รายการครุภัณฑ์ประจำปี 2551
ลำดับ วันที่ได้มา หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ เงินที่ได้มา แผนก/งาน จำนวน หน่วย  ราคาหน่วยละ   ราคารวม 
1 1 ต.ค 50 7440-001-0001/511-001 เครื่องคอมพิวเตอร์ พฐ51 กิจกรรม 1 เครื่อง             17,900.00          17,900.00
2 1-ต.ค.-50 7440-001-0001/513-002-011 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป SVOA บริจาค51 พัสดุ 10 เครื่อง             17,800.00        178,000.00
3 11 ต.ค 50 7440-001-0001/513-012-021 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป SVOA บริจาค51 พัสดุ 10 เครื่อง             17,800.00        178,000.00
4 8-พ.ค.-51 7440-001-0001/512-022-041 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปยี่ห้อ SVOA บกศ.51 พาณิช (คอมฯ 7306) 20 ชุด             21,150.00        423,000.00
5 10 ก.ค. 51 7440-001-0002/511-042 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) พฐ51 ทะเบียน 1 เครื่อง             49,900.00          49,900.00
6 11 ก.ค. 51 7440-001-0001/512-043 เครื่องคอมพิวเตอร์ บกศ.51 กิจกรรม (ห้องดนตรี) 1 ชุด             23,900.00          23,900.00
                   
7 1 ต.ค. 50 7440-010-0001/511-001 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ พฐ51 กิจกรรม 1 เครื่อง             15,000.00          15,000.00
8 11 ต.ค. 50 7440-010-0001/511-002-003 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ พฐ51 พัสดุ 2 เครื่อง             15,000.00          30,000.00
9 11 ธ.ค. 50 7440-010-0001/512-004 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ บกศ.51 วางแผน 1 เครื่อง               8,495.00            8,495.00
10 5-มี.ค.-51 7440-010-0002/512-005 พริ้นเตอร์เอปสัน Rx 610  บกศ.51 วิชาการ 1 เครื่อง             11,800.00          11,800.00
                   
11 26 ต.ค. 50 7110-007-0001/512-001-003 โต๊ะข้าราชการซี 7 พร้อมเก้าอี้ บกศ.51 พัสดุ 3 ชุด             11,900.00          35,700.00
12 26 ต.ค. 50 7110-007-0002/512-004 โต๊ะข้าราชการซี 8 พร้อมเก้าอี้, ตู้เก็บเอกสาร บกศ.51 พัสดุ 1 ชุด             18,600.00          18,600.00
13 26 ต.ค. 50 7110-007-0003/511-005-007 โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ขนาด 8 ที่นั่ง ยี่ห้อ SURE#WEF-3312 พฐ51 พัสดุ 3 ชุด             48,200.00        144,600.00
14 8 พ.ค.51 7110-007-0004/512-008 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้พลาสติก บกศ.51 พาณิช (คอมฯ 7306) 1 ชุด             34,200.00          34,200.00
15 26 ก.ย. 51 7110-007-0005/511-009 โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ขนาด 12 ที่นั่ง ยี่ห้อ MO-TECH#2CF 615 พฐ51 พัสดุ 1 ชุด             48,830.00          48,830.00
      ยี่ห้อ MO-TECH#2CF 151, ยี่ห้อ SURE#SMART I            
                   
16 22 พ.ค. 51 4120-001-0001/512-001-002 เครื่องปรับอากาศมิตซูต้าขนาด 36000 บีทียู บกศ.51 พาณิช (คอมฯ 7406) 2 เครื่อง             39,500.00          79,000.00
                   
17 7 พ.ย 50 6625-002-0001/512-001-005 เครื่องกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นยี่ห้อ GW INSTEK รุ่น GAG-809 บกศ.51 อิเล็กทรอนิกส์ 5 เครื่อง               9,975.00          49,875.00
                   
       ยอดยกไป               1,346,800.00
รายการครุภัณฑ์ประจำปี 2551
ลำดับ วันที่ได้มา หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ เงินที่ได้มา แผนก/งาน จำนวน หน่วย  ราคาหน่วยละ   ราคารวม 
      ยอดยกมา            1,346,800.00
18 7 พ.ย 50 6625-003-0001/512-001-005 แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงยี่ห้อ YUGO รุ่น HY 3003-2 บกศ.51 อิเล็กทรอนิกส์ 5 เครื่อง               9,980.00          49,900.00
                   
19 1 ต.ค. 50 5821-005-0001/511-001-002 โทรทัศน์สี  29 นิ้ว พฐ51 กิจกรรม 2 เครื่อง             13,900.00          27,800.00
                   
20 26 ต.ค. 50 6120-003-0001/511-001 หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500 KVA งปม. 51 พัสดุ 1 ชุด          799,000.00        799,000.00
                   
21 26 ต.ค. 50 7440-009-0001/511-001-005 ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ งปม. 51 พัสดุ 5 ชุด             59,650.00        298,250.00
                   
22 26 ต.ค. 50 6625-003-0001/511-001-005 ชุดฝึกวงจรดิจิตอล งปม. 51 พัสดุ 5 ชุด             25,500.00        127,500.00
23 26 ต.ค. 50 6625-003-0002/511-006-007 ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์และวงจร งปม. 51 พัสดุ 2 ชุด             59,650.00        119,300.00
                   
24 31 ต.ค 50 7430-003-0001/512-001 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลยี่ห้อ ชาร์ป[1] บกศ.51 สารบรรณ 1 เครื่อง             55,000.00          55,000.00  
                   
25 21 พ.ย.50 7125-004-0001/512-001-006 ชั้นวางหนังสือแบบ 3 ช่อง บกศ.51 วิทยบริการ 6 ชุด               7,000.00          42,000.00
                   
26 20 มิ.ย. 51 3750-002-0001/512-001-002 เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย บกศ.51 อาคาร 2 เครื่อง               9,600.00          19,200.00
27 20 มิ.ย. 51 3750-002-0002/512-003 รถตัดหญ้าชนิดเข็น 3 ล้อ บกศ.51 อาคาร 1 คัน             12,800.00          12,800.00
       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น               2,897,550.00
รวม  27  รายการ                                                                                            2,897,550
27                     27,448,757          27,448,807
23                     24,551,207                     49.57
31                       2,897,550
30
16
37

[1]
ชำรุด (ส่งคืน)