รายการครุภัณฑ์ประจำปี 2554
ลำดับ วันที่ได้มา หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ เงินที่ได้มา แผนก/งาน จำนวน หน่วย  ราคาหน่วยละ   ราคารวม 
1 9 ธ.ค 53 7440-001-0001/542-001-003 เครื่องคอมพิวเตอร์ บ.8/54 พัสดุ 3 เครื่อง            20,000.00            60,000.00
2 14-ก.พ.-54 7440-001-0001/541-004-005 เครื่องคอมพิวเตอร์ เรียนฟรี 59/54 ทวิภาคี/กิจกรรม 2 เครื่อง            20,000.00            40,000.00
3 13 มิ.ย 54 7440-001-0001/543-006 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป งบเทศบาล2/54 งานวัดผล 1 เครื่อง            20,000.00            20,000.00
                   
4 9 ธ.ค 53 7440-010-0001/542-001 เครื่องปริ้นเตอร์ บ.8/54 พัสดุ 1 เครื่อง               5,500.00              5,500.00
5 12 ม.ค 54 7440-010-0001/542-002 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP P1102 บ.17/54 บุคลากร 1 เครื่อง               5,650.00              5,650.00
6 14 ก.พ 54 7440-010-0001/541-003-004 เครื่องปริ้นเตอร์ เรียนฟรี 59/54 ทวิภาคี/กิจกรรม 2 เครื่อง               7,050.00            14,100.00
7 13 มิ.ย 54 7440-010-0001/543-005 เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์พิมพ์ขาวดำ งบเทศบาล2/54 งานวัดผล 1 เครื่อง               5,000.00              5,000.00
8 11  ก.ค 54 7440-010-0001/541-006 เครื่องปริ้นเตอร์ HP Laserjet 1102 เรียนฟรี 209/54 หลักสูตร 1 เครื่อง               5,650.00              5,650.00
                   
9 11 พ.ย 53 7810-012-0001/542-001-002 โต๊ะเทเบิลเทนนิส บ.1/54 งานกิจกรรม 2 ตัว               5,300.00            10,600.00
                   
10 10-ก.พ.-54 7110-007-0001/542-001-044 โต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุต บ.24/54 พัสดุ 44 ตัว               5,300.00          233,200.00
                   
11 23 มี.ค 54 4120-001-0001/542-001-020 เครื่องปรับอากาศขนาด 60,000 บีทียู บ.48/54 อาคาร 20 เครื่อง            94,500.00      1,890,000.00
12 24 พ.ค 54 4120-001-0001/542-021-022 เครื่องปรับอากาศขนาด 60,000 บีทียู บ.81/54 งานสื่อการเรียนฯ 2 เครื่อง            94,500.00          189,000.00
                   
13 15-ก.พ.-54 6720-005-0001/542-001 กล้องถ่ายวีดีโอ SONY รุ่น HDR-XR350 พร้อมHandycam บ.38/54 ประชาสัมพันธ์ 1 ตัว            43,353.00            43,353.00
                   
14 16-ก.พ.-54 6710-004-0001/543-001-012 เครื่องโปรเจคเตอร์ เงินบริจาค+ผ้าป่า พัสดุ 12 เครื่อง            24,800.00          297,600.00
15 1 เม.ย 54 6710-004-0002/543-013-017 โปรเจคเตอร์ขนาด 2,500 Lumens งบเทศบาล1/54 พัสดุ 5 เครื่อง            25,000.00          125,000.00
                   
16 17-ก.พ.-54 7125-002-0001/542-001-006 ตู้เหล็กบานเลื่อนขนาด 6 ฟุต เรียนฟรี 69/54 บริหารทั่วไป(สารบรรณ) 6 ตู้               6,500.00            39,000.00
                   
17 16 พ.ย 53 3750-002-0001/542-001-004 เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น บ.2/54 อาคาร 4 เครื่อง            18,500.00            74,000.00
       ยอดยกไป                 3,057,653.00
                 
 
รายการครุภัณฑ์ประจำปี 2554
ลำดับ วันที่ได้มา หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ เงินที่ได้มา แผนก/งาน จำนวน หน่วย  ราคาหน่วยละ   ราคารวม 
      ยอดยกมา                3,057,653.00
18 16 มี.ค 54 7110-013-0001/542-001-006 ผ้าม่านขนาด 4.20 x 1.40 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง บ.47/54 อาคาร 6 ชุด               9,375.00            56,250.00
19 16 มี.ค 54 7110-013-0002/542-007-012 ผ้าม่านขนาด 2.30 x 2.20 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง บ.47/54 อาคาร 6 ชุด               7,375.00            44,250.00
20 16 มี.ค 54 7110-013-0003/542-013 ผ้าม่านขนาด 10.20 x 5.20 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง บ.47/54 อาคาร 1 ชุด            68,000.00            68,000.00
21 16 มี.ค 54 7110-013-0004/542-014 ผ้าม่านกั้นห้องขนาด 20.45 x 5.25 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง บ.47/54 อาคาร 1 ชุด          145,800.00          145,800.00
                   
24 15 พ.ย 53 4330-001-0001/542-001-004 เครื่องสูบน้ำและท่อดูดน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 6 นิ้ว บ.3/54 อาคาร 4 เครื่อง            12,500.00            50,000.00
23 16 พ.ย 53 4330-001-0002/542-005 ปั๊มน้ำขนาด 3 HP 220 V บ.4/54 อาคาร 1 ตัว            12,900.00            12,900.00
22 11 ก.พ 54 4330-001-0002/542-006 ปั๊มน้ำชนิดหอยโข่ง ขนาด 3 HP 220 V บ.34/54 อาคาร 1 ตัว            12,500.00            12,500.00
                   
25 16 ก.ย 54 6695-018-0001/541-001 ครุภัณฑ์ชุดเรียนรู้และฝึกการใช้งานแขนกลด้วยชุดควบคุม เรียนฟรี 197/54 อิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด       1,750,900.00      1,750,900.00
      พร้อมโปรแกรมซิมูเลชั่น และ e-Training            
                   
26 21 ก.ย 54 3630-004-0001/541-001 กลุ่มครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการก่อสร้าง ชุดเครื่องมือปฏิบัติการ งบลงทุน/54  พัสดุ 1 ชุด       2,987,500.00      2,987,500.00
      คอนกรีต            
                   
27 21 ก.ย 54 3695-001-0001/541-001 กลุ่มครุภัณฑ์ชุดฝึกงานก่อสร้างพื้นฐาน ชุดเครื่องมือปฏิบัติการ งบลงทุน/54 พัสดุ 1 ชุด       2,988,500.00      2,988,500.00
      ปฐพีกลศาสตร์            
                   
28 10 ต.ค 54 6625-001-0001/541-001 ชุดฝึกไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น งบลงทุน4/54 อิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด            60,000.00            60,000.00
                   
29 10 ต.ค 54 6625-003-0001/541-001 ชุดฝึกวงจรดิจิตอล งบลงทุน4/54 อิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด            30,000.00            30,000.00
                   
30 10 ต.ค 54 3431-003-0001/541-001-002 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า AC/DC ขนาด 250A งบลงทุน4/54 ช่างเชื่อม 2 เครื่อง            40,000.00            80,000.00
       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น               11,344,253.00
 
รวม  30  รายการ                                                                                                 11,344,253