ประกาศวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

        ด้วยวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาเทคนิคการผลิต จำนวน 2 อัตรา ผู้สมัครจะต้องขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานบุคลากร ตั้งแต่วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
        - สอบคัดเลือกวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
        - ประกาศผลวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดหน้าห้องงานบุคลากร และ เว็บไซต์วิทยาลัยฯ www.tl.ac.th
        - รายงานตัวปฏิบัติงาน พร้อมทำสัญญาจ้าง วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
        - Download เอกสารประกาศ

 

        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2-3 และ ปวส.3 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายวรชัย ลิขิตายน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ กล่าวรายงาน


 

       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการ เฉลิมชนม์   เวทสรากุล  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธ


 

        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 1/2561 ในระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด


 

        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระพล อดิเรกสาร ประธานกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด


 

       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด


 

        คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดยผู้อำนวยการ เฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่จาก วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน การดำเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในวันที่ 22 มีนาคม 2561


 

        คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดยผู้อำนวยการ เฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่จาก วิทยาลัยการอาชีพปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ในวันที่ 15 มีนาคม 2561


 

        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีเปิดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาทักษะวิชาพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ในวันที่ 11 มีนาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากว่าที่เรือตรี ศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอบ้านหมอ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ กล่าวรายงาน สำหรับปีงบประมาณนี้วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เทศบาลตำบลตลาดน้อย และเทศบาลตำบลท่าลาน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี


 

        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเฉลิมชนม์  เวทสรากุล  ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทอยนุสรณ์ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร


 

        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์


 

        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561


 

        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 33/2560 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธี


 

       สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการตลาด ดำเนินโครงการ Business Fun Fair 2017 สาวเก๋ หนุ่มเท่ห์ เพื่อแสดงผลงานในรายวิชา โครงการ โครงงาน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 31 มกราคม 2561

 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาโปรแกรมซีเอ็นซี รหัสวิชา 3102-2003  โดยครูฉัตรชัย   สมพงศ์ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการระบบคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2901-2102 โดยครูวิศรุต    ไวโสภา  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005  โดยครูศิริพงศ์    ชาลีน้อย สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาระบบส่งกำลังเครื่องมือกล โดย ครูดำรง  สัพโส สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
เอกสารประกอบการสอน วิชาวิชาพื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า รหัสวิชา 3105-2020  โดย ครูพงษ์ศักดิ์  นิลผาย สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารประกอบการสอน วิชา วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2104 - 2206  โดย ครูชาตรี   เริงชัยภูมิ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ผลงานวิชาการ ครูสนาม สุขารมณ์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
1. การพัฒนารูปแบบการสอนตามโครงสร้างเนื้อหานิยมใหม่ เรื่องเทอร์มอคัปเปิล
2. หนังสือประกอบการสอนวิชาเซนเซอร์ และทรานส์ดิวเซอร์ เรื่องคุณลักษณะทรานส์ดิวเซอร์
เอกสารประกอบการสอน วิชาการวัดและตรวจสอบในงานบำรุงรักษา โดยครูณรงค์ องอาจ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล