ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

        ให้นักเรียน นักศึกษาโควตา มามอบตัวในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันมอบตัว

         1. สำเนาใบรับรองผลการเรียน 5 ภาคเรียน
         2. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา, บิดา, มารดา อย่างละ 3 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
         3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
         4.ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
         5. ค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว
            - ระดับ ปวช. ประมาณ 1,500 บาท
            - ระดับ ปวส. ประมาณ 6,000 บาท
            - ระดับ ปวส.(ต่างสาขา หรือ ม.6) ประมาณ 7,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ 036281295<< กฎเกณฑ์การสมัคร >> 
<< ใบสมัคร >>

 

       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เพื่อศึกษาดูงาน การดำเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในวันที่ 11 มกราคม 2561


 

        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการอาชีวะอาสา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ให้บริการ ตรวจ ซ่อม ยานพาหนะฟรี ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์


 

 

       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 20 - 28 ธันวาคม 2560 โดยทำพิธีเปิดและปิดการแข่งขันในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากนายวรชัย  ลิขิตายน นายกสมาคมครูและผู้ปกครองวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด


 

        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้รับเกียรติให้เป็นสนามสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30-15.00 น.


 

       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ทำพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับคณะครู และนักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หน่วยวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2560 ในการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560


 

       คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ต้อนรับผู้อำนวยการเฉลิมชนม์  เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร จังหวัดตราด ในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560


 

        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการประชุมทางวิชาการ (Open House 2018) อาชีวศึกษา ภาคกลาง ครั้งที่ 25 องค์การนักวิชาชีพในอานาคตแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 - 1 ธันวาคม 2560


 

       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับภาค ภาคกลางในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 - วันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดยมีการประกวดแข่งขันดังต่อไปนี้

- การแข่งขันทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน
- การแข่งขันทักษะมาตรวิทยามิติ
- การแข่งขันทักษะการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
- ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย-หญิง
- ประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง) ชาย-หญิง
- ประกวดร้องเพลงสากล ชาย-หญิง
- ประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์อาร์
- ประกวดดนตรีสากลคนพันธุ์อาร์
- ประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ
- ประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง
- ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย
- ประกวดรักการอ่าน (ภาษาไทย)
- ประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ
- แข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ไทย
- ประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว
- ประกวดมารยาทไทย
- ประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน


 

        คณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดยผู้อำนวยการเรวัช  ศรีแสงอ่อน ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560 จากมูลนิธิเอสซีจี บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมเครือซิเมนต์ไทยท่าหลวง ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560


 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาระบบส่งกำลังเครื่องมือกล โดย ครูดำรง  สัพโส สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
เอกสารประกอบการสอน วิชาวิชาพื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า รหัสวิชา 3105-2020  โดย ครูพงษ์ศักดิ์  นิลผาย สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารประกอบการสอน วิชา วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2104 - 2206  โดย ครูชาตรี   เริงชัยภูมิ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ผลงานวิชาการ ครูสนาม สุขารมณ์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
1. การพัฒนารูปแบบการสอนตามโครงสร้างเนื้อหานิยมใหม่ เรื่องเทอร์มอคัปเปิล
2. หนังสือประกอบการสอนวิชาเซนเซอร์ และทรานส์ดิวเซอร์ เรื่องคุณลักษณะทรานส์ดิวเซอร์
เอกสารประกอบการสอน วิชาการวัดและตรวจสอบในงานบำรุงรักษา โดยครูณรงค์ องอาจ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล