-0001/572-001 เก้าอี้ปฏิบัติงานข้าราชการระดับ 8 บ.115/57 อาคาร บจ. ดับเบิ้ลยู เจ แอดวานซ์ แอสเซส 1 ตัว           5,150.00            5,150.00
14 1-พ.ย.-56 5820-015-0001/572-001 เครื่องมิกเซอร์พร้อมขยาย บ.11/57 สื่อการเรียนการสอน บจ. ดับเบิ้ลยู เจ แอดวานซ์ แอสเซส 1 เครื่อง         32,000.00         32,000.00
15 1-พ.ย.-56 5965-001-0001/572-001 ไมโครโฟนไร้สายยี่ห้อ Shure รุ่น PG288/PG 58 บ.11/57 สื่อการเรียนการสอน บจ. ดับเบิ้ลยู เจ แอดวานซ์ แอสเซส 1 ชุด         19,800.00         19,800.00
16 1-พ.ย.-56 7720-011-0001/572-001 Rack ใส่มิกเซอร์ บ.11/57 สื่อการเรียนการสอน บจ. ดับเบิ้ลยู เจ แอดวานซ์ แอสเซส 1 ชุด           6,865.00            6,865.00
17 21-ม.ค.-57 6720-005-0001/572-001 กล้องดิจิตอลพร้อมเลนส์ บ.36/57 ประชาสัมพันธ์ บจ. ดับเบิ้ลยู เจ แอดวานซ์ แอสเซส 1 ตัว         45,000.00         45,000.00
18 21-ม.ค.-57 7440-010-0001/572-004 เครื่องพิมพ์เลเซอร์พร้อมหมึก บ.36/57 ประชาสัมพันธ์ บจ. ดับเบิ้ลยู เจ แอดวานซ์ แอสเซส 1 เครื่อง         26,000.00         26,000.00
19 22-ม.ค.-57 4110-003-0001/572-001-006 ตู้กดน้ำเย็นประเภทขวดคว่ำ บ.43/57 อาคาร ร้านยินดีภัณฑ์ 6 ตัว           6,500.00         39,000.00
20 12-มี.ค.-57 3416-001-0001/571-001-002 ครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น150 มิลลิเมตร  งบลงทุน1/57 ซ่อมบำรุง บจ. กรุงเทพวิบูลภัณฑ์ 2 เครื่อง      157,000.00       314,000.00
      รุ่น C360x1000 ยี่ห้อ RENBEN ประเทศ CHINA              
21 5-มิ.ย.-57 3750-002-0001/572-001-003 เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น บ.118/57 อาคาร ร้านวัสดุบ้านครัว 3 เครื่อง           9,500.00         28,500.00
22 6-มิ.ย.-57 6710-004-0001/572-001 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์  บ.114/57 ช่างยนต์ หจก.ไทยอีเล็คโทรนิคส์ 1 เครื่อง         20,000.00         20,000.00
                     
                     
       ยอดยกไป           
 
      873,965.00
รายการครุภัณฑ์ประจำปี 2557
ลำดับ วันที่ได้มา หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ เงินที่ได้มา แผนก/งาน ร้านค้า/บริษัท จำนวน หน่วย  ราคาหน่วยละ   ราคารวม 
       ยอดยกมา                    873,965.00
23 31-ต.ค.-56 4120-001-0001/572-001-002 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU บ.37/57 พาณิชยการ (บัญชี) บจ. ดับเบิ้ลยู เจ แอดวานซ์ แอสเซส 2 เครื่อง         43,500.00         87,000.00
24 11-พ.ย.-56 4120-001-0001/572-003-004 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU บ.2/57 พาณิชยการ (คอมฯ) บจ. ดับเบิ้ลยู เจ แอดวานซ์ แอสเซส 2 เครื่อง         43,500.00         87,000.00
25 14-พ.ย.-56 4120-001-0002/572-005-006 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู บ.18/57 ทะเบียน บจ. ดับเบิ้ลยู เจ แอดวานซ์ แอสเซส 2 เครื่อง         37,300.00         74,600.00
26 19-พ.ย.-56 4120-001-0003/572-007 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 BTU บ.19/57 พาณิชยการ (ตลาด) บจ. ดับเบิ้ลยู เจ แอดวานซ์ แอสเซส 1 เครื่อง         22,500.00         22,500.00
27 21-พ.ย.-56 4120-001-0003/572-008 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 BTU บ.22/57 พาณิชยการ (คอมฯ) บจ. ดับเบิ้ลยู เจ แอดวานซ์ แอสเซส 1 เครื่อง         22,500.00         22,500.00
28 25-พ.ย.-56 4120-001-0004/572-009 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU บ.23/57 อาคาร บจ. ดับเบิ้ลยู เจ แอดวานซ์ แอสเซส 1 เครื่อง         33,400.00         33,400.00
29 26-พ.ย.-56 4120-001-0003/572-010-011 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 BTU บ.25/57 หลักสูตร บจ. ดับเบิ้ลยู เจ แอดวานซ์ แอสเซส 2 เครื่อง         22,500.00         45,000.00
30 26-พ.ย.-56 4120-001-0005/572-012 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU บ.25/57 หลักสูตร บจ. ดับเบิ้ลยู เจ แอดวานซ์ แอสเซส 1 เครื่อง         28,400.00         28,400.00
31 2-ธ.ค.-56 4120-001-0002/572-013 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU บ.29/57 บุคลากร บจ. ดับเบิ้ลยู เจ แอดวานซ์ แอสเซส 1 เครื่อง         37,300.00         37,300.00
32 2-ธ.ค.-56 4120-001-0003/572-014 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 BTU บ.29/57 บุคลากร บจ. ดับเบิ้ลยู เจ แอดวานซ์ แอสเซส 1 เครื่อง         22,500.00         22,500.00
33 6-ธ.ค.-56 4120-001-0001/572-015-016 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU บ.30/57 พาณิชยการ (ตลาด) บจ. ดับเบิ้ลยู เจ แอดวานซ์ แอสเซส 2 เครื่อง         43,500.00         87,000.00
34 11-ธ.ค.-56 4120-001-0003/572-018-019 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 BTU บ.31/57 พาณิชยการ (บัญชี) บจ. ดับเบิ้ลยู เจ แอดวานซ์ แอสเซส 2 เครื่อง         22,500.00         45,000.00
35 11-ธ.ค.-56 4120-001-0003/572-017 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 BTU บ.31/57 อาคาร บจ. ดับเบิ้ลยู เจ แอดวานซ์ แอสเซส 1 เครื่อง         22,500.00         22,500.00
36 13-ธ.ค.-56 4120-001-0002/572-020-021 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU บ.32/57 การเงิน บจ. ดับเบิ้ลยู เจ แอดวานซ์ แอสเซส 2 เครื่อง         37,300.00         74,600.00
       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                 1,563,265.00
รวม  36  รายการ                                                                                            1,563,265