รายการครุภัณฑ์ประจำปี 2553
ลำดับ วันที่ได้มา หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ เงินที่ได้มา แผนก/งาน จำนวน  ราคาหน่วยละ   ราคารวม 
1 19 พ.ย 52 7440-001-0001/532-001 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป ยี่ห้อ COMPAG บ.41/53 บัญชี 1             21,900.00          21,900.00
2 25 พ.ย 52 7440-001-0001/532-002 คอมพิวเตอร์ COMPAQ บ.44/53  วางแผน 1             21,900.00          21,900.00
3 22 ธ.ค 52 7440-001-0001/532-003 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป  บ.57/53 สารบรรณ 1             21,900.00          21,900.00
4 2-ก.พ.-53 7440-001-0002/532-004 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค บ.58  /53 วิทยบริการ 1             33,500.00          33,500.00
5 6-พ.ค.-53 7440-001-0003/532-005 เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server) บ.155/53 ศูนย์ข้อมูล 1             49,500.00          49,500.00
6 11-พ.ค.-53 7440-001-0001/532-006 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป บ.154/53 ทะเบียน 1             18,000.00          18,000.00
7 6-พ.ค.-53 7440-001-0002/532-007 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ Note Book บ.155/53 ศูนย์ข้อมูล 1             31,000.00          31,000.00
8 6-พ.ค.-53 7440-001-0001/532-008 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป บ.155/53 ศูนย์ข้อมูล 1             18,000.00          18,000.00
9 30-ก.ค.-53 7440-001-0002/532-009 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค บ.197/53 เทคนิคอุตฯ 1             35,000.00          35,000.00
10 11-พ.ค.-53 7440-001-0001/532-010-050 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป บ.148/53 พาณิช (คอมฯ) 41             19,900.00        815,900.00
11 6-ก.ย.-53 7440-001-0001/533-051 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป บริจาค วิชาการ ป.ตรี 1             70,000.00          70,000.00
12 23-ก.ย.-53 7440-001-0003/532-052 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Sever บ.206/53 ศูนย์ข้อมูล 1          196,238.00        196,238.00
                 
13 25 ธ.ค 52 7440-010-0001/532-001 เครื่องปริ้นเตอร์ Laserjet HP P1006 บ.84/53 บัญชี 1               7,500.00            7,500.00
14 11 พ.ค 53 7440-010-0002/532-002 เครื่องพิมพ์สี บ.154/53 ทะเบียน 1               7,550.00            7,550.00
15 30-ก.ค.-53 7440-010-0002/532-003 เครื่อง Printer Laserjet บ.197/53 เทคนิคอุตฯ 1               7,290.00            7,290.00
                 
16 29-ก.ค.-53 4120-001-0001/532-001-010 เครื่องปรับอากาศขนาด 37,000 บีทียู บ.180/53 ช่างเชื่อม 2, เทคนิคการผลิต 2, พาณิช 4, สามัญ 2 10             54,900.00        549,000.00
17 16-ก.ย.-53 4120-001-0002/532-011 เครื่องปรับอากาศขนาด 18000  BTU บ.209/53 กิจกรรม 1             25,000.00          25,000.00
                 
18 11-พ.ค.-53 6720-005-0001/532-001 กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล บ.154/53 ทะเบียน 1             29,900.00          29,900.00
                 
19 25-ส.ค.-53 6720-008-0001/532-001 ระบบกล้องวงจรปิด บ.200/53 ปกครอง 1          187,400.00        187,400.00
                 
                 
       ยอดยกไป             2,146,478.00
รายการครุภัณฑ์ประจำปี 2553
ลำดับ วันที่ได้มา หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ เงินที่ได้มา แผนก/งาน จำนวน  ราคาหน่วยละ   ราคารวม 
      ยอดยกมา          2,146,478.00
20 30-ก.ค.-53 6710-004-0001/532-001 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ บ.197/53 เทคนิคอุตฯ 1             45,900.00          45,900.00
21 6-ก.ย.-53 6710-004-0001/533-002 เครื่องโปรเจคเตอร์ บริจาค วิชาการ ป.ตรี 1             25,000.00          25,000.00
                 
22 18-มิ.ย.-53 5895-007-0001/532-001-002 Switch Hub 24 Port บ.163/53  ศูนย์ข้อมูล 2               5,900.00          11,800.00
23 18-มิ.ย.-53 5895-007-0002/532-003 Hub 4 Wan 1 Lan Router บ.163/53  ศูนย์ข้อมูล 1             15,900.00          15,900.00
24 18-มิ.ย.-53 5895-007-0003/532-004-005 Media Converter บ.163/53  ศูนย์ข้อมูล 2               5,100.00          10,200.00
                 
25 23-ก.ย.-53 6110-005-0001/532-001 เครื่องสำรองไฟ (UPS) ขนาด 2 KVA บ.206/53 ศูนย์ข้อมูล 1             75,970.00          75,970.00
                 
26 23-ก.ย.-53 5826-020-0001/532-001 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Core Switch 4 Port  Mini GBIC บ.206/53 ศูนย์ข้อมูล 1             81,320.00          81,320.00
                 
27 23-ก.ย.-53 5830-007-0001/532-001-004 อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณข้อมูล (ADSL Router) บ.206/53 ศูนย์ข้อมูล 4             18,190.00          72,760.00
                 
28 23-ก.ย.-53 6145-003-0001/532-001 สายสัญญาณเครือข่ายชนิด UTP Outdoor บ.206/53 ศูนย์ข้อมูล 1             16,050.00          16,050.00
                 
29 11-มี.ค.-53 4330-001-0001/532-001-002 ปั๊มน้ำชนิดหอยโข่ง บ.103/53 อาคาร 2             12,800.00          25,600.00
30 11-มี.ค.-53 4330-001-0002/532-003 ปั๊มชนิดอัตโนมัติขนาด 3 HP บ.103/53 อาคาร 1             18,750.00          18,750.00
                 
31 11-มี.ค.-53 7240-004-0001/532-001 ถังเก็บน้ำใต้ดินขนาดความจุ 4000 ลิตร บ.103/53 อาคาร 1             29,800.00          29,800.00
                 
       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น             2,575,528.00
รวม  31  รายการ                                                                                               2,575,528