ประกาศวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 3 (สอบสัมภาษณ์)

        ตามที่วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ (ครู) ในวันที่ 20 เมษายน 2561 แล้วนั้น วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ส่วนที่ 3 (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 24 เมษายน 2561 ดังรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้
         - กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
         - สถานที่สอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

         - รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์
พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (3 ชั้น) (ส่วนที่เหลือ)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ตํ่ากว่า 1,088 ตารางเมตร (3 ชั้น) (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,203,809.20 บาท (สองล้านสองแสนสามพันแปดร้อยเก้าบาทยี่สิบสตางค์)
         ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
        ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ vwwv.tl.ac.th หรือ vwvw.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3628-1295 ต่อ 128 ในวันและเวลาราขการ

        - เอกสารประกาศ
        - ขอบเขตของงานก่อสร้างตึกวิทยบริการ
        - แบบอาคารศูนย์วิทยบริการ เลขที่ 47A05-55
        - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ตึกวิทยบริการ
        - BOQ ตึกวิทยบริการ

ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2561


กำหนดการ<< กฎเกณฑ์การสมัคร >> 
<< ใบสมัคร >>

 

        คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดยผู้อำนวยการ เฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่จาก วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน การดำเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในวันที่ 22 มีนาคม 2561


 

        คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดยผู้อำนวยการ เฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่จาก วิทยาลัยการอาชีพปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ในวันที่ 15 มีนาคม 2561


 

        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีเปิดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาทักษะวิชาพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ในวันที่ 11 มีนาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากว่าที่เรือตรี ศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอบ้านหมอ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ กล่าวรายงาน สำหรับปีงบประมาณนี้วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เทศบาลตำบลตลาดน้อย และเทศบาลตำบลท่าลาน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี


 

        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเฉลิมชนม์  เวทสรากุล  ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทอยนุสรณ์ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร


 

        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์


 

        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561


 

        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 33/2560 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธี


 

       สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการตลาด ดำเนินโครงการ Business Fun Fair 2017 สาวเก๋ หนุ่มเท่ห์ เพื่อแสดงผลงานในรายวิชา โครงการ โครงงาน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 31 มกราคม 2561


 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาระบบส่งกำลังเครื่องมือกล โดย ครูดำรง  สัพโส สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
เอกสารประกอบการสอน วิชาวิชาพื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า รหัสวิชา 3105-2020  โดย ครูพงษ์ศักดิ์  นิลผาย สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารประกอบการสอน วิชา วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2104 - 2206  โดย ครูชาตรี   เริงชัยภูมิ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ผลงานวิชาการ ครูสนาม สุขารมณ์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
1. การพัฒนารูปแบบการสอนตามโครงสร้างเนื้อหานิยมใหม่ เรื่องเทอร์มอคัปเปิล
2. หนังสือประกอบการสอนวิชาเซนเซอร์ และทรานส์ดิวเซอร์ เรื่องคุณลักษณะทรานส์ดิวเซอร์
เอกสารประกอบการสอน วิชาการวัดและตรวจสอบในงานบำรุงรักษา โดยครูณรงค์ องอาจ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล