รายการครุภัณฑ์ประจำปี 2552
ลำดับ วันที่ได้มา หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ เงินที่ได้มา แผนก/งาน จำนวน หน่วย  ราคาหน่วยละ   ราคารวม 
1 3 ก.พ. 52 7440-001-0001/522-001-020 คอมพิวเตอร์ SVOA บกศ.52 อินเตอร์เน็ต 20 เครื่อง           19,960.00        399,200.00
2 23 ก.พ. 52 7440-001-0002/522-021 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ Note Book บ.78/52 ทะเบียน 1 เครื่อง           33,500.00           33,500.00
3 24-มี.ค.-52 7440-001-0001/522-022-026 เครื่องคอมพิวเตอร์ SVOA บ. 74/52 พัสดุ 1, วิชาการ 2, เทคนิคพื้นฐาน 1, ช่างเชื่อม 1 5 เครื่อง           19,800.00           99,000.00
4 1-มิ.ย.-52 7440-001-0001/522-027-033 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป บ.132/52 Express รองทรัพ 7 เครื่อง           22,000.00        154,000.00
5 4-มิ.ย.-52 7440-001-0001/522-034 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป บ.132/52 เอกสารการพิมพ์ 1 เครื่อง           22,000.00           22,000.00
6 28 ก.ย 52 7440-001-0001/522-035-048 เครื่องคอมพิวเตอร์ บ.196/52 วิทยบริการ 14 เครื่อง           24,678.00        345,492.00
                 
7 11-พ.ย.-51 7440-010-0001/522-001 เครื่องปริ้นเตอร์ยี่ห้อ Laserjet P 1505 บ.10/52 วิจัย 1 เครื่อง           12,000.00           12,000.00
8 15-ม.ค.-52 7440-010-0001/522-002 เครื่องปริ้นเตอร์ HP Laserjet 1505 บ.53/52 สามัญฯ 1 เครื่อง           11,215.00           11,215.00
9 23 ก.พ. 52 7440-010-0002/522-003 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ M1522 N MF3 บ.78/52 ทะเบียน 1 เครื่อง           16,500.00           16,500.00
10 24-มี.ค.-52 7440-010-0001/522-004-006 เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์พิมพ์ขาวดำยี่ห้อ HP รุ่น P1505 บ.74/52 ช่างเชื่อม 1, เทคนิคพื้นฐาน 1, พัสดุ 1  3 เครื่อง           11,800.00           35,400.00
11 1-มิ.ย.-52 7440-010-0003/522-007-009 เครื่องปริ้นเตอร์แบบหัวเข็ม บกศ.52 Express พัสดุ 1, การเงิน 1, บัญชี 1 3 เครื่อง           19,000.00           57,000.00
12 2-ก.ย.-52 7440-010-0004/522-010 เครื่อง Printer HP Laserjet P 2035 บ.181/52 วิทยบริการ 1 เครื่อง           11,800.00           11,800.00
                   
13 30-ต.ค.-51 4120-001-0001/521-001-003 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 36000 BTU พฐ.26/52 กิจกรรม 1, วางแผน 1, วิชาการ 1 3 เครื่อง           46,000.00        138,000.00
14 19-พ.ย.-51 4120-001-0001/522-004 เครื่องปรับอากาศขนาด 36000 BTU พร้อมติดตั้ง บ.7/52 เทคนิคการผลิต 1 เครื่อง           46,500.00           46,500.00
15 27-พ.ย.-51 4120-001-0001/522-005 เครื่องปรับอากาศขนาด 36000 BTU พร้อมติดตั้ง บ.23/52 สามัญฯ 1 เครื่อง           46,500.00           46,500.00
16 3-ส.ค.-52 4120-001-0002/522-006-013 เครื่องปรับอากาศขนาด 38000 BTU ยี่ห้อ Hyper Cool  บ.143/52 วิทยบริการ 2, ไฟฟ้า 3, เทคนิคอุตฯ 3 8 เครื่อง           48,950.00        391,600.00
                   
17 30-มิ.ย.-52 6730-002-0001/522-001 จอมอนิเตอร์ บ.144/52 วิทยบริการ 1 จอ           39,000.00           39,000.00
                   
18 5 มิ.ย.52 7440-008-0001/522-001 เครื่องสแกนเนอร์ HP บ.131/52 ศูนย์ข้อมูล 1 เครื่อง           32,590.00           32,590.00
       ยอดยกไป                1,891,297.00
 
                 
รายการครุภัณฑ์ประจำปี 2552
ลำดับ วันที่ได้มา หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ เงินที่ได้มา แผนก/งาน จำนวน หน่วย  ราคาหน่วยละ   ราคารวม 
      ยอดยกมา             1,891,297.00
19 15-พ.ค.-52 6710-004-0001/522-001-002 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์  บ.126/52 ไฟฟ้า 1,เทคนิคอุตสาหกรรม 1 2 เครื่อง           30,000.00           60,000.00
20 30-มิ.ย.-52 6710-004-0001/522-003 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ บ.144/52 วิทยบริการ 1 เครื่อง           45,900.00           45,900.00
21 18-ส.ค.-52 6710-004-0001/522-004-007 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ ACER # X 1160 PZ บ.147/52 การผลิต 1, ซ่อมบำรุง 1, อิเล็กฯ 1, พาณิชยการ 1  4 เครื่อง           29,890.00        119,560.00
                   
22 25-พ.ย.-51 7440-008-0001/522-001 เครื่องยิงบาร์โค๊ด บ.8/52 วิทยบริการ 1 เครื่อง             6,000.00             6,000.00
                   
23 17 ส.ค. 52 6625-001-0001/521-001 ครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะ ง.1/52 ไฟฟ้า 1 ชุด     1,991,000.00     1,991,000.00
                 
       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                4,113,757.00
 
รวม  23  รายการ                                                                                   4,113,757