ประกาศวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

         ตามที่วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการ) จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 1-9 ตุลาคม 2561 และทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 แล้วนั้น
        บัดนี้การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกคือ

นางสาวณวพร    สังข์วงษา

        ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมารายงานตัวปฏิบัติงานพร้อมทำสัญญาจ้างที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 ภายในเวลา 08.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในครั้งนี้

        - เอกสารประกาศ


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนเมนต์ไทยอนุสรณ์ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้

ลำดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ (บาท)
คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
1
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชี
1,000,000
10/2561
2
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ลิฟท์ยกรถแบบ 2 เสา
180,000
10/2561
3
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึง
300,000
11/2561
4
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พัดลมประหยัดพลังงาน
500,000
11/2561

        - เอกสารประกาศ

 

         ชมรมวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการประกวดการแข่งขันโฟล์คซอง ในวันที่ 6 กันยายน 2561 โดยได้รับเกียรติจากโดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด


 

        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมกับบริษัท SCG และบริษัท Atran ดำเนินโครงการช่วยเธอช่วยฉันปันความปลอดภัย มอบหมวกกันน็อกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 6 กันยายน 2561


 

        สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ "ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์" ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด


 

        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมกับสาธารณะสุขอำเภอบ้านหมอ จัดโครงการรณรงค์เพื่อการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน (Save Sex) ประจำปี 2561 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์


 

        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ต้อนรับ นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ตามแผนปฏิบัติการตรวจราชการและติดตามประเมินผล ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561


 

         วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดการการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์


 

         วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับหน่วย โดยสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน


 

        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอดิเรกสาร 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาโปรแกรมซีเอ็นซี รหัสวิชา 3102-2003  โดยครูฉัตรชัย   สมพงศ์ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการระบบคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2901-2102 โดยครูวิศรุต    ไวโสภา  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005  โดยครูศิริพงศ์    ชาลีน้อย สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาระบบส่งกำลังเครื่องมือกล โดย ครูดำรง  สัพโส สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
เอกสารประกอบการสอน วิชาวิชาพื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า รหัสวิชา 3105-2020  โดย ครูพงษ์ศักดิ์  นิลผาย สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารประกอบการสอน วิชา วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2104 - 2206  โดย ครูชาตรี   เริงชัยภูมิ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ผลงานวิชาการ ครูสนาม สุขารมณ์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
1. การพัฒนารูปแบบการสอนตามโครงสร้างเนื้อหานิยมใหม่ เรื่องเทอร์มอคัปเปิล
2. หนังสือประกอบการสอนวิชาเซนเซอร์ และทรานส์ดิวเซอร์ เรื่องคุณลักษณะทรานส์ดิวเซอร์
เอกสารประกอบการสอน วิชาการวัดและตรวจสอบในงานบำรุงรักษา โดยครูณรงค์ องอาจ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล